Utlåtande: Miljökonsekvensbeskrivning av Korsholms vindkraftspark

Utlåtande , Publicerat:

Till NTM-centralen i södra Österbotten
Hänvisning: Dnr EPOELY/26/07.04/2011

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om bedömningsbeskrivningen och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Miljökonsekvensbeskrivningen är omfattande och ger en utförlig bild av projektets olika alternativ. Rapporten är generellt sett tydligt strukturerad, men läsningen försvåras något av det i sig förnuftiga beslutet att i slutskedet inkludera det nya alternativet ALT 5 i beskrivningen samt den projektansvarigas beslut att ALT 4 till vissa delar (innanför världsarvsområdet) redan är uteslutet.

Natur och Miljö ser bilagorna med bland annat inventeringsrapporter som synnerligen värdefulla bakgrundsdokument till slutsatserna i miljökonsekvensbeskrivningen.

Analysen av hotade arter bygger på den rödlistan från början av 2000-talet (Rassi m fl 2001), som var i kraft när MKB-processen inleddes. En ny nationell rödlista publicerades hösten 2010, vilket även konstateras på s 21. Natur och Miljö anser, att miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med en analys av huruvida den nya rödlistans klassificering av bl.a. fåglar ger anledning att komplettera inventeringarna eller dra nya slutsatser av resultaten.

För närvarande pågår utredningen av ett stort antal vindkraftsparker längs den österbottniska kusten. Det är därför av största vikt att granska utbyggnaden av vindkraft som en helhet. Ett viktigt verktyg för detta är etapplandskapsplanen för vindkraft som är under arbete. Natur och Miljö anser dock, att det i enlighet med MKB-lagen även är enskilda verksamhetsidkares ansvar att inom ramen för MKB-processen granska samverkan. Natur och Miljö anser, att miljökonsekvensbeskrivningen till denna del (Avsnitt 14) är otillräcklig.

Detaljerade kommentarer

10 Landskap

Landskapseffekterna av den planerade vindkraftsparken presenteras utförligt och med åskådliga fotomontage och kartor. Ledningsgatan som har betydande lokal påverkan på landskapet kunde med fördel presenteras närmare.


11 Naturmiljö

Såväl ledningsgator som servicevägar kan kräva betydande ingrepp i naturen. På s 96 presenteras hur nya vägar anläggs. Enligt avsnitt 11.1.3.1 måste man i kurvor röja ett dubbelt så brett (upp till 30 meter) område från bland annat träd. På basen av det kartmaterial som ingår i MKB-rapporten (avsnitt 6) är det svårt att bedöma var dessa breda gator i skogslandskapet skulle befinna sig. Dylik information borde finnas till handa för att man skall kunna bedöma projektets inverkan på bland annat olika naturtyper i området.


11.4 Vegetation och naturtyper
Natur och Miljö anser, att Metso-programmets urvalskriterier borde beaktas vid dylika MKB-processer vid sidan av de i tabell 11-3 nämnda kriterierna. Utgående från den kortfattade presentationen på s 119 kunde det vara skäl att granska om kriterierna skulle uppfyllas för den föreslagna platsen för kraftverk nr 15.

Enligt rapporten har den föreslagna byggplatsen för kraftverk nr 18 inte inventerats (s 119). Ingen motivering till detta anges. Natur och Miljö anser att rapporten bör kompletteras med inventeringsresultat om detta.


11.5 Hotade arter
I rapporten (s 135) lyfts fram osäkerheten kring eventuella flyttstråk för fladdermöss. Natur och Miljö anser, att en inventering av flyttande fladdermöss bör göras för att förbättra kunskapsbasen för beslutsfattande.


11.6 Fåglar
Miljökonsekvensbedömningen lyfter på goda grunder fram havsörnen som den fågelskyddsmässigt viktigaste arten att beakta i detta projekt. Analysen är omfattande och informativ. Natur och Miljö underskriver slutsatsen, att man vid planeringen av vindkraftsparken bör iaktta stor försiktighet för att förhindra konsekvenser för havsörnarna (s 153).

Rapporten betonar kraftigt information om vilka potentiella havsörnsrevir som vid inventeringens tidpunkt var bebodda. Natur och Miljö anser att man bör ha ett mer långsiktigt perspektiv och lägga vikt vid samtliga revir/ boträd på området eftersom delvis slumpmässiga faktorer inverkar på vilka som är bebodda under en viss tidpunkt.

Natur och Miljö vill även poängtera, att det finns ett anmärkningsvärt stort antal häckande tranor (8 revir) på det egentliga vindkraftsområdet (s 171). Natur och Miljö anser därför, att det vore motiverat att nämna tranan som en av de arter som vid sidan av havsörn och fiskgjuse troligtvis skulle påverkas av en stor vindkraftspark i området.


11.7 Naturabedömning
I miljökonsekvensbeskrivningen ingår en Natura-bedömning enligt 65 § i naturvårdslagen. Den artvisa presentationen är tillräckligt noggrann, men sammanfattningen i tabellform (tabell 11-15 respektive tabell 11-16) ger en otydlig bild av konsekvenserna. Den valda fyrgradiga skalan (0-xxx) borde användas konsekvent. En art borde inte placeras mellan de två kategorierna (t.ex. havsörn x-xx), eftersom det ger för mycket utrymme för olika tolkningar av resultaten.


13.1 Buller
I miljökonsekvensbeskrivningen presenteras bullerområdeskartor för olika nivåer på bullerkälla (LWA 100/ 105/ 108 dB). Den faktiska bullernivån kan fastställas först när valet av turbintyp har gjorts. Därtill kan bullernivån påverkas genom inställningar av kraftverkens drift. Natur och Miljö anser dock, att miljökonsekvensbeskrivningen tydligare borde presentera vilka bullernivåer som är sannolika bland annat med beaktande av den förväntade produktutvecklingen.


13.2 Skuggeffekter
Av vindkraftverkens ljuseffekter är skuggeffekter mest betydande, men under vissa förhållanden kan även reflektioner från rotorbladen förekomma. Texten i avsnitt 13.2.4 är något förbryllande, eftersom reflektionsblinkningar inte diskuterats tidigare i rapporten.

13.5 Rekreation
Natur och Miljö efterlyser en noggrannare presentation av den friluftsled som i landskapsplanen går genom vindkraftsparken. Nu syns den endast på kartan i figur 13-24).


Sammanfattning

Natur och Miljö anser att miljökonsekvensbeskrivningen till vissa ovan nämnda delar kräver komplettering, men i stort ger tillräcklig information om projektets miljökonsekvenser. Natur och Miljö vill inte i detta skede ta ställning till huruvida projektet i något av de föreslagna alternativen är genomförbart eller inte.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...