Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Inbegärt utlåtande om betänkandet "Handlingsplan för att säkra biodiversiteten i skogarna i södra Finland, västra delen av Uleåborgs län och sydvästra delen av Lapplands län", avgivet av kommissionen för skydd av skogarna i södra Finland

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
Referens: Dnr: YM 0617:00/24/06/2000

Kommissionen för skydd av skogarna i södra Finland, vilken antog namnet "Metsokommissionen", lyckades inom utsatt tid uppgöra ett förslag till handlingsplan för att befrämja skyddet av biodiversiteten i skogarna i södra Finland. Natur och Miljö ser betänkandet som ett litet framsteg, men vill framhålla, att de föreslagna åtgärderna är långt ifrån tillräckliga. I konsekvensbedömningen konstateras helt riktigt att handlingsplanen har relativt små direkta ekologiska verkningar.

Metsokommissionens förslag svarar inte mot de ekologiska behov som ESSU-arbetsgruppen identifierade i sitt enhälliga betänkande (Finlands miljö 437). För att uppnå en gynnsam skyddsnivå för skogsnaturtyperna och skogsarterna i södra Finland, vilket även är målsättningen i det nationella skogsprogrammet 2010, krävs betydligt mer omfattande åtgärder. Detta bör beaktas i beredningen av statsrådets beslut.

Ett nytt skyddsprogram för skogsnaturtyper bör beredas redan under nästa regeringsperiod. Natur och Miljö ser även ett stort behov av en koordinerad uppdatering av den för skyddet av skogsnaturens diversitet relevanta lagstiftningen, d.v.s. skogslagen, naturvårdslagen, lagen om finansierng av hållbart skogsbruk samt lagen om förhindrande av insekt- och svampskador.

Metsokommissionens åtgärdsförslag bör genomföras i full skala och med en stram tidtabell. Konkreta åtgärder som direkt förbättrar skyddet av den biologiska mångfalden bör prioriteras allra högst. Det är av största vikt, att statsrådet ger en tydlig signal, att skyddet av skogsnaturens mångfald kräver mera resurser. Ett nytt finansieringsprogram för naturskyddet borde uppgöras före utgången av år 2004.


Metsokommissionens förslag till handlingsprogram innehåller många åtgärder som baserar sig på att skogsägarna frivilligt deltar i arbetet. Alla aktörer inom skogssektorn förväntas nu samverka för att viljan att bevara skogsnaturens mångfald skall ge synliga resultat. I beredningen av statsrådets åtgärder för att befrämja skogsskyddet i södra Finland bör särskild uppmärksamhet fästas vid mekanismer som stöder detta. En viktig åtgärd vore att reservera budgetmedel för de regionala miljöcentralerna, så att de kunde genomföra frivilliga skyddsinitiativ även före år 2005, då intäkter från Forststyrelsens verksamhet kan allokeras för detta ändamål i enlighet med åtgärd 3.7.

Natur och Miljö vill även fästa uppmärksamhet vid den särställning statens skogsinnehav har med tanke på bevarandet av skogsnaturens mångfald. Forststyrelsen bör bedriva ett ekologiskt hållbart skogsbruk, som motsvarar finländarnas värderingar. I väntan på beslut om nya skyddsprogram för skogsnaturtyper bör försiktighetsprincipen tillämpas vid planering och genomförandet av avverkningar i ekologiskt värdefulla områden, i synnerhet i närheten av redan existerande skyddsområden.

Utgångspunkten för de föreslagna åtgärderna i Metsokommissionens betänkande är att förbättra nuläget. Emellertid lyckades Metsokommissionen inte definiera kvantitativa och tidsbestämda mål för åtgärder genom vilka en gynnsam skyddsnivå för naturtyper och arter kunde uppnås i södra Finlands skogar. Metsokommissionens betänkande kan därför endast ses som en deletapp vid utvecklandet av skogsskyddet i Finland.

Högaktningsfullt,

Ordförande Tom Gullberg
Natur och Miljö r.f.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...