Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om förslaget gällande främjande av fordon med låga utsläpp i Helsingfors

Utlåtande , Publicerat:

Till Helsingfors stad, Förvaltningscentralen
Hänvisning Dnr Khs 2009-1156

Natur och Miljö vill uttrycka sin tacksamhet över möjligheten att få bekanta sig med luftskyddsarbetsgruppens rapport daterad den 11.5.2009 och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö understöder luftskyddsarbetsgruppens ambition att stöda ibruktagandet av bilar med låg energikonsumtion och låga utsläpp av partiklar och klimatstörande utsläpp. Dylika åtgärder bör dock utformas så, att de verkligen leder till att miljöbilar ersätter mer förorenande privatbilar och inte konkurrerar med kollektivtrafik eller lätt trafik.

5.3 Definition av miljöbilar

En definition av begreppet miljöbil är en nödvändig grund för ett system med målsättning att främja en miljöanpassning av bilparken. Någon allmänt godkänd definition/ standard existerar tyvärr inte idag. Därför måste staden åtminstone inledningsvis ställa upp egna kriterier. Natur och Miljö rekommenderar, att staden noggrant följer med utvecklingen av nationella och europeiska riktlinjer för definitionen av termen miljöbil.

Natur och Miljö understöder arbetsgruppens bedömning, att kriterierna åtminstone inledningsvis bör vara få och tydliga. Samtidigt vill förbundet påminna om vikten av att vid behov snabbt reagera på nya innovationer, som med största sannolikhet kommer att dyka upp i denna bransch, som dessa tider genomgår intensiv produktutveckling.

För att säkerställa, att miljöbilsdefinitionen inte föråldras, föreslår Natur och Miljö, att staden skulle förbinda sig vid att revidera den minst vartannat år. Staden bör även fastställa principer för hur kriterierna uppdateras. Flera miljömärkningsprogram som stöds av miljöorganisationer har som uttalad princip, att endast en viss procent av produktutbudet skall uppfylla kriterierna. Om andelen ökar, skall kriterierna skärpas för att stimulera en ytterligare utveckling av miljöprestandan.

Natur och Miljö stöder arbetsgruppens förlag till första generationens kriterier. Det är dock skäl att tydligare precisera, att gränsen för koldioxidutsläppen (110 g/km) från bensin- och dieselbilar hänvisar till bilens tekniska egenskaper och inte beaktar bränsletyp. Natur och Miljö stöder ibruktagande av miljöanpassad biodiesel och etanol, men inom en överskådlig framtid kommer det inte att finnas tillräckligt noggranna livscykelanalyser och miljökriterier för dessa bränslen. I dagens läge är det motiverat att fokusera på främjande av bränslesnåla fordon (definierat som CO2/km).

5.4 Åtgärder för att främja miljöbilar

A. Fri parkering

Natur och Miljö understöder inte arbetsgruppens förslag gällande gratis parkering i innerstan. Markhyran utgör ett centralt element i parkeringsavgiftssystemet. Motiveringen till detta är att parkerade bilar upptar värdefullt utrymme. Denna olägenhet uppstår oberoende av bilens utsläpp under körning. Gratis parkering är således ett olämpligt verktyg för främjande av miljöbilar.

B. Distributionspunkter för el och gas

Natur och Miljö stöder förslaget att staden aktivt medverkar i planeringen av tankstationer för gas och laddningspunkter för elbilar.

C. Stadens egen bilpark

Natur och Miljö stöder förslaget, att staden skulle gå in för att endast upphandla miljöbilar.

D. Arbetsresor med taxi

Natur och Miljö anser, att förslaget är otydligt formulerat. Det är oklart, om förslaget är avsett att vara avgränsad till taxibilar som uppfyller miljöbilskriterierna (avsnitt 5.3). Natur och Miljö anser, att det är skäl att vara konsekvent på denna punkt.

E. Information

Natur och Miljö stöder förslaget att staden skulle sprida information om miljönyttan med miljöbilar, men ifrågasätter påståendet, att just information från offentligt håll skulle ha varit avgörande för den positiva utvecklingen i Sverige.

6.4 Inrättande av en miljözon

Natur och Miljö stöder inrättande av en miljözon enligt förslaget, men önskar, att även dessa kriterier (för bussar och avfallstransportbilar) sänds på remiss före godkännande. Enligt förslaget skulle utsläppskriterierna inledningsvis endast gälla bussar och avfallstransportbilar.

Natur och Miljö anser, att miljözonen även bör omfatta andra typer av tunga fordon, bl.a. lyftkranar, grävmaskiner. För dessa måste miljökriterierna anpassas, eftersom en stor del av utsläppen sker när fordonen är stationära.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...