Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utredning för certifiering av naturinventerare

Utlåtande , Publicerat:

Till Finlands miljöcentral, Naturenheten, Expertavdelningen, Tarja Söderman
Hänvisning: SYKE-2004-L-351-L2

Natur och Miljö r.f. har tagit del av utredningen om behovet och möjligheterna att etablera ett certifieringssystem för personer/konsultföretag som utför naturinventeringar och miljökonsekvensbedömningar.

Allmänt

Vid handläggning av tillståndsansökningar och vid planläggning ställer förnyad lagstiftning allt mera ingående och entydiga krav på att den som ansöker skall känna till och på förhand låta en oberoende instans utvärdera natur- och miljöförhållanden. Brister i kvaliteten hos basmaterialet i naturinventeringar och konsekvensbedömningar har vid olika tillfällen påtalats av såväl beställare som myndigheter. Icke sakkunniga och inkompetenta aktörer ger anbud och erbjuder arbeten till låga kostnader. Tyvärr visar det sig ofta att dessa arbeten inte i slutändan är av tillräckligt hög kvalitet för att fylla uppställda kriterier.

Innehållet i utredningen

Målsättningen med projektet är att förbättra kvaliteten, men även metodiken liksom kriterierna för det basmaterial som används för naturinventeringar och miljökonsekvensbedömningar. Utredningen innehåller beskrivningar av existerande utländska och inhemska certifieringssystem. Ärendet har även utretts via en enkät.

Karteringen påvisar ett klart behov av striktare kvalitetskontroll. Det anses dock att certifieringen bör vara enkel att genomföra och ge ett möjligast entydigt resultat. Starkast förordas ett system av registertyp, med olika certifikatnivåer. Ett dylikt nivåsystem skulle ge beställarna möjlighet att hitta konsulter och inventerare med rätt kunskapsnivå. Systemet skulle fungera som en kvalitetsgaranti. Systemet bör utvecklas så att man kan definiera och rekommendera vilka typer av arbeten som kan genomföras av konsulter som innehar certifikat i de olika nivåerna.


Utlåtande:

Natur och Miljö r.f. anser att det är bra att Finlands miljöcentral ämnar etablera ett certifieringssystem för naturinventerare. Det finns även i denna bransch ett tydligt behov av förbättrad kvalitetskontroll av aktörerna.

Det föreligger behov av ett certifieringssystem i registerform så att beställare och aktörer hittar varandra, och där man även kan gradera kunnandet hos aktörerna. Det bör utarbetas möjligast entydiga regler för kriterierna för grundutbildning, fortbildning, arbetserfarenhet och referenser för en aktör som ingår i registret.

Den i utredningen föreslagna s.k. ABC- modellen, där man certifieras enligt såväl utbildning, specialkunnande som arbetserfarenhet verkar vara ett fungerande förslag. Enligt förslaget bör en person, för att erhålla A- certifikat ha lämplig utbildning, ex biolog eller motsvarande högskoleutbildning, eller en yrkesexamen som naturinventerare. För att kunna avancera i systemet bör man sedan fortbilda sig samt verifiera sin duglighet via referenser, arbetsprov eller motsvarande. Dokumenterade specialkunskaper inom branschen bör kunna ge tilläggspoäng.

Natur och Miljö framför att det är viktigt att det etableras ett samarbete mellan nuvarande utbildningsinstanser (universitet och yrkeshögskolor) och den som upprätthåller certifieringssystemet. Det finns idag inte tillräckligt med fortbildning inom branschen, ej heller utbildning inom fältarbete. Dessa brister måste åtgärdas.

För det certifieringssystem som tas i bruk bör utarbetas kriterier för den fortbildning enligt vilken man avancerar, liksom kriterier för verifiering av kunskaperna. De som ingår i registret bör antingen via referenser från utförda arbeten, eller via för ändamålet uppbyggda prov och tester, kunna verifiera att de innehar och upprätthåller sin yrkeskunskap.


Högaktningsfullt,
Carl-Sture Österman
t.f. verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...