Utlåtande om utkastet till den gemensamma generalplanen för Östersundom

Utlåtande , Publicerat:

Till Östersundom-kommittén/ Helsingfors stad
HÄNVISNING: Plan för bedömning och deltagande för gemensam generalplan för Östersundom (21.4.2011 Östersundomkommitten)

Natur och Miljö vill som sin åsikt framföra följande:

1. Generalplanen får inte hota en utvidgning av Sibbo storskogs nationalpark enligt miljöorganisationernas förslag från år 2010.

Avgränsningen, som innefattar bland annat Natura 2000-områdena vid kusten, har presenterats i broschyren ”Nationalpark i Sibbo Storskog” (se bilaga). Natur och Miljö anser, att utkastet till generalplan inte är tillfredsställande i detta hänseende.

2. Generalplanen bör säkra tillräckliga ekologiska korridorer mellan Sibbo storskog i norr och Natura 2000-områdena vid kusten i söder.

Natur och Miljö anser, att den så kallade skuggplanen för Östersundom som publicerades den 28.4.2011 ger en realistisk bild av hurudana ekologiska korridorer som behövs för att uppfyllda mark- och bygglagens (§ 39) krav. Planen har utarbetats av Helsingfors Naturskyddsförbund, Vanda miljöförening, Sibbo Naturskyddare och Nylands miljövårdsdistrikt.

3. Generalplanen bör garantera att Natura 2000- och andra områden som är viktiga för den biologiska mångfalden inte påverkas negativt av utbyggnad på land eller i vatten.

Bostadsområden bör inte planeras precis invid skyddsområden, utan tillräckliga buffertzoner är nödvändiga för att säkerställa att områdenas skyddsvärden inte försvinner. Tomtgränser bör inte dras ända ner till strandlinjen. Obebyggda stränder är av stor betydelse såväl ekologiskt som ur rekreationssynvinkel. Muddringar och annan byggnadsverksamhet i och invid de skyddade fågelvattnen i Östersundom som tillhör Natura 2000-nätverket kan inte tillåtas.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...