Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om förslag till strategi för vattenbruk 2022

Utlåtande , Publicerat:

till jord- och skogsbruksministeriet hänvisning: 1417/443/2014

Natur och Miljö har tagit del av utkastet till strategi (27.6.2014) och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö anser ett det finns ett uppenbart behov av en ny strategi för utvecklingen av vattenbruket i Finland. EU:s gemensamma fiskepolitik utgör en relevant ram för nationella utvecklingsprocesser. Natur och Miljö vill dock påminna om att parlamentets och rådets förordning inte tvingar Finland att minska all form av samhällelig styrning, något som antyds i förslaget till strategi (sid 2, stycke 5). Det är aldrig acceptabelt att minska miljöstyrningen med motiveringen att man vill främja branschens ekonomiska tillväxt.

Utgångspunkten för den nya strategin är att utvecklingen av vattenbruket i Finland främst kommer att vara inriktad på fiskodling. Natur och Miljö håller med denna bedömning, men anser att odling av alger som kan användas som råvara i exempelvis biobränsleproduktion på lite längre sikt (5–10 år) kan bli en mycket intressant nisch inom bioekonomin.

Natur och Miljö har bekantat sig med den nya vattenbruksstrategin för Åland (2014–2020) och anser att den i flera hänseenden kunde vara en förebild för beredningen av den finländska strategin.

Detaljerade kommentarer

Avsnitt 1

Natur och Miljö har med tillfredsställelse följt med hur utsläppen av näringsämnen från fiskodlingar har minskat under de två senaste decennierna. Vi vill påminna om att denna utveckling inte skulle ha skett utan en kraftig styrning från samhällets sida, bl.a. i form av noggrann miljötillståndsbehandling och –övervakning. Detta nämns mycket riktigt i förslaget till strategi (s 5, stycke 1). Tack vare den tekniska utvecklingen inom branschen ser det idag ut att vara möjligt att öka produktionen utan att ge avkall på uppställda miljökvalitetsmål, inkl Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltning (1299/2004).

I förslaget till strategin (s 4) presenteras nyckeltal gällande konsumtionen av fisk i Finland. Natur och Miljö stöder målsättningen att öka andelen inhemsk fisk. Den norska odlade laxen, som dominerar utbudet av fisk i Finland, odlas i dag på ett sätt som inte är ekologiskt hållbart. En klar fördel med att produktionsanläggningarna befinner sig nära konsumenten är att det på så sätt blir lättare att se miljöeffekterna av de egna konsumtionsvalen.

Natur och Miljö håller på ett allmänt plan med om att odlad fisk kan ha miljöfördelar jämfört med många andra livsmedel, men anser att påståenden om att det ekologiska fotspåret och kolfotspåret av odlad fisk är små (s 6, styre 1) bör motiveras betydligt noggrannare än i det nuvarande förslaget. Konsekvensbeskrivningen innehåller relevant fakta om detta.

Natur och Miljö bedömer att strategin för vattenbruk inte står i konflikt med fiskenäringen, som fortfarande har miljömässiga fördelar jämfört med fiskodling.

Avsnitt 2

Enligt förslaget till strategi skulle det finnas tillväxtmöjligheter på alla nuvarande produktionsområden med nuvarande teknologi (s 7, stycke 1). Detta kan Natur och Miljö inte omfatta. På vissa ställen utgör fiskodling i sin nuvarande form fortfarande en betydande lokal utsläppskälla som försämrar vattenkvaliteten. I ministeriernas anvisningar gällande placering av fiskodling (Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet 21.5.2014) klassas hela Skärgårdshavet som ett område där produktionen inte får öka.

Natur och Miljö anser att man bör fortsätta satsningarna på att utveckla slutna fiskodlingsanläggningar där utsläppen av näringsämnen kan hållas på en minimal nivå, även i fråga om storskalig tillväxtuppfödning av matfisk. Slutna (kretslopps-)anläggningar är den mest realistiska vägen till miljöanpassning som skulle ge utrymme för en betydande ökning av produktionsvolymerna.

Fodrets ursprung är en av nyckelfrågorna för fiskodlingssektorn. Natur och Miljö efterlyser en ännu starkare fokus på forskning och utveckling av dels inhemska växtproteiner och dels utnyttjande av östersjöfisk (särskilt mörtfiskar) för foderproduktion.

Fiskodlingen får inte hota de naturliga fiskstammarnas hälsa och genetiska mångfald. Rymlingar från fiskodlingar har hittills inte varit ett betydande problem, men särskilt om odlingen flyttar längre ut i skärgården där väderförhållande är mer utmanande ökar risken för att odlingskassar går sönder. Det finns risker förknippade med odling av arter som förekommer naturligt i den finländska vattennaturen. Noggranna riskbedömningar måste också göras innan man startar storskalig odling av nya främmande arter vid sidan av regnbågslaxen.

Natur och Miljö efterlyser i strategin en hänvisning till de färska miljöskyddsanvisningarna för fiskodling, som gavs ut av miljöministeriet år 2013.

Avsnitt 3

Natur och Miljö omfattar de ekologiska ramar som utgör grunden för strategin, d.v.s. att en ökad produktion inte får leda till att vattendragens goda ekologiska status äventyras (s 8). Det är mycket positivt om hela fiskodlingsbranschen nu förbinder sig vid detta.

Det bör således vara klart för alla parter att den föreslagna kvantitativa målsättningen om minst 20 miljoner kilo år 2022, d.v.s. en fördubbling av produktionen, inte kan tolkas som ett mål som överskuggar de kvalitativa målen gällande bl.a. ekologisk hållbarhet. Konsekvensbedömningen visar på ett trovärdigt sätt att det är mycket utmanande att öka produktionen utan att också de negativa miljöeffekterna ökar.

Strategiska målsättningar och åtgärder

1.1

Natur och Miljö anser, att utkastet till strategi på ett missvisande sätt lyfter upp miljötillstånden som ett centralt problem för branschens konkurrenskraft. En trovärdig miljötillståndsprocess är tvärtom en grundförutsättning för fiskodlingens existens i vårt land.

1.2

Natur och Miljö anser att offentliga subventioner endast skall användas för att stöda branschens miljöanpassning, t.ex. forskning och utveckling av lokala foderråvaror och slutna anläggningar.

3.1

Natur och Miljö anser, att myndigheternas knappa resurser inte behöver allokeras till att utveckla frivilliga mekanismer för kompensering av negativa miljöeffekter, utan att ansvaret för detta ligger hos branschens egna aktörer.

3.3

Natur och Miljö kan inte omfatta målsättningen att den miljöuppföljning som åläggs verksamhetsidkarna i miljötillstånd skulle genomföras på exakt samma sätt i olika delar av landet. Nuvarande praxis där miljötillstånden inklusive uppföljningen utgår ifrån de lokala miljöförhållandena och behoven är ändamålsenlig (se t.ex. s 14, stycke 1).

Avsnitt 5

I avsnitt 5 beskrivs frågeställningar gällande försäkringar. Enligt förslaget (s 15) skulle jord- och skogsbruksministeriet åläggas att utreda frågan om staten kunde subventionera fiskodlarnas försäkringsavgifter. Natur och Miljö motsätter sig förslaget att staten skulle manipulera verksamhetsidkarnas försäkringskostnader eftersom det kunde leda till ökad risktagning. För det andra anser Natur och Miljö att förslag av denna karaktär inte alls hör hemma i avsnitt 5 utan borde ingå i åtgärderna i avsnitt 3.

Miljökonsekvensbedömningen

Parallellt med beredningen av en strategi har sakkunniga från RKTL och SYKE sammanställt en konskevensbedömning, som ingår i materialet som sänts på remiss. (VESIVILJELYSTRATEGIAN 2022 ympäristöselostus, LUONNOS 11.6.2014)

Konsekvensbedömningen innehåller en grundlig analys av olika förslag och deras effekter. I konsekvensbedömningen har man bl.a. analyserat tre olika scenarier för hur den föreslagna produktionsökningen skulle fördela sig mellan havsområden och insjöarna. Natur och Miljö anser, att statsrådets strategi borde innehålla ställningstaganden om vilket scenario som vore bäst ur hela samhällets perspektiv.

Konsekvensbedömningen ifrågasätter realismen i målsättningen att dubblera produktionen utan att äventyra miljömålen. Natur och Miljö anser att denna slutsats bör väga tungt när beredningen av statsrådets beslut fortsätter.

Sammanfattning

Natur och Miljö stöder målsättningen att utforma en ny nationell strategi för vattenbruk, men anser att det nuvarande utkastet ännu har uppenbara svagheter och att en fortsatt beredning av ärendet behövs innan statsrådet kan ta ställning till strategin.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...