Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Jord- och skogsbruksministeriets utkast till nationell skogsstrategi fyller inte måttet, anser Natur och Miljö.

Utlåtande om utkast till Finlands nationella skogsstrategi

Utlåtande , Publicerat:

Natur och Miljö anser att det är mycket oroväckande att åtgärder som upprätthåller och ökar den biologiska mångfalden inte framhävs starkare i den nationella skogsstrategin.

Natur och Miljö tackar för möjligheten att kommentera Jord- och skogsbruksministeriets utkast till nationell skogsstrategi 2035.

En uppdatering av den nationella skogsstrategin är välkommen och kritisk för att rädda landets kolsänkor och kollager, stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och förbättra möjligheten att uppnå de klimatmål som ställs i Parisavtalet, regeringsprogrammet samt EU:s biodiversitetsstrategi.

Tyngdpunkten i strategin verkar ändå grunda sig på sedvanligt ekonomiskogsbruk, med betoning på effektivare tillväxt och avverkning, och på bekostnad av skogens livsmiljöer, kolsänkor, kollager, biologisk mångfald och resiliens mot klimatförändringar. Skydd av skogar med högt naturvärde har lämnats bort.

Vi välkomnar utvecklandet av skogsbruket i en mer ansvarsfull och hållbar riktning liksom förstärkningen av en kunskapsbaserad ledning och kompetens inom skogsbranschen. Natur och Miljö anser att skogsstrategin har ett alltför stort fokus på ekonomiskogar och fortsatt ökade avverkningar.

Värdet av skogsskydd och skydd av gamla naturskogars livsmiljöer nämns knappt. Ändå har Finlands naturpanel identifierat sparandet av de sista gamla naturskogarna som den primära akuta åtgärden för att råda bot på naturförlusten och nedgången i biologisk mångfald i Finland.

Diskrepansen mellan de olika strategiska målen utgör ett problem då målen både sinsemellan och enskilt sett kan vara motstridiga. Balansen mellan naturhänsyn å ena sidan och ekonomiska tillväxtsträvanden å andra sidan blir skev på bekostnad av naturskyddet och den biologiska mångfalden.

För att skogsstrategins mål "Skogar används på ett aktivt och hållbart och mångsidigt sätt" ska leda till en tillräcklig minskning av nettoutsläppen måste åtgärderna visa med vilka medel de skadliga effekterna av avverkningarna på kolsänkorna förhindras.

Strategin nämner att behovet av bioenergi från skogar kommer att förbli högt, eftersom det behövs särskilt som en lösning under övergångsperioden. Det här är problematiskt på grund av den resulterande minskningen av kolsänkor. Förslaget borde ta fasta på att Finlands skogar, enligt Finlands klimatpanel, redan har förvandlats från en kolsänka till utsläppskälla av växthusgaser på grund av alltför stora avverkningsvolymer och markbearbetning av kalhyggen.

Natur och Miljö ser det som mycket oroväckande att åtgärder som upprätthåller och ökar den biologiska mångfalden och hela livsmiljöer för arter, liksom utvärderingen av natureffekter inte framhävs starkare i utkastet till strategi.

Satsningar på att öka den biologiska mångfalden i ekonomiskogar hjälper en bit på traven, men då en stor del av våra utrotningshotade skogslevande arter förekommer i just gamla naturskogar, blir satsningarna på endast ekonomiskogarna otillräcklig. En viktig uppgift för strategin skulle vara att presentera konkreta åtgärder för hur det här problemet avhjälps. Bland annat det nuvarande kalhyggesbruket behöver granskas kritiskt.

Av de finska skogarna ägs kring 60 procent av privata skogsägare. En strategi och tilläggsfinansiering för att främja fortsatt frivilligt skydd av skogar med höga naturvärden på privat mark vore en viktig punkt att ha med i skogsstrategin, då inte stärkt skydd av de statsägda naturskogar ensam räcker till för att stoppa naturförlusten i de finska skogarna.

Natur och Miljö anser att Finland behöver en skogsstrategi som sätter tydliga ramar inom vilka ekonomiskogsbruket kan utvecklas i en hållbar riktning och där kalhyggesavverkning som praxis granskas kritiskt.

Utan tydliga ramar uppnås inte de uppställda målsättningarna för klimat och biodiversitet i enlighet med regeringsprogrammet, Parisavtalet och EU:s biodiversitetsstrategi.

Trycket på skogarna är stort idag. Tiden för att värna om hållbara skogar är knapp och den tiden måste beaktas inom ramen för den nya strategin.

Med vänlig hälsning,

Camilla Sederholm

Verksamhetsledare

Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...