Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om programmet för biodiversitet i södra Finlands skogar (METSO) 2008-2016

Utlåtande , Publicerat:

Miljöministeriet
Hänvisning: YM009:00/2007

Natur och Miljö har bekantat sig med METSO II handlingsprogrammet och avger följande utlåtande:

1. Allmänt

Programmets målsättning är att stoppa tillbakagången bland skogens naturtyper och arter och åstadkomma en gynnsam utveckling av mångformigheten till och med år 2016. Det är dock ifrågasatt om denna målsättning kan uppnås. Likaså kan programmet knappast svara emot det vetenskapligt dokumenterade behovet av större sammanhängande skyddsområden. Ett nätverk av sådana områden behövs, förutom för bevarandet av den biologiska mångfalden, också för att möjliggöra att skogsnaturen skall kunna anpassa sig till den pågående klimatförändringen.

Bevarandet och återställandet av den biologiska mångformigheten i skogarna i södra Finland är en mycket aktuell och i högsta grad brådskande angelägenhet. Natur och Miljö anser att bevarandet av mångformigheten förutsätter en mer ambitiös målsättning och att de metoder som föreslås inte garanterar att programmet kan genomföras i praktiken. Programmet baseras helt på markägarnas frivilliga åtgärder. Staten och andra större markägare (städer, samfund mm) har inte ålagts att uppfylla några direkta skyddsmålsättningar.

För att man ända skall kunna maximera resultatet av METSO II-programmet bör enligt Natur och Miljös åsikt följande saker uppmärksammas eller korrigeras.

Skyddsmålsättningarna

Natur och Miljö anser att den nedre målsättningsnivån för permanent och tidsbunden fredning av skogar i andra områdens än statens ekonomiskogar bör höjas till 115 000 ha och att de ekonomiska ramarna bör justeras till minst 640 miljoner euro. Med tanke på det akuta behovet av ett ökat skogsskydd anser Natur och Miljö att den övre skyddsnivån bör ligga på 197 550 ha permanent och tidsbundet fredade områden, vilket skall vara den primära målsättningen för programmet. Detta innebär att den övre gränsen för programmets finansiering inte får underskrida 960 miljoner euro. Finansieringsbeslutet bör formuleras så att man kan justera programbudgeten, i fall utbudet av skog som fyller kriterierna i början av programperioden överskrider det teoretiska medelvärdet för årlig fredning av skog.


Statens skogsinnehav

Natur och Miljö anser att statens medverkan i METSO II bör vara obligatorisk och som målsättning bör införas att staten skall freda minst 50 000 ha ekonomiskog under programperiodens första 5 år. De bör utgöras av stora sammanhängande områden och urvalet av områden bör beakta närhet till skyddsområden och förekomst av nationellt och regionalt hotade arter.

Natur och Miljö anser att denna möjlighet att kunna välja ut nya enhetliga skyddsområden innebär en förutsättning att skapa ett fungerande nätverk av skyddsområden, som inte får negligeras. Statens deltagande skulle också innebära att METSO II i högre grad uppfattas som en gemensam nationell angelägenhet och därmed också kunna öka motivationen hos de övriga målgrupperna. I fall det frivilliga skyddet inte utvecklas borde statens åläggande utökas ytterligare som en kompensation.


Städer och kommuner med skogsinnehav

Natur och Miljö anser att städernas och kommunernas potentiella möjligheter att utöka nätverket av skyddade områden borde utnyttjas bättre. Städerna kan redan äga värdefulla områden som är skyddsvärda eller så kan de erhålla värdefulla områden ute i periferin på köpet vid inköp av tomtmark. Deras deltagande i processen bör utgå från att de 2008-2010 gör kommunala utredningar angående områden som fyller kriterierna för METSO II och i samarbete med miljömyndigheterna uppgör en åtgärdsplan för skyddet av dessa. Kommuner och städer kunde också bidra med bytesmark för de frivilliga fredningarna för att underlätta processen.


METSO II –kriterierna

Natur och Miljö anser att kriterierna för METSO II-skogsområden skall bibehållas i enlighet med betänkandet i den fortsatta behandlingen. Det enda som kan accepteras är att man förtydligar dem på ett sätt som gör dem mer informativa och lättillgängliga.


Uppföljning och utvärdering av programmets genomförande

Enligt åtgärdsprogrammet skall en mellanutvärdering av förverkligandet av programmet göras år 2010 och år 2013. Natur och Miljö utgår från att man strävar efter att uppnå programmets maximala målsättningsnivå gällande framförallt fredning av skogsområden. Till denna del bör programmet kompletteras med stadganden om åtgärder som skall vidtas i fall METSO II inte framskrider på ett förväntat sätt. Redan från början av programperioden bör man utvärdera huruvida områden som fyllt METSO II –kriterierna i praktiken har kunnat anvisas till förhandlingar om fredning. I fall av märkbara konflikter mellan naturskydd och skogsindustri bör man definiera hur de olika aktörerna bör agera för att ett tillfredsställande slutresultat för METSO-II skall kunna nås.


Högaktningsfullt
Lotta Nummelin
t.f. verksamhetsledare
Natur och Miljö r.f.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...