Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar

Utlåtande , Publicerat:

Till jord- och skogsbruksministeriet
Dnr 2415/12/2014

Natur och Miljö har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar. Vi vill som vår åsikt framföra följande:

Allmänt om förslaget

Utkastet till statsrådets förordning innehåller flera viktiga förbättringar jämfört med villkoren för stöd för icke-produktiva investeringar under den förra programperioden (2007–2013).

Paragrafvisa kommentarer

Natur och Miljö understöder varmt att möjligheten att bevilja ersättning för icke-produktiva investeringar utvidgas till anläggning av små våtmarker eftersom de är av stor betydelse för den biologiska mångfalden i jordbruksmiljön.

Möjlighet till ersättning för inledande röjning och instängsling av också andra naturbeten än värdefulla vårdbiotoper är en viktig förbättring. Vårdbiotoperna är så få och så hotade att det är viktigt att sköta också andra naturbeten som kan utvecklas till värdefulla livsmiljöer.

Natur och Miljö anser det utomordentligt viktigt att kostnaderna för byggande av rovdjursstängsel kan ersättas som en icke-produktiv investering även i det fall att området redan omfattas av ett avtal om skötsel av jordbruksmiljöns mångfald. På det här sättet kan vi trygga boskapens säkerhet och därmed en fortsatt skötsel av vårdbiotopen eller naturbetet.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...