Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om förslag till samexistenslag

Utlåtande , Publicerat:

Till Jord- och skogsbruksministeriet
Ärende: Utlåtande om förslag till samexistenslag
Hänvisning: MMM034:00/2007 Datum: 3.9.2008

Natur och Miljö vill uttrycka sin tacksamhet över möjligheten att få ge ett utlåtande och vill som sin åsikt framföra följande:

A. Allmänt

Natur och Miljö stöder grundtanken i lagförslaget, enligt vilken skyldigheten att förebygga eventuella problem förorsakade av GM-växtmaterial, ligger hos de verksamhetsidkare, som väljer att använda GM-växtsorter. Det bör understrykas, att det grundläggande målet med lagen är att skydda verksamhetsidkare, som inte använder GM-växtmaterial.

Natur och Miljö anser, att de i § 4 formulerade allmänna kraven på förebyggande av inblandning är acceptabla, men att dessa utan tvivel kräver mycket detaljerade specifikationer, som enligt förslaget skulle fastställas genom förordning. Exempelvis skyddsavståndet för mellan GM-odling och konventionell/ ekologisk odling är en central fråga. Natur och Miljö anser, att åtminstone ett utkast till förordning borde vara klar innan man på ett trovärdigt sätt kan bedöma om lagen ger ett tillräckligt skydd mot genetisk förorening.

Lagförslaget utgår ifrån, att odlare på frivillig väg skall kunna deklarera GM-fria områden. Trots uppenbara svårigheter att skapa en juridisk ram för detta inom ramen för denna lag, önskar Natur och Miljö, att man under den fortsatta beredningen fäster uppmärksamhet vid detta och åtminstone satsar resurser från myndighetssida på att informera om denna möjlighet och koordinera konkreta initiativ.

Natur och Miljö anser, att kapitlen 3-5 om myndigheter, tillsyn och tvångsmedel utgör en helhet, som skapar tillräckliga förutsättningar för myndighetsagerande.

B. Specifika kommentarer

Avtal gällande avvikelse från skyddsavstånd (4 § 4 mom)

Natur och Miljö anser, att avtal om avvikelser från skyddsavstånd alltid bör vara skriftliga.

Ersättningsskyldighet (26 §)

Natur och Miljö motsätter sig, att staten ensam skulle bära ersättningsansvar för skador som uppstått till följd av GM-förorening. Natur och Miljö föreslår, att den ekonomiska bördan skulle delas mellan staten och verksamhetsidkare, som använder GM-växtmaterial enligt de försäkringsmodeller, som presenteras i betänkandets avsnitt 3.2.3.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,
Verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...