Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

Utlåtande , Publicerat:

Jord- och skogsbruksministeriet
Hänvisning: 1376/001/2008

Natur och Miljö har bekantat sig med förslaget till statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen och vill som sin åsikt framföra följande:

Bakgrunden

En central motivering till förslaget är den kraftigt ökade illegala jakten på varg. Enligt jord- och skogsbruksministeriet beror detta fenomen på att invånarna i vargtäta områden är missnöjda med nuvarande behandling av undantagslov för jakt. För det första vill Natur och Miljö ifrågasätta beredningens utgångspunkt, d.v.s. att tillmötesgå denna typ av utpressning. För det andra anser Natur och Miljö, att beredningen inte i tillräcklig grad har bedömt alternativa lösningar, d.v.s. att göra en centraliserad behandling av undantagslov smidigare.

I stället för att fokusera på frågan om hur beviljande av undantagslov skall bli smidigare, borde viltvårdsförvaltningen satsa resurser på ett långsiktigt arbete för att förebygga rovdjursskador på husdjur.

Förslaget

Natur och Miljö motsätter sig förslaget att till de nuvarande viltvårdsdistrikten delegera beviljandet av undantagslov för jakt på varg.

1) De nuvarande viltvårdsdistriktens myndighetsstatus är oklar
I dagens läge är gränsen mellan viltvårdsdistriktens myndighetsroller och intressebevakning för otydlig. Den nuvarande organisationen kan således inte handha denna typ av beslut, där kraven på objektiv bedömning och rättvis vägning av olika samhällsintressen är mycket hård. Under många år har viltvårdsdistriktens ställningstaganden kraftigt undergrävt förtroendet för deras förmåga att hantera frågor kring jakt på varg.


2) Decentralisering leder till godtycklig tolkning av s.k. problemindivider
Sedan länge har alla centrala aktörer i rovdjurspolitiken varit eniga om att det centrala problemet har varit definitionen av s.k. problemindivider, som med stöd av undantagslov kunde avlivas. Om behandlingen av undantagslov skulle delegeras till många olika aktörer, är risken uppenbar, att resultatet vore en mycket varierande tolkning, vilket skulle strida mot god förvaltningssed. Det vore nu av yttersta vikt, att genom en bred och öppen process bearbeta denna fråga med målsättning att utveckla tydliga och på forskning baserade kriterier för sådana situationer då undantagslov är motiverade. Med hjälp av ett dylikt verktyg skulle även en centraliserad behandling av ansökningar kunna försnabbas jämfört med nuläge. Detta förslag har Natur och Miljö framfört redan i sitt utlåtande till förslaget till nationell skötselplan för vargstammen (www.naturochmiljo.fi/sve/arkiv/utlatande/artikel-9653-4522.html).


Högaktningsfullt,

Lotta Nummelin
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...