Utlåtande angående ändring av markanvändnings- och bygglagen

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
DNr YM/500/2007

Miljöministeriet har bett om ett utlåtande av Natur och Miljö angående regeringens proposition till riksdagen gällande en ändring av markanvändnings- och bygglagen. Natur och Miljö har bekantat sig med propositionen och dess innehåll. Natur och Miljö önskar kommentera och ge utlåtande angående propositionen till den del den berör direkta naturskydds- eller miljövårdsintressen enligt följande:

A. § 44 - Beviljande av bygglov utgående från generalplan

Beviljande av bygglov i byacentra skulle enligt ändringen i fortsättningen kunna göras utan detaljplanering eller beslut om planeringsbehov. På det här sättet kan man undvika mer eller mindre slumpmässig placering av nya byggnader på basen av undantagslov. Som en gardering gentemot förändringar i områdets status stadgas att en bestämmelse i generalplanen, enligt vilken generalplanen får användas som grund för beviljande av bygglov, endast får vara i kraft i 10 år.

Lagändringen innebär att samma förfarande, som enligt 72 § markanvändnings- och bygglagen är möjligt vid planering och beviljande av bygglov i strandzoner, nu också kan tillämpas på övriga generalplaneområden. Oberoende av var byggande förekommer är den i särklass viktigaste delen i processen att relevanta och kvalitativa miljö- och naturinventeringar genomförs så som förutsätts i 39 § markanvändnings- och bygglagen. Även om förfarandet enligt den föreslagna 44 § begränsas till att omfatta endast byacentra i områden där inflyttningen är låg och endast hus med två lägenheter kan en dåligt utförd naturinventering omintetgöra miljönyttan av det nya förfarandet.

Därför anser Natur och Miljö att det i samband med den aktuella lagändringen bör införas ett certifieringssystem för naturinventeringarna. Natur och Miljö vill i detta sammanhang referera till en aktuell utredning i ärendet dvs. Söderman, T. 2004. ”Luontoinventoijien sertifiointi-selvitys”. – Finlands miljöcentrals duplikat 309

En certifiering skulle innebära en generell förbättring för alla typer av planering. Denna certifiering borde kombineras med en oberoende kommission för bedömning av kvaliteten på naturinventeringar. Samtidigt bör även naturskydds- och fågelföreningars lokala sakkunskap användas så att dessa instanser säkras möjlighet att delta i ett tidigt skede av planeringsprocessen.

B. §§ 68-70 - Nationalstadsparker

Enligt den planerade ändringen skulle ett privatägt område kunna tas med i avgränsningen av en nationalstadspark utan innehavarens medgivande under förutsättning att området redan har ändamålsenliga planbeteckningar. Det privatägda området får inte omfattas av bestämmelser i en eventuell nyttjande- och vårdplan för nationalstadsparken.

I fortsättningen skall dessutom bevarandet av den biologiska mångfalden nämnas i målsättningarna för en nationalstadspark. Uppgörande av nyttjande- och vårdplan har överförts till kommunens ansvarsområde. Planen skall likväl fastställas av miljöministeriet.

Natur och Miljö anser att de förändringar som föreslås speciellt gällande medtagande av bevarande av den biologiska mångfalden i de allmänna målsättningarna samt möjligheten att även införliva privatägda områden i en nationalstadspark är ägnade att förenhetliga nationalstadsparkerna och stärka bevarandet av områdenas kultur-, rekreations- och miljövärden.

C. §§ 135-136 - Förutsättningarna för rivningslov i samband med bygglov

Den planerade ändringen skulle leda till en ökad smidighet och myndighetsöversyn då det gäller beviljande av bygglov som förutsätter att en befintlig byggnad rivs. Lagändringen leder till att förutsättningarna för rivningslov och besvärsrätten gällande dessa förenhetligas. Det är väl motiverat att besvärsrätten gällande rivningslov är den samma oberoende av om detta lov beviljats i samband med bygglov eller skilt för sig. Natur och Miljö anser att den förändring som föreslås förbättrar möjligheterna att bevara särskilt värdefulla byggnader och strukturer i den bebyggda miljön. Dessutom förstärks kommunmedlemmarnas rätt att påverka beslut som rör den byggda miljön.

D. §§ 171-173 - Kommuners möjligheter att bevilja undantag

Enligt 171 § skulle kommuner kunna bevilja undantagslov gällande fördelning av byggrätt mellan byggnader på en tomt såvida inte den totala byggrätten överskrids. Kommunen kan också bevilja lokala undantagslov för att ändra funktionen befintliga byggnaders utrymmen. Motiveringen till detta är att på detta sätt öka användningsgraden hos befintliga byggnader.

Sammanfattning

Natur och Miljö anser att de förändringar som föreslås är ändamålsenliga. Ändringen av förutsättningarna att bevilja bygglov på basis av generalplan förbättrar planmässigheten i byggandet i glesbygderna. Vid beviljandet av bygglov med stöd av en generalplan finns bättre förutsättningar till en tillräcklig helhetsöversikt i förhållande till den nuvarande situationen, där byggandet görs med stöd av undantagslov. Angående 171 § förbättras möjligheterna att på ett ändamålsenligt sätt använda utrymmen i befintliga byggnader. Lagändringen äventyrar inte möjligheterna att bevara särskilt värdefulla byggnader. Verksamheten i de ibruktagna utrymmena får inte heller inbegripa åtgärder som medför miljöproblem.

Natur och Miljö vill särskilt påminna om att välgjorda naturinventeringar är en central del av planeringen av markanvändningen. Ett certifieringssystem för naturinventeringar skulle avsevärt förbättra möjligheterna att försäkra sig om inventeringarnas kvalitet och därmed att lagens anda skall kunna förverkligas.


Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Lotta Nummelin

Tf verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...