Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Muddring av farled vid Fårören och Medvastsundet

Utlåtande , Publicerat:

Västra Finlands miljötillståndsverk
Hänvisning: LSY-2008-Y-28

Muddring av farled söder om Fårören till Morsfjärden, Medvastsundet samt uträtande av Blindsundet och småskalig muddring av sundets norra öppning i Kyrkslätts kommun och deponering av muddermassorna på markområde samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft (ett av Vasa förvaltningsdomstol till dessa delar återförvisat ärende).

Natur och Miljö har bekantat sig med ansökan och vill härmed framföra sin åsikt gällande muddringsplanerna av farleden söder om Fårören, Medvastsundet och Blindsundet.

I den ursprungliga ansökan för muddring av Morsfjärden och dess sund var det huvudsakliga motivet att hindra igenväxning, öka vattenutbytet och avlägsna vattenvegetationen bland annat genom att avlägsna trösklarna mot omkringliggande vattenområden. Västra Finlands miljötillståndsverk motiverade sitt avslag helt riktigt med att man genom de planerade åtgärderna inte kommer att uppnå de önskade resultaten. Vasa förvaltningsdomstol, som delvis återremitterade ärendet till miljötillståndsverket, angav som förutsättning för lov för muddring att vattenutbytet inte får förändras och att trösklarna i sunden måste bibehållas. Muddringarna i Morsfjärden har förvandlats från ett s.k. restaureringsprojekt till ett projekt för att främjar båttrafiken i området.

Båttrafiken begränsas av broarna som vid Blindsundet har en fri höjd på 1,5 meter och vid Medvastsundet ungefär 1,9 meter. Detta innebär att större båtar inte har möjlighet att komma in i Morsfjärden och därmed att behov av djupare farleder inte finns. Muddringen av farleden söder om Fårören bör därför inte överdimensionernas. Vasa förvaltningsdomstol konstaterar att Fårören inte behöver muddras till 1,7 meters djup. Nu planeras en muddring till 1,5 meters djup. Natur och Miljö anser att det räcker med ett ännu mindre djup.

Natur och Miljö är också oroad över att en ny farled ökar båttrafiken vilket i sin tur stör t.ex. fågellivet, fiskleken och växtligheten. Då de grunda områdena finns vid bryggorna, inte vid den planerade kanalen, befarar Natur och Miljö att en muddring av båtkanalen leder till ytterligare behov av flera mindre muddringar i området, vars sammanlagda effekter kan vara märkbara. Natur och Miljö anser dock att det är bra att flytta bort båttrafiken från Natura-området norr on Fårören.

Sökandena anhåller om lov att inleda arbete innan tillståndet har vunnit laga kraft. Eftersom ingrepp av den här typen på ett dramatiskt och i värsta fall oåterkalleligt sätt förändrar ekosystemet, bör detta inte tillåtas.

Högaktningsfullt,
Lotta Nummelin
Tf verksamhetsledare
Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...