Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Natur och Miljös synpunkter på befrämjande av drivmedel från biomassa

Utlåtande , Publicerat:

Till Handels- och industriministeriets biobränslearbetsgrupp
Referens: Inbjudan 13.2.2006

Natur och Miljö vill uttrycka sin tacksamhet över möjligheten att få medverka i beredningen. I detta skede av beredningen vill förbundet endast framföra allmänna synpunkter och förslag till arbetsgruppen. Förbundet fördjupar gärna sina ställningstaganden i ett senare skede, när arbetsgruppens betänkande börjar ta form.

Allmänt

Natur och Miljö anser, att arbetsgruppen inte bör avgränsa sitt perspektiv till att enbart befrämja biobränslen. De målsättningar man uppställer och de styrmedel man väljer bör utgå ifrån det långsiktiga målet att helt ersätta fossila bränslen som drivmedel för fordon. Det är därför väsentligt, att fokusera på biobränslenas relativa konsumentpris i förhållande till fossila drivmedel, vilkas pris kan variera kraftigt.

Målsättningar

En avveckling av de fossila drivmedlen är ett av de viktigaste klimatpolitiska målen. Jämfört med t.ex. Sverige har Finland kommit långsamt igång. Natur och Miljö anser, att Finland nu bör uppställa ambitiösa målsättningar för de alternativa drivmedlens marknadsandelar. Ett lämpligt delmål skulle vara 5,75 % till år 2010.

Olika drivmedel

Ur dagens perspektiv utgörs de viktigaste formerna av drivmedel från biomassa av etanol, biodiesel och biogas. Natur och Miljö bedömer, att etanol och biodiesel är de primära alternativen i bilar, medan biogas är ett starkt alterantiv i t.ex. bussar.

Etanolen kan användas antingen i form av ren etanol (i Svergie kallad E85), vilket kräver särskilt anpassade förbränningsmotorer, eller som låginblandning. I dagens läge tillåter EU en låginblandning på högst 5 %, men en högre andel vore tekniskt möjlig. Även om låginblandning är det snabbaste och enklaste sätter att öka biobränsleanvändningen på kort sikt, bör styrmedlen utformas så, att en övergång till ren etanol inte hämmas.

Produktion

Produktion av drivmedel från biomassa kan i framtiden utvecklas till en viktig lantbruksnäring såväl i Finland, Europa som globalt sett. Det är dock skäl att notera, att produktionen kan ha betydande negativa ekologiska effekter. De styrmedel som tas i bruk Finland bör utformas så, att endast ekologiskt hållbar produktion av biobränslen befrämjas. Det är inte acceptabelt att ökad biobränsleanvändning i Finland leder till exempelvis utarmning av den biologiska mångfalden i regnskogsområden eller till utsläpp av näringsämnen till finländska vattendrag.

Ur ett nationellt perspektiv är det skäl att notera, att produktionskostnaderna för exempelvis etanol är betydligt lägre i många utvecklingsländer, vilket betyder att inhemsk produktion kräver omfattande stöd.

Distribution

Staten kan befrämja utbudet av biobränslen genom att kräva att bränslestationer har pumpar för biobränslealternativ. Detta styrmedel är dock förknippat med vissa risker till felinvesteringar. Natur och Miljö föreslår därför, att styrmedlet skulle utformas som ett investeringsbidrag på exempelvis 50 %. Investeringsstödet skulle finansieras från en fond, som i sin tur finansieras genom en extra skatt för sålda fossila bränslen.

Konsumtionsefterfrågan

Det vore av största vikt, att reformera bilbeskattningen så att den beaktar bilarnas koldioxidutsläppsnivåer (per kilometer). I praktiken betyder det att bilskatten på bl.a. etanol- och biogasbilar bör sänkas.

Natur och Miljö anser att en skattelindring skulle vara ett effektivt sätt att befrämja efterfrågan på biobränsledrivmedel. Det är dock skäl att beakta, att skattepolitiken är känslig för politiska konjukturer och därmed riskerar att vara kortsiktig samt att dess effekter i hög grad beror på de fossila bränslenas prisutveckling.

Certifikatmodellen - En alternativ helhetslösning

Ett reellt alternativ till skattetekniska styrmedel bygger på certifikatmodellen. I den skulle staten sluta ett avtal med branschorganisationerna om förverkligande av Finlands nationella målsättning. Marknadsaktörerna skulle själva få avgöra vilken typ av investeringar som är fördelaktigast. Kontrollen skulle ske i form av ett certifikatsystem, som bl.a. finns i bruk i Sverige för el producerad med förnyelsebara energikällor (och torv).

Med hänvisning till den ovan nämnda övergripande målsättningen att på sikt fasa ut de fossila drivmedlen, kunde arbetsgruppen även beakta en modell, där staten fastställde ett absolut tak för konsumtion av fossila drivmedel, vilket innebär att all ökning bör ske i form av alternativa drivmedel. Den totala tillåtna fossilbränslemängden skulle stegvis skäras ner enligt en långsiktig plan. Systemet skulle motsvara utsläppshandeln.

Bernt Nordman
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...