Utlåtande om vindkraftsanläggningen Fyrskeppet, nordost om Gävle i Bottenhavet.

Utlåtande , Publicerat:

Den havsbaserade utbyggnaden av vindkraft är förståelig och nödvändig för en grön energiomställning.

Ärende: VN/ 7853/2022. Miljöministeriets begäran om utlåtande beträffande Finlands deltagande i Sveriges förfarande för miljökonsekvensbedömning och samrådsunderlagets innehåll, vindkraftsanläggningen Fyrskeppet, nordost om Gävle i Bottenhavet.

Natur och Miljö tackar för förfrågan om åsikt. Natur och Miljö konstaterar att förbundet på en allmän nivå förhåller sig positivt till utvecklandet av havsbaserad vindkraft. Den havsbaserade utbyggnaden är förståelig och nödvändig för en grön energiomställning och en mer decentraliserad och mindre sårbar energiförsörjning.

Natur och Miljö anser att det är till fördel att Finland deltar i förfarande för miljökonsekvensbedömning och samrådsunderlagets innehåll. För tillfället ser vi det som speciellt angeläget att minimera skaderiskerna med tanke på olika fågelarters flyttsträckor.

Natur och Miljö efterlyser också byggmetoder och pålningstekniker som minimerar höga bullernivåer och minskar spridningen av bottensediment under anläggningsfasen när vindmöllornas fundament installeras. Höga halter av sediment i vattnet kan påverka flera fiskarters fortplantning negativt.
Vi påminner likaså om vikten att utreda de elektromagnetiska fältens inverkan på fisk- och ålbestånden i de områden som berörs av vindkraftverken.

Natur och Miljö är intresserad av att följa med det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbedömningarna och även att bistå dessa enligt behov och möjligheter.

Camilla Sederholm
Verksamhetsledare
Natur och Miljö r.f.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...