Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utkast till ändring av avfallslagen samt utkast till statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall

Utlåtande , Publicerat:

till miljöministeriet
hänvisning: YM11/400/2013

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om utkasten och vill som sin åsikt framföra följande:

1. Ändring av avfallslagen

Natur och Miljö motsätter sig inte förslaget, men vill framhålla att det är synnerligen beklagligt att tidtabellen för övergången till fullt producentansvar inte verkar hålla och att man därför ser en lagändring som nödvändig. Det är av största vikt att alla aktörer nu skulle förbinda sig vid att alla nödvändiga system verkligen är i bruk när den förlängda övergångstiden går ut.

2. Förordning om förpackningar och förpackningsavfall

Allmänt

Beredningen av förordningen har dragit ut på tiden, vilket är beklagligt med tanke på den ursprungliga tidpunkten för övergång till fullt producentansvar. Natur och Miljö anser att det utkastet till förordning utgör en bra grund för den fortsatta beredningen. I det här skedet vill Natur och Miljö främst komma med några principiella synpunkter på vissa av paragraferna:

§ 1 Syfte och målsättningar

Natur och Miljö anser, att målsättning 1) som gäller mängden förpackningsavfall borde uttryckas i absoluta tal i stället för att koppla dem till bnp-utvecklingen. Det finns inget direkt påvisat orsakssammanhang mellan avfallsmängder och bnp.

I promemorian beskrivs problematiken kring kopplingen till bnp på ett åskådligt sätt: Frågan om huruvida de nuvarande målsättningarna uppfylls får olika svar beroende på om man granskar perioden 2003-2008 eller perioden 2003-2010.

§ 7 Märkning av förpackningar

Enligt förslaget skulle märkning av förpackningar vara frivilligt. Natur och Miljö anser att man ännu borde överväga att märkningen skulle vara obligatorisk. På detta sätt skulle personer som hanterar förpackningarna entydigt kunna veta vilka förpackningar som omfattas av producentansvarssystemet.
En viktig fördel med en tydlig märkning är att det skulle vara lättare att följa upp om kraven på återvinningsgrad verkligen följs upp. Av promemorian framgår att faktaunderlaget i dag är synnerligen bristfälligt. Det finns bl.a. brister i småskalig och egen import samt i uppföljningen av förpackningar från producenter som inte omfattas av producentansvaret (omsättning <1 milj euro).

§ 8 Minimikrav för återvinningsgrad

Natur och Miljö stöder de föreslagna gränsvärdena.

§ 9 Mimiantal mottagningsplatser för förpackningsavfall

Natur och Miljö anser att paragrafens första moment är formulerat på ett ändamålsenigt sätt. Om en producent inte uppnår återvinningsmålen trots att minimikraven uppfylls, behöver man inte vänta på en ändring av statsrådets förordning, utan myndigheterna kan ålägga producenten att förbättra nätverket av insamlingspunkter med stöd av denna paragraf.

Natur och Miljö bedömer att de föreslagna minimikraven (punkt 1) på nätverket av insamlingspunkter för förpackningsavfall från boende är på en lämplig nivå. vi anser att det inte finns tillräckligt vägande skäl att tillämpa lägre minimikrav plastavfall än för andra materialkategorier (punkt 2) och föreslår att plastförpackningarna skulle inkluderas i punkt 1.

Vi vill inte i detta skede ta ställning till det föreslagna andra momentet, som gäller förpackningsavfall från andra funktioner än boende.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf
Bernt Nordman,
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...