Utlåtande om utkast till förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåret 2014-2015

Utlåtande , Publicerat:

Till jord- och skogsbruksministeriet
Naturresursavdelningen
Dnr 2334/13/2014

Natur och Miljö har bekantat sig med förslaget till ministerieförordning och vill som sin åsikt framföra följande:

Natur och Miljö motsätter sig förslaget att gå in för stamvårdande jakt på varg. Natur och Miljö anser att detta är möjligt först när vargstammen uppnått en gynnsam bevarandestatus i enlighet med EU:s habitatdirektiv. Tills dess bör man fortsätta med nuvarande praxis där dispens för jakt beviljas enbart för att förebygga skador som förorsakas av specifika individer. Enligt Natur och Miljö är det viktigt att man genom förordning på nationell nivå begränsar det totala antalet vargar som får fällas. Det nuvarande systemet med en treårig kvotperiod fungerar tillräckligt bra.

När en ny nationell skötselplan för varg har godkänts kan det bli aktuellt att förnya regleringen genom förordningar.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...