Utlåtande om utkastet till förordning om största tillåtna bytesmängd gällande jakt på vissa rovdjur

Utlåtande , Publicerat:

till jord- och skogsbruksministeriet

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

Tidtabellen för hörandet

Natur och Miljö anser att tidtabellen för hörandet är synnerligen olämpligt. Begäran om utlåtande kom den 4.7 och sista dag för inlämnande av utlåtande är den 18.7. Det betyder att intressenter har endast två veckor tid till att formulera ett utlåtande. Eftersom juli månad traditionellt är semestermånad i Finland borde ministeriet undvika så här korta höranden under denna period. Det vore också viktigt att ge Sverige och andra grannländer en möjlighet att kommentera förslag som gäller jakt på gemensamma sälpopulationer.

Allmänt om förslaget och det nuvarande systemet för reglering av jakt på rovdjur

Natur och Miljö anser, att det nuvarande systemet, där ministeriet definierar största tillåtna bytesmängden för olika områden, fungerar tillfredsställande.

Bakgrundsdokumentet innehåller relevant information från Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet gällande viltstammarnas storlek. Däremot får de uppskattade ekonomiska förlusterna för fiskodlingar och yrkesfiske oproportionerligt mycket utrymme i bakgrundsdokumentet. Siffrorna har inget att skaffa med avsnittets rubrik (3.1. Suurimmat sallitut saalismäärät). Natur och Miljö vill också fästa ministeriets uppmärksamhet vid att östersjövikarens andel av skadorna på bragder och fångst är mycket liten.

Enligt förslaget skulle man i förordningarna inte längre inkludera de sälar som jagas med skadeförebyggande motiveringar (undantagslov enligt § 41). Även om jakt med undantagslov under de senaste åren varit fåtaligt, anser Natur och Miljö att det är skäl att inkludera dessa i de totala antalen som fastställs i förordningen. Sålunda skulle individer som fälls med undantagslov minska den högsta tillåtna bytesmängden inom ramen för licensjakten.

Största tillåtna bytesmängd: gråsäl

Enligt förslaget skulle det högsta tillåtna antalet gråsälar som får fällas vara 1050, d.v.s. på samma nivå som föregående år.

Av motiveringarna framgår, att antalet fällda sälar under de senaste åren varit långt under hälften av det högst tillåtna antalet. Trots detta har sälstammens tillväxt mattats av kraftigt. Det finns således orsak att anta, att en fullskalig jakt enligt de föreslagna mängderna skulle hota gråsälsstammen. Natur och Miljö föreslår därför, att det högsta tillåtna antalet skulle sänkas till 500 individer. Fördelningen av jaktkvoterna på de olika skötselområdena kan enligt Natur och Miljö följa de föreslagna procentsatserna (Bottenhavet-Kvarken 65 %, Skärgårdshavet 26 % och Finska viken 9 %).

Största tillåtna bytesmängd: östersjövikare

Enligt förslaget skulle det högsta tillåtna antalet östersjövikare som får fällas vara 100, vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år. Jakt skulle fortsättningsvis vara tillåten endast i Bottenhavet-Kvarken.

Natur och Miljö håller med om att normal jakt på vikaren kan komma ifråga endast i området Bottenhavet-Kvarken, där den beräknade stammen (i både Finland och Sverige) år 2013 uppgick till drygt 7000 individer. I de övriga regionerna är den lokala vikarstammen så svag att jakt inte kan tillåtas.

HELCOM:s sälarbetsgrupp anser, att normal jakt inte borde tillåtas innan stammen överskrider 10000 individer. Eftersom det ännu är osäkert hur stor andel av populationen som observeras under de årliga räkningarna är det inte säkert att gränsen ännu har överskridits. Sålunda bör jakten i det här skedet vara synnerligen restriktiv.

Natur och Miljö anser att det föreslagna totala antalet individer som skulle få fällas (100) är för högt och föreslår att det halveras till 50 och att det även skall inkludera de individer som jagas på basen av undantagslov (jaktlagen § 41).

Största tillåtna bytesmängd: utter

Enligt förslaget skulle det högsta tillåtna antalet uttrar som får fällas hållas kvar på nuvarande nivå (55 individer). Detta är flera gånger högre än antalet uttrar som i medeltal har fällt under de senaste åren. Utterstammen är historiskt sett fortfarande mycket svag och målsättningen bör vara att stammen skulle stärkas. Uttern är fortfarande klassad som nära hotad (NT) i rödlistan och hör till de strikt skyddade arterna i bilaga IV till habitatdirektivet.
Natur och Miljö anser, att uttern endast i sällsynta fall kan orsaka betydande ekonomisk skada och att det således endast finns ett synnerligen begränsat behov av jakt. Natur och Miljö anser att den största tillåtna bytesmängden sänks till 20 individer.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...