Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om Åbacks vindkraftspark i Kristinestad

Utlåtande , Publicerat:

Vi efterlyser en alternativ placering av 10 vindmöllor i den planerade vindkraftsparken i Åback.

Stadstyrelsens planläggningssektion i Kristinestad begär utlåtande om planförslaget för Åback vindkraftspark senast den 31.8. Vi tackar för tillfället att ge utlåtande i ärendet.

Vi konstaterar till en början att vår lokalförening Sydbottens Natur och Miljö har framfört mer detaljerade synpunkter till planförslaget den 30.8.

Natur och Miljö vill understryka att förbundet på en allmän nivå förhåller sig positivt till utvecklandet av vindkraft. Utbyggnad av vindkraft är förståelig och nödvändig för landets målsättningar för stävjandet av klimatförändringarna och den gröna energiomställningen till en fossilfri energiproduktion.

Till vindkraftens fördelar hör att den bygger på en decentraliserad, utsläppsfri och mindre sårbar lösningsmodell och med stor utvecklingspotential i vårt land. Samtidigt vill vi understryka att av just dessa orsaker är det allt viktigare att effekterna på olika naturvärden i terrängen beaktas grundligt då nya vindkraftsparker nu planeras allt mer.

Hänvisande till vår lokalförening Sydbottens Natur och Miljös utlåtande till förslaget till delgeneralplan för vindkraft i Åback den 30.8 vill vi speciellt understryka vikten av att säkerställa att planen grundligt beaktar effekterna på hotade myr- och lundlivsmiljöer och viktiga livsmiljöobjekt enligt skogslagen samt lundkärrskogar.

Det ska inte ha redogjorts för hur byggande av kraftverksplatserna med lager- och lyftplanområden påverkar vattenförhållandena för de hotade skyddsvärda naturtyperna, av vilka många är våtmarker, fattigkärr och lundkärrskogar, lundar samt bäckar.

Vi vill påtala att för byggnation som planeras i närheten av våtmarksnatur och små vattendrag gäller att dessa planer granskas utifrån byggnationens effekter också på den närliggande våtmarksnaturen. Detta gäller för vindparkens del inte bara kraftverken men också transformatorer, elstationer, vägar etc.

Påverkan av sådan byggnations dränering också på de omkringliggande våtmarkerna måste utredas grundligt på grund av dräneringens effekter på miljön också i vidare bemärkelse. Som exempel påtalas av Sydbottens Natur och Miljö en bäck som inte har noterats i planen nära Storgräspottens fredade lundområde och att det föreligger risk för att byggandet i loppet av bäcken påverkar lunden negativt.

Sydbottens Natur och Miljö påtalar också att kraftverk nr 16 planeras byggas helt intill fyra hotade naturtyper och två viktiga livsmiljöer enligt skogslagen och att kraftverk nr 14 planeras byggas för nära bäckfåran Påskmossdiket. Närmiljön till bäcken är en viktig livsmiljö enligt skogslagen.

Utsträckningen av bäcken behöver därför kollas upp, den sträcker sig högst sannolikt cirka 300 m längre upp i det övre loppet än ritats ut på plankartan som luo –område enligt naturkännare från orten. Planförslaget möjliggör att kraftverk nr 9 placeras på den naturenliga Idbäcken (kallas i fågel- och naturutredningen för Bäck vid skjutbanan eller Påskmossdiket). Närmiljön för bäcken är viktig livsmiljö enligt skogslagen, men konsekvenserna för vattenhushållningen och för Idbäcken och de naturenliga bäckarna i området har inte utretts tillräckligt.

Sydbottens Natur och Miljö påtalar därtill risker för negativ påverkan om den nuvarnade planen förverkligas på fornminnesområden, bergsnatur och Parmansbergets grundvattenområde.

Sydbottens Natur och Miljö påtalar slutligen att CPC Finland Oy:s Åback vindkraftsprojekts Natur- och fågelutredningen 2021 och den tidigare gjorda naturutredningen (Dagsmark-Lintuselvitys Ympäristökonsultointi Jynx Oy,2013 och Lapväärtin-Dagsmarkin luontoselvitys, Ympäriistökonsultointi Jynx Oy, 2013) är bristfälligt uppgjorda.

Föreningen lyfter fram att det finns många flera naturenliga bäckar i området än vad kartläggningen (CPC-utredningen) påvisar. De områden som mest påverkas direkt av byggandet är kraftverksplatserna, lager- och lyftplanområdena, de nya vägområdena, breddningsområden av de gamla vägarna och kabeldragningsområdena samt transformatorområdena och platserna för eventuella parktransformatorer samt områden för kraftlinjerna.

I naturutredningen saknas inventering av naturen i dessa områden helt och hållet påtalar Sydbottens Natur och Miljö. Kartläggningarna av bäckar i området behöver kompletteras och bäckarnas placering beaktas bättre i planen anser vi.

Natur och Miljö vill sammanfattningsvis framföra, hänvisande till Sydbotten Natur och Miljös lokalkännedom, att alternativ för den exakta placeringen av följande 10 kraftverk ännu utreds noggrannare: nr 19, 20, 15, 16, 14, 9, 8, 6, 1 och 2. Utlåtandet av kontaktmyndigheten för MKB förfarandet, ELY-centralen i Södra Österbotten, bör efterföljas och MKB-beskrivningen finnas tillgänglig vid beslutandet om ifrågavarande delgeneralplan.

Helsingfors, 31.8.2022


Vänliga hälsningar
Camilla Sederholm
verksamhetsledare
Natur och Miljö r.f.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...