Utlåtande om utkast till generalplan för Sibbo kommun 2025

Utlåtande , Publicerat:

Till Sibbo kommun, Utvecklings- och näringsenheten
Hänvisning: YM022:00/2005

Natur och Miljö vill tacka för möjligheten att ge ett utlåtande om generalplaneutkastet och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö vill i sitt utlåtande koncentrera sig på frågan om hur naturvärdena i Sibbo storskog har beaktats i utkastet till generalplan. Sibbo storskog är ett regionalt sett synnerligen värdefullt område för den biologiska mångfalden och för rekreation. Sibbo storskogs värde utgörs uttryckligen av helheten, dvs. ett vidsträckt, obebyggt skogsområde.

Natur och Miljö har tillsammans med Finlands naturskyddsförbund den 22.3.2006 gjort ett initiativ till miljöministeriet om att en nationalpark bör grundas i området. Detta skall ses som ett första steg i syfte att bevara Sibbo storskog som ett enhetligt skogsområde med fungerande ekologiska korridorer till naturskyddsområdena söderut. Natur och Miljö vill understryka, att denna målsättning gäller oberoende av hur kommungränserna ser ut nu och i framtiden.

Målsättningen att bevara av Sibbo storskog strider inte mot en långsiktig helhetsvision om en mera enhetlig metropol kring Helsingfors. Tvärtom ökar hela regionens attraktionskraft kraftigt av ett enhetligt naturområde, som kan utnyttjas för rekreation och ge värdefulla naturupplevelser. Utvecklingen av bostadsområden, industriområden och infrastruktur kan ske på alla sidor av storskogen, dock så att fungerande ekologiska korridorer bibehålls.

Avgränsningen av Sibbo storskog

Natur och Miljö anser, att den i utkastet presenterade avgränsningen för Sibbo storskog är alldeles för snäv. Generalplanen borde följa avgränsningen i Sibbo Storskog II-arbetsgruppens betänkande, vilket bland annat innebär att den södra gränsen sträcker sig ända ner till motorvägen.


Natur och Miljö kan inte acceptera, att en del av de södra områdena, som ingår i det av förbundet undertecknade nationalparksinitiativet, är reserverade som tätortsområden i utkastet till generalplan. Förslaget, att utvecklingen av Hindsby (AT-område) skulle nagga storskogen i kanten, är inte heller acceptabelt.

Ekologiska korridorer

Den i utkastet till generalplan inritade centrumfunktionen i Östersundom skulle i praktiken bryta förbindelsen mellan storskogen och Natura 2000-områdena söder om motorvägen. Natur och Miljö anser, att generalplanen bör utgå ifrån en betydligt mindre ökning av invånarantalet än det föreslagna 20 000.

I generalplanen ingår även en metroförbindelse till Östersundom samt spårväg vidare till södra Sibbo. Natur och Miljö anser, att en spårväg på markplan bryter de ekologiska korridorerna i nord-sydlig riktning samt att en metro förutsätter en större befolkningsmängd än vad som är möjligt i området med hänsyn till naturvärdena.

Sammanfattning

Natur och Miljö anser, att generalplanbeskrivningens slutsats, att generalplanen hotar grönförbindelser och naturvärden, är riktig. Förbundet anser, att planen bör omarbetas med målsättning att bättre beakta Sibbos enastående naturvärden.


Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Taggar

Du kanske också är intresserad av...