Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om förslag till ändring av miljöskyddslagen

Utlåtande , Publicerat:

till miljöministeriet
YM16/400/2012

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

Ett miljötillstånd betyder att samhället ger en verksamhetsidkare tillstånd att släppa ut miljöskadliga utsläpp i en begränsad utsträckning, d.v.s. att ett privat intresse tillåts gå före det allmänna intresset. Eftersom både kunskapen om miljöeffekter och samhällets värderingar förändras över tid är den nuvarande praxisen med tidsbundna miljötillstånd väl motiverad. Problemen med de gamla och ”eviga” tillstånden för vattenkraftverk är ett praktexempel på en situation som samhället bör undvika.

Den föreslagna reformen motiveras med att miljötillståndsprocesserna i dag är för utdragna. Det här beror enligt Natur och Miljö främst på att det finns för lite personresurser på miljötillståndsverken och i besvärsinstanser, inte på att den nuvarande lagstiftningen skulle vara för rigorös. Regeringens linje är dessvärre den att personalstyrkan snarare kommer att minska än öka. Då måste andra åtgärder vidtas för att förkorta köerna och behandlingstiderna utan att sänka på miljöskyddets ambitionsnivå.

Enligt förslaget skulle miljötillståndsförfarandet göras mera flexibelt genom att övergå till ett system där miljötillstånden i regel skulle beviljas tills vidare (87 §). De övervakande myndigheterna, d.v.s. de regionala NTM-centralerna, skulle få en starkare roll når det gäller att bedöma om ändringar i verksamheten kräver en uppdatering av miljötillståndet (170a §). I bästa fall leder detta till att det i framtiden finns mera resurser för de mest relevanta ärendena, vilket vore bra för miljöskyddet.

Problem kommer att uppstå om personresurserna vid NTM-centralerna skärs ner samtidigt som arbetsuppgifterna och ansvaret ökar. Enligt motiveringarna till förslaget skulle antalet utlåtanden gällande rutinmässiga uppdateringar minska, vilket skulle avlasta de övervakande myndigheterna. Natur och Miljö är dock tveksam till att denna effekt skulle vara betydande.

Natur och Miljö vill också lyfta fram risken för att medborgarnas insyn och påverkningsmöjligheter försvagas till följd av de föreslagna ändringarna. Särskilt allvarligt är om man försvagar rättigheterna för dem som utsätts för olägenheter på grund av utsläppen. Den övervakande miljömyndigheten skulle när som helst kunna ta initiativ till att ett miljötillstånd bör uppdateras, men om den övervakande myndigheten anser att ett miljötillstånd inte behöver förnyas, fattas inget beslut som kan överklagas. Positivt i förslaget är dock att inga ändringar föreslås gällande de sakhörigas och miljöorganisationers rätt att anhängigöra en revidering av miljötillstånd (89 §).

Om man skulle gå in för att i huvudsak bevilja miljötillstånd tills vidare ökar betydelsen av 29 §. Natur och Miljö anser att nuvarande praxis gällande tolkningen av termen ”väsentlig ändring” i huvudsak har fungerat bra. Enligt förslaget skulle nuvarande praxis (1 mom) kvarstå, men därtill skulle man införa ett nytt gränsvärde (2 mom) med försiktighetsprincipen som utgångspunkt. Natur och Miljö anser att syftet med här utvidgningen är bra, men att de föreslagna formuleringarna är synnerligen komplicerade. Natur och Miljö efterlyser ett så tydligt lagspråk som möjligt för att även lekmän skall kunna förstå vad som avses.

Enligt förslaget skulle man slopa nuvarande praxis där man regelbundet ser över tillståndsvillkor utan att dock öppna hela miljötillståndet (71 §). Natur och Miljö vill lyfta fram att ”tidsbundna” tillståndsvillkor har varit ett praktiskt sätt för tillståndsmyndigheter att hantera mindre detaljer som varit förknippade med en viss osäkerhet. Således kan behandlingstiden för miljötillstånd bli längre om man går in för att slopa nuvarande praxis. Natur och Miljö bedömer dock att syftet med det nuvarande systemet med en skild granskning av tillståndsvillkor kan uppnås genom de föreslagna nya mekanismerna. Problem kan dock uppstå, om uppdateringen av tillstånden avgränsas för snävt med hänvisning till 48 § 4 mom.

Natur och Miljö vill även i detta sammanhang peka på ett problem som gäller uppföljningen av miljötillstånd: Det är i dag synnerligen svårt för medborgare och sakhöriga att få tag på information om utsläpp och deras effekter på den lokala miljön. När man nu enligt förslaget vill förstärka de övervakande myndigheternas roll i miljötillståndsförfarandet, borde miljöförvaltningen även satsa på att effektivare delge den information som samlas in till allmänheten. Information om utsläpp från tillståndspliktiga anläggningar borde finnas tillgängliga på webben. På detta sätt kunde miljöföreningar och enskilda medborgare stöda NTM-centralernas arbete bättre än hittills.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...