Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utkast till proposition om ändringar av MKB-lagstiftningen

Utlåtande , Publicerat:

till miljöministeriet
Hänvisning: Dnr YM008:00/2015

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om utkastet till propositioner. Vi vill som vår åsikt framföra följande:

Allmänt

Miljökonsekvensbedömningen (MKB) utgör en viktig del av den finländska miljölagstiftningen. Genom MKB-förfarandet säkerställer samhället att verksamhetsidkare har tillräcklig kunskap om den planerade verksamhetens inverkan, att intressenter i ett tidigt skede får relevant information om olika alternativ samt att det finns ett gediget faktaunderlag för miljötillstånd. Utvärderingar har visat att den nuvarande MKB-lagen i stort fungerar tillfredsställande.

Den nu aktuella förnyelsen av MKB-lagstiftningen bygger till stora delar på det nya EU-direktivet (2014/52/EU). Natur och Miljö konstaterar att förslaget omfattar många små ändringar som dock inte på ett avgörande sätt förändrar nuvarande praxis. Inledande/ förberedande förhandlingar som enligt utkastet skulle föreskrivas i lagen (§ 12) hör redan nu till god praxis. Det samma gäller att kombinera MKB och Naturabedömning enligt naturvårdslagens § 65. Det är bra att man försöker utveckla MKB-processen så att den fokuserar starkare på de mest betydande miljökonsekvenserna.

Ett väsentligt och välkommet tillägg är den stärkta kopplingen mellan MKB-beskrivningen och miljötillståndsbehandling, i form av de ”motiverade slutsatserna” (på finska perusteltu päätelmä) som MKB-kontaktmyndigheten skall sammanställa och uppdatera (§§ 23-24).

Arbetsgruppen har överlag på ett bra sätt löst frågorna om hur det nya direktivet skall implementeras på nationell nivå. Däremot är Natur och Miljö tveksamt inställd till flera av de ändringsförslag som bottnar in regeringsprogrammet.

Kritiska frågeställningar

Natur och Miljö anser att följande frågeställningar ännu skulle kräva nya förslag av arbetsgruppen:

Sammanslagning av MKB och planering av markanvändning

Natur och Miljö ställer sig starkt tveksam till förslagen att sammanslå MKB-förfarandet med processerna för planering av markanvändning. I arbetsgruppens rapport presenteras endast vaga argument till stöd för reformen och analysen av de två alternativa modellerna (A och B) i avsnitt 4.5 visar att det är tveksamt om man kan uppnå några som helst inbesparingar med en dylik reform.

Natur och Miljö anser att det finns klara fördelar med att bibehålla MKB-förfarandet som en självständig process. Antalet MKB-processer är begränsat och om ansvaret för processledningen splittras mellan olika slags myndigheter finns uppenbara risker att kvaliteten blir sämre och framför allt ojämnare.

Det blir allt vanligare att verksamhetsidkarna har en aktiv och rentav central roll när man utformar markanvändningsplaner för enskilda projekt. Även detta är en stark motivering till att MKB-processen borde styras av en miljömyndighet (i dag NTM-central).

Natur och Miljö anser att modell A bör väljas som utgångspunkt för den fortsatta beredningen av reformen.

Kortare remisstider

Natur och Miljö har förståelse för strävan att förkorta den totala längden på MKB-processer, men anser att det inte får ske genom att man förkortar remisstiden. I utkastet föreslår man att minimitiden för utlåtanden om MKB-program skulle halveras till endast 30 dagar (§ 16)och remisstiden för MKB-beskrivningar skulle vara 30-60 dagar (§ 19). Detta skulle ställa orimliga krav på bl.a. volontärer i lokala och nationella miljöorganisationer och vore mycket svårt att kombinera med tidtabellerna för kommunalt beslutsfattande.

Kvalitetssäkring

Natur och Miljö anser att man borde fästa större vikt vid hur man kunde säkerställa kvaliteten i MKB-processerna. De föreslagna formuleringarna i § 30 ger en viss grund för detta, men utesluter inte möjligheten att exempelvis naturinventeringar eller bullermodelleringar görs slarvigt. En väsentlig process är när man definierar vilka alternativ som skall utredas. I regel sker detta i MBK-programfasen (§ 15), som reglerar noggrannare i MKB-förordningens § 9. Natur och Miljö föreslår därför att man skulle utvidga medborgarnas och miljöorganisationernas besvärsrätt i MKB-lagen.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...