Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om förslaget till Skärgårdsprogram 2007-2010

Utlåtande , Publicerat:

Till Skärgårdsdelegationen/ generalsekreterare Jorma Leppänen, Arbetsgruppen för Skärgårdsprogrammet 2007-2010/ Asta Nupponen
Hänvisning: Saaristo-ohjelma 2007-2010, luonnos 22.9.2006

Natur och Miljö har bekantat sig med förslaget till Skärgårdsprogram (utkast 13.9.2006) och vill som sin åsikt framföra följande:

1. Programmets struktur

Jämfört med det tidigare programmet (2003-2006) är det nya förslaget mera komprimerat, vilket Natur och Miljö upplever som positivt med tanke på genomförandet av programmet. Åtgärdsförslagen (avsnitt 11) är dock betydligt otydligare formulerade än tidigare. Under de tio underrubrikerna har flera olika typer av åtgärder och frågeställningar klumpats ihop, vilket gör programmet svårläsligt.

2. Bakgrundsinformationen och utgångspunkter

Avsnitten 7 och 11 visar tydligt, att programmet bygger på en ensidig och bristfällig syn på skärgårdens resurser. Stränderna ses primärt som en resurs, som skall utnyttjas för byggande/boende. Samtidigt lyser en grundlig analys av skärgårdens unika naturvärden samt deras betydelse för människornas välfärd med sin frånvaro.

I avsnitt 7 tar programmet starkt ställning för utökat standbyggande på basen av undantagslov. Natur och Miljö anser tvärtom, att denna utveckling bör bromsas upp för att garantera en ändamålsenlig utveckling av strandbyggandet. I samma avsnitt diskuteras utsuddande av gränsen mellan fast och fritidsboende (s.k. dubbelt boende) i övervägande positiva ordalag. Med hänvisning till bl.a. programmets konsekvensbeskrivning (avsnitt 12) vill Natur och Miljö påpeka att en utveckling mot dubbelt boende inte är förenligt med hållbar utveckling.

3. Åtgärdsförslagen

De konkreta åtgärdsförslagen är indelade i fem kategorier, vilkas rubricering tydligt visar, att naturvärden och miljövård inte beaktats i tillräckligt hög grad under beredningen. Natur och Miljö vill framför allt lyfta fram följande konkreta förslag:

11.3 Turism och servicesektorn

Natur och Miljö anser, att det behövs målmedvetna satsningar för att utveckla naturturismen i skärgården och att styra slitaget så att naturvärdena inte försämras. Förslaget till program är överraskande visionslöst på denna punkt. Exempelvis saknas hänvisningar till beslutet ge Kvarken status som världsnaturarv, vilket enligt Natur och Miljös uppfattning kan ha en stor betydelse för utveckling och förnyelse av näringslivet i regionen. Förverkligande av potentialen kräver dock målmedvetna satsningar.

11.6 Pendelering och distansarbete

Natur och Miljö motsätter sig starkt förslaget att koppla ihop pendelering och distansarbete, eftersom de har helt olika miljökonsekvenser. Ur miljövårdssynpunkt vore det synnerligen negativt, att samhällsstrukturen skulle utvecklas mot ännu större avstånd mellan hem och arbete (daglig pendelering). Däremot kan distansarbete utgöra en viktig faktor för utvecklandet av arbetsplatser i skärgården och landsbygden som helhet.

Natur och Miljö motsätter sig förslagen att göra arbetsresor med personbil ekonomiskt mer fördelaktiga genom exempelvis skattelättnader.

11.8 Fiske

Natur och Miljö vill påpeka, att vissa element i exempelvis punkterna c) och d) inte är beroende av EU:s gemensamma fiskepolitik. Därför är det skäl att omformulera avsnittet som helhet.

Punkt b) berör bland annat skötseln av säl- och skarvstammarna. Natur och Miljö vill för det första påpeka, att minimeringen av den negativa inverkan på fisket inte får medföra ett äventyrande av livskraftiga stammar av dessa arter. För Natur och Miljö är det helt oklart vad som syftas med övriga medel vid sidan av utveckling av fångstredskap och jakt. Om detta begrepp inte kan preciseras, bör denna syftning strykas ur texten.

Det förefaller som om betydelsen av de naturligt reproducerande fiskstammarna har förbisetts i beredningen hittills. Natur och Miljö vill påpeka att livskraftiga fiskstammar utgör grunden för fiskenäringen i skärgården och att kraftigare åtgärder behövs för att trygga den naturliga reproduktionen. En central målsättning bör vara att förbättra vattenkvaliteten, framför allt minska övergödningen. Det är även viktigt att värna om de grunda områden, som fiskarna behöver för lek och i yngelstadiet. Den omfattande muddringsverksamheten i skärgården utgör ett allvarligt hot mot dessa miljöer.

11.11 Strandbyggande

Natur och Miljö ser inte några motiverade behov av att främja utbyggnaden av stränderna. De föreslagna åtgärderna skulle leda till en allt mer splittrad, resurskrävande och miljöpåfrestande markanvändning i skärgården. Strandzonen bör bevaras för att ge rum för rekreation och naturen.

11.12 Fast boende

Natur och Miljö stöder initiativ att utveckla fast bosättning i tätorter och byar i skärgården.

11.15 Naturvård och rekreation

Den ursprungliga målsättningen med VELMU-projektet var att utföra en översiktlig inventering av undervattensnaturen fram till år 2010. Inventeringen är en grundförutsättning för framtida strategier gällande nyttjande och skydd av denna unika del av vårt naturarv. Natur och Miljö har med stor oro noterat, att VELMU-projektet inte framskrider planenligt och att det är i behov av betydande tilläggsfinansiering. Natur och Miljö anser, att det i högsta grad ligger i skärgårdens intresse, att undervattennaturen inventeras och hoppas därför att programmet skulle innehålla ett tydligt krav på ökad finansiering.


11.16 Miljövård

Natur och Miljö vill peka på den uppenbara konflikten mellan miljövårdmålsättningarna gällande rening av avloppsvatten, och programförslagets negativa inställning till förbud mot vattenklosetter (avsnitt 11.11). Med hjälp av komposterande och urinseparerande toaletter skulle behovet av egentliga vattenreningsanläggningar minska betydligt. Det är alltid miljömässigt fördelaktigare att förebygga problem är att försöka rena utsläppen med end-of-pipe-teknik.

I avsnitt 9 nämns problematiken med avfallshantering i skärgårdsområden. Natur och Miljö anser, att särskild uppmärksamhet borde fästas vid detta under programperioden 2007-2011.

11.17 Landskapsvård

Natur och Miljö är ytterst oroad över skogsavverkningarnas negativa effekter på skärgårdslandskapet och skärgårdsnaturens mångfald. Skärgårdsprogrammet kunde med fördel fästa uppmärksamhet vid detta problem och åtminstone bromsa främjandet av avverkningar genom utvecklingsprojekt.


Högaktningsfullt,

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...