Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utkast till åtgärdsprogram för att främja hotade naturtypers tillstånd i Finland

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
Hänvisning: Dnr YM016:04/2007

Natur och Miljö har bekantat sig med utkastet till åtgärdsprogram för att främja hotade naturtypers tillstånd i Finland och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö stöder varmt den övergripande målsättningen att hoten mot de rödlistade naturtyperna skall åtgärdas och deras tillstånd skall förbättras före år 2010. De strategiska riktlinjerna för programmet (avsnitt 2) är dock mycket allmänt hållna och Natur och Miljö befarar att betoningen av sektoransvar kan leda till att ingen i sista hand ansvarar för att de många goda förslagen i programmet någonsin genomförs i tillräckligt omfattning.

Programmet ger en bra överblick av bristerna i nuvarande styrmekanismer och identifierar viktiga lösningsmodeller. Det övergripande problemet, d.v.s. brist på resurser och politisk vilja att värna om naturtyperna, kan dock inte lösas genom ett sakkunnigförslag av detta slag. Det är därför av största vikt, att förslagen inarbetas i uppdateringen av den nationella biodiversitetsstrategin och beaktas vid utformningen av nästa regeringsprogram inklusive budgetramar.

Specifika kommentarer

Natur och Miljö ställer sig positivt till samtliga åtgärdsförslag, men vill nedan lyfta fram särskilt vissa frågeställningar:

3.1.2
Natur och Miljö delar arbetsgruppens bedömning, att det finns behov av att förnya anvisningar och praxis för avgränsning av naturtyper som skyddas genom naturvårdslagen (§ 29). Natur och Miljö stöder också förslaget att utreda vilka nya hotade naturtyper som kunde inkluderas i naturskyddslagen.

3.1.3
Natur och Miljö vill påminna om att skogslagens (§ 10) lista över skyddade livsmiljöer från början var en kompromiss. Behovet av att inkludera nya skogliga naturtyper i denna skyddsmekanism har konstaterats i flera rapporter och det är nu hög tid att förverkliga en revidering av lagen. För att minska hoten mot hotade kärr- och myrskogar borde regleringen av dikningar skärpas betydligt.

3.1.4.
Natur och Miljö anser, att skyddet av vattennaturtyper är bristfälligt även i regeringens proposition till ny vattenlag (HE277/2009). Ett exempel är att fladasuccessionens primärstadier, d.v.s. havsvikar med en tröskel, inte skyddas från muddring eller andra ingrepp som förändrar de hydromorfologiska förhållandena. Om inte denna brist åtgärdas, kommer denna unika naturtyp på sikt att försvinna.

3.2.3
Arbetsgruppen betonar starkt Metsoprogrammets betydelse för skyddet av skogsnaturtyperna i södra Finland. Även om finansieringen för programmet har förbättrats, är resurserna dock fortfarande mycket mindre än vad som skulle krävas för att målsättningarna i statsrådets principbeslut skall uppfyllas.

3.3.2
Natur och Miljö anser, att det finns stora brister i de nuvarande sätten på vilka hotade naturtyper beaktas i markplanering. En faktor som inte alls beaktas tillräckligt mycket är den splittrande inverkan som bl.a. högspänningslinjer, trafikleder och annat byggande kan ha i det ekologiska landskapet. Det är av största vikt att bevaka fungerande ekologiska korridorer mellan förekomster av sällsynta och hotade naturtyper.

3.3.3
Natur och Miljö stöder förslaget att utvidga områdesplaneringen till att gälla även kustområden. Ett sätt att förverkliga detta vore att utvidga landskapsplanerna till att omfatta kustområdet. Natur och Miljö anser att man inte skall skjuta fram lagändringar med hänvisning till att kunskapen om naturvärdena på havsbotten är bristfälligt kända. I stället bör utgångspunkten vara att ingen områdesplanering för göras för oinventerade områden. Detta skulle skapa incentiv att fokusera inventeringar till de mest hotade kustområdena.

3.5.2.
Natur och Miljö ser det som ytterst viktigt att speciellt myndigheter emellan få bort hinder för informationsflöde. Det är oacceptabelt, att en hotad naturtyp kan bli förstörd bara för att informationen inte når beslutsfattare. Exempelvis är många vårdbiotoper hotade, men informationen om dem och deras förekomster är svår att få tag på och utspridd hos många myndigheter.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö r.f.

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...