Utlåtande om förslaget till etapplandskapsplan 2 (Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten)

Utlåtande , Publicerat:

Till Österbottens förbund

Natur och Miljö rf vill uttrycka sin tacksamhet över möjligheten att ge utlåtande om förslaget. Förbundet har granskat förslaget ur ett allmänt, regionalt perspektiv, medan våra självständiga lokalföreningar har formulerat sina utlåtanden ur ett lokalt perspektiv. Förbundet vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö välkomnar att Österbottens förbund genom etapplandskapsplanen har tagit en aktiv roll när det gäller att styra utveckingen av energiproduktion som baserar sig på förnybara källor. Det är av största vikt att man anvisar områden för byggande av vindkraft på basen av en bred analys och med beaktande av samhällets helhetsintresse.

Målsättningar för utbyggnad av vindkraft

Natur och Miljö understöder målsättningen att Österbottens region skall vara självförsörjande vad gäller förnybar energi år 2030. Målsättningen kan ur dagens perspektiv kännas ambitiös, men på lite längre sikt kan man enligt Natur och Miljö sätta målet ännu högre, d.v.s. att produktionen skulle överstiga den lokala konsumtionen. På den nuvarande nordiska och framtida europeiska gemensamma elmarknaden behöver inte konsumenter och producenter befinna sig i samma region. De målsättningar för utbyggnad av vindkraft som etapplandskapsplanen utgår ifrån skall således inte ses som ett slutgiltigt mål. Sannolikt kommer de nationella målsättningarna för utbyggnad av vindkraft att höjas under det närmaste decenniet. Ur Natur och Miljös synvinkel är det positivt att man nu på en gång har granskat en stor mängd områden för att skapa en helhetsvision. Det ger goda förutsättningar att granska vindkraftens sammanlagda effekter på hela regionens nivå.

Havs- eller landbaserad vindkraft?

Förslaget till etapplandskapsplan fokuserar på landbaserad vindkraft. Det är förståeligt med tanke på att offshoretekniken i dag har klart högre kostnader. Det är således troligt att investerare under de närmaste åren prioriterar landbaserad vindkraft. Natur och Miljö hoppas dock att diskussionen om havsbaserad vindkraft fortgår och att man på Österbottens förbund följer med forskningen kring vindkraftens miljökonsekvenser för alla olika naturtyper och arter.

Natur och Miljö föreslår, att man i etapplandskapsplanens beskrivning tydligare konstaterar behovet av att inom en överskådlig framtid granska vilka havsområden som skulle lämpa sig för offshorevindkraft.

Klassificering av områden i två kategorier

Natur och Miljö anser att det är bra att de föreslagna vindkraftsområdena klassas i två olika kategorier (tv-1 och tv-2) utgående från områdenas status i den nuvarande landskapsplanen. Det att ett område har klassats som luo-område ger en fingervisning om naturvärden, men det finns också områden med betydande naturvärden som inte är utmarkta i landskapsplanen. Miljökonsekvenserna måste alltid bedömas i detalj från fall till fall i detaljplanering och tillståndsförfarande.

För att säkerställa detta föreslår Natur och Miljö att den sista meningen i planebeteckningen för området tv-2 ändras till formen: ”Åtgärderna inom området skall planeras och genomföras så att de säkerställer bevarandet av områdets biologiska mångfald/ naturvärden.”

Vindkraftens fragmenterande effekter på landekosystemen

De egentliga konstruktionerna upptar endast några procent av de arealer som ingår i områdesreservationerna för vindkraft. Genom noggrann placering av fundamenten och vägarna kan de flesta direkta negativa effekterna på särskilda naturvärden undvikas. Det är dock svårare att bedöma hur vindkraften (främst vägnätet och ledningsgator) genom fragmentering på sikt påverkar naturen. Fragmenteringen av skogsnaturen har pågått i många decennier på grund av det intensiva skogsbruket. Det finns en risk att även små ytterligare försämringar kan ha dramatiska effekter för känsliga arter. Det är därför viktigt att tillämpa försiktighetsprincipen i planering.

Ett aktuellt exempel är problematiken kring fragmenteringen av FINIBA-området Sydösterbottens skogar om de föreslagna områdena 25, 26, 27 och 28 byggs ut maximalt. Natur och Miljö efterlyser en noggrannare analys av hur en kraftig utbyggnad av vindkraft i området påverkar populationerna av sällsynta och hotade arter. Forskning om vindkraftens inverkan på fåglar visar att lokalt häckande fågelarter minskar kännbart inom en radie på 500 meter från vindturbiner. En kritisk resurs för stora rovfåglar är sammanhängande, äldre, grandominerade blandskogar, vilka har minskat dramatiskt i regionen.

Natur och Miljö anser, att kapitel 5.2 i planbeskrivningen bör kompletteras med en grundligare analys av ekologiska risker förknippade med fragmenteringen av skogsnaturen.

Vid planering och byggande av vindkraft är det viktigt att säkerställa ekologiska korridorer mellan områden med särskilda naturvärden. Ur detta perspektiv ställer sig Natur och Miljö tveksam till den föreslagna avgränsningen av Långmarkens område (nr 26, klass tv-1), som helt skulle omsluta naturskyddsområden.
I förslaget anvisas inga förbindelseområden (ledningsgator) mellan vindkraftsområdena och kraftledningsnätet. Det här är en uppenbar brist, som märkbart försvårar bedömningen av miljökonsekvenserna. Eftersom ledningsgatorna är en väsentlig del av infrastrukturen för vindkraft, borde de enligt Natur och Miljö ingå i etapplandskapsplanen.

Naturturism och rekreation

Känslan av orörd natur har en stor betydelse för friluftsliv och rekreation. I landskapsplanen är det viktigt att säkerställa att man bevarar en tillräckligt mycket områden som ger förutsättningar för naturturism och naturpedagogisk verksamhet. Ofta fungerar naturskyddsområden som kärnområden för detta. Även om vindkraftverk inte skulle ha en direkt negativ inverkan på de nuvarande naturvärdena på dylika områden, ställer sig Natur och Miljö tveksam till att vindkraft etableras nära vandringsleder och områden med offentlig infrastruktur (t.ex. stugor, vindskydd, eldstäder) för friluftsliv. Ett aktuellt exempel är Rajavuori i Laihela.

Naturautredningar

Natur och Miljö understödet förslaget om vilka Naturautredningar som ännu bör utföras. Däremot kan Natur och Miljö under inga omständigheter godkänna att etapplandskapsplanen skulle presenteras för landskapsförbundets styrelse för godkännande innan utredningarna har gjorts och resultaten presenterats.

Konsekvensbeskrivningen

Konsekvensbeskrivningen är tydlig och fokuserar på väsentliga faktorer. Natur och Miljö anser dock att för lite uppmärksamhet har fästs vid riskerna förknippade med fragmentering av skogslandskapet. Tabell 2 ger en bra sammanfattning av de olika positiva och negativa konsekvenserna. Den områdesvisa konsekvensbeskrivning som ingår som bilaga till landsskapsplanen har däremot uppenbara brister. Analysen är till stora delar schematisk och ger inte tillräcklig information om väsentliga miljöeffekter som bullernivåer för fast bosättning eller särskilda naturvärden.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf
Bernt Nordman,
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...