Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utkast till regeringsproposition om inrättande av Sibbo storskogs nationalpark

Utlåtande , Publicerat:

Hänvisning: YM 4/401/2010049:00/2010

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt om förslaget

Natur och Miljö understöder varmt förslaget att inrätta Sibbo storskogs nationalpark och välkomnar att regeringen nu har som ambition att avge en proposition så snabbt att lagen skall kunna godkännas av riksdagen före nästa riksdagsval.

Utkastet till regeringsproposition är kort och koncist, men utgör dock en tillräcklig grund för beslutsfattande. Det rådet inga som helst tvivel om att området uppfyller naturvårdslagens kriterier för en nationalpark. Eftersom nationalparken i den föreslagna omfattningen skulle inrättas på statligt ägda områden som redan till stor del är skyddade, är beslutet förhållandevis lätt att genomföra och är inte ekonomisk betungande.

Fortsatt utvidgning

Natur och Miljö vill understryka vikten av att i snabb takt försöka utvidga nationalparken. Detta lyfts helt riktigt även fram i de detaljerade motiveringarna, avsnitt 4.

Natur och Miljö har hösten 2010 tillsammans med bl.a. Nylands miljövårdsdistrikt publicerat ett förslag till avgränsning av Sibbo storskogs nationalpark. Förslaget bygger på alternativ VE3 i Forststyrelsens utredning (år 2010), men omfattar också bl.a. områdena kring Hältningträsk och Husö.

Enligt utkastet till proposition skulle nationalparkens slutliga avgränsning i fråga om de södra delarna avgöras inom ramen för beredningen av den gemensamma generalplanen för Östersundom. Natur och Miljö anser, att regeringen i sin proposition borde ge en tydligare signal, att generalplanen inte får omöjliggöra skapandet av en ekologiskt fungerande nationalparkshelhet som sammanbinder områdena norr och söder om motorvägen.

Det är också viktigt att trygga de ekologiska grönkorridorerna som finns mellan Sibbo storskog i norr och Natura 2000-områdena i söder. Enligt såväl markanvändnings- och byggnadslagen, samt bestämmelser för Natura 2000-nätverket måste ekologiska passager och skyddszoner runt dem förbli obebyggda.

Markbyte

Natur och Miljö välkomnar varmt förslaget att staten genom markbyte med Helsingfors stad skulle skapa förutsättningar för att utvidga nationalparken så att det skulle omfatta alla offentligt ägda områden med naturvärden. Eftersom staten genom inrättande av en nationalpark åtar sig ansvaret för den grundläggande infrastrukturen för rekreation, ser Natur och Miljö det som skäligt att kommunerna inte skulle kräva full ekonomisk kompensation för områden som skall höra till nationalparken. Sibbo storskogs nationalpark kommer att vara en viktig framtida välfärdsfaktor för invånarna i hela huvudstadsregionen.

Fredningsbestämmelser

Natur och Miljö ser det som självklart att man i Sibbo storskogs nationalpark skall följa allmän praxis gällande fredningsbestämmelser. Med tanke på de stora besökarmängderna är det otänkbart att jakt skulle kunna förekomma inom nationalparken.

Övrigt

FN-mötet i Nagoya i oktober poängterade vikten i skyddsområden för att hejda utarmningen av biologisk mångfald. Behovet av att förbättra skyddet av skogsnaturens biologiska mångfald är påvisat bl.a. i hotbedömningen av Finlands naturtyper (2008). En stor nationalpark i Sibbo storskog som avgränsats på naturens och rekreationens villkor skulle för Finlands del utgöra ett lyckat slut på biodiversitetsåret 2010.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf
Bernt Nordman,
Verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...