Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utredning om förutsättningarna för grundandet av Sibbo Storskogs nationalpark

Utlåtande , Publicerat:

Till miljöministeriet

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om rapporten och vill som sin åsikt framföra följande:

1. Allmänt om utredningen

Natur och Miljö anser, att Forststyrelsen på ett förtjänstfullt sätt har utrett förutsättningarna för grundandet av nationalparken Sibbo Storskog. Utredningen fokuserar på väsentliga frågeställningar och ger tillräckligt noggranna och mångsidiga svar på dem. Utgående från denna utredning bör miljöministeriet kunna gå vidare och bereda ärendet för statsrådet.

2. Nationalpark nu

Natur och Miljö anser att en nationalpark bör grundas utan dröjsmål. Detta skulle klargöra ramarna för den övriga markanvändningen i framtiden. Ett nationalparksbeslut under år 2010 vore dessutom ett lämpligt sätt att fira det internationella temaåret för biologisk mångfald.

Forststyrelsens utredning visar klart, att området uppfyller kriterierna för en nationalpark. Sibbo storskog är som helhet en synnerligen värdefull skogskontinent, som bl.a. i Metsoprogrammet lyfts fram som tyngdpunktsområden för skogsskyddets utveckling. Staten och andra offentliga institutioner äger betydande områden med stora naturvärden.

Områdets betydelse för såväl skyddet av naturens mångfald som rekreation kan jämföras med Noux. När invånarantalet kring Sibbo Storskog och hela huvudstadsregionen i framtiden ökar, krävs en kraftig styrning av slitaget för att inte områdets unika naturvärden skall hotas. Forststyrelsen har med sin långa erfarenhet av nationalparksförvaltning lämpliga verktyg för detta.

3. Nationalparkens avgränsning

Natur och Miljö anser, att nationalparken redan från början bör vara större är Forststyrelsens mest omfattande förslag (VE3). Norr om motorvägen E 75 bör alla områden, som ägs av staten eller kommunerna, höra till nationalparken. Således bör området kring Hältingträsk i sin helhet ingå i nationalparken. Området är redan nu ett mycket populärt utflyktsmål och det skulle kunna fungera som en viktig inkörsport för besökare till nationalparken och avlasta längre bort belägna områden med ännu större naturvärden.

Forststyrelsens utredning innehåller starka ekologiska argument för att grunda en nationalpark som knyter ihop Sibbo Storskog med de redan skyddade områdena söder om motorvägen. Nationalparken skulle bli en unik helhet, som sträcker sig från strandmiljöer till skoglig natur, en dimension som hittills saknas i nätverket av nationalparker. Natur och Miljö utgår ifrån att Naturaområdet Svarta backen - Labbacka inom kort kommer att övergå i statlig ägo och att det således kan integreras i nationalparken.

De fortfarande fungerande nord-sydliga grönkorridorerna mellan Sibbo storskog och Svarta backen - Labbacka respektive de till Natura 2000 –nätverket hörande fågelvattnen får inte brytas av kompakt bebyggelse. För att säkra den västliga grönkorridorens funktion anser Natur och Miljö att Kasabergets skyddade område bör ingå i nationalparken. Därtill bör även Helsingfors stads områden på Husö ingå i nationalparken. Detta skulle stärka skyddet av skogliga naturtyper söder om motorvägen, vilket är populationsekologiskt väsentligt. Samtidigt skulle skyddet av naturvärdena i områdena som hör till i Natura 2000-nätverket stärkas.

I framtiden kan nationalparken gärna utvidgas med områden, som i dag är i privat ägo, såvida markägarna samtycker.

4. Genomförande och finansiering

Natur och Miljö föreslår, att Helsingfors stad och andra kommuner skulle ge sitt samtycke till att områden i deras ägo införlivas i nationalparken i enlighet med naturvårdslagens 22 §. I gengäld bör staten förbinda sig vid att allokera resurser för allt underhåll och tjänster till besökare. Enligt Forststyrelsens utredning (tabell 8) skulle detta handla om cirka 500 000 euro på årsnivå.

5. Övrigt

I sin utredning har Forststyrelsen förtjänstfullt lyft fram områdets potential för miljöfostran (sid 19). Natur och Miljö vill understryka betydelsen av detta. Nätverket av naturskolor i huvudstadsregionen kan i dag betjäna bara en bråkdel av alla barn i daghem och skolor. Såväl kommuner som andra aktörer inom miljöfostranfältet bör utnyttja de möjligheter som grundandet av en ny nationalpark skapar.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Christell Åström
ordförande

Taggar

Du kanske också är intresserad av...