Inbegärt utlåtande om mellanrapporterna om reformen av miljötillståndsprocessen och -förvaltningen

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
Hänvisning: YM044:00/2005

Natur och Miljö har tagit del av rapporterna från de tre delprojekten och vill som sin åsikt framföra följande:


1. Allmänt

Natur och Miljö anser att beredningen av reformen är inne på rätt spår. Utgångspunkterna för reformen är riktiga och de nu presenterade förslagen ser ut att kunna innebära en effektivering av miljötillståndsprocessen. Natur och Miljö vill uttycka sitt särskilda stöd för den i materialet på flera ställen uttalade utgångspunkten, att reformen inte för försämra miljöskyddets nivå.

2 Detaljerade kommentarer

2.1 Rapporten från delprojekt I

I avsnitt 3 presenterar arbetsgruppen olika typer av åtgärder med vilka miljötillståndsprocessen kunde göras lättare.

Arbetsgruppen föreslår, att balansen mellan tröskeln för tillståndsprövning och normstyrning skulle förskjutas i riktning mot ökad normstyrning. Arbetsgruppen föreslår att normstyrningen kunde utvecklas för branscher med stor volym och med förhållandevis oförändrad teknik. Natur och Miljö godkänner denna princip och anser, att de tre branscher man nu identifierat (s 3) uppfyller dessa krav. I den fortsatta beredningen bör dock arbetsgruppen även blicka framåt i syfte att identifiera vilka branscher, som kunde komma i fråga i framtiden, eller åtminstone utveckla noggrannare kriterier för detta. Natur och Miljö vill även peka på det uppenbarar problemet, att det är svårt att förutspå tekniska innovationer, som snabbt kan förändra branscher, som i dag kan förefalla vara stabila.

Mot bakgrunden av att reformen utgångspunkt är att minska behovet av arbetskraft, vill Natur och Miljö även peka på att det i delrapporten saknas en analys av hur den normstyrningen i form av bl.a. statsrådets förordningar skulle beredas. Enligt Natur och Miljös bedömning är beredning på ministerienivå inte alltid särskilt förmånligt eller smidig.

Natur och Miljö förhåller sig i huvudsak positivt till med förslaget att öka normstyrningen inom ramen för miljötillståndsprocesser (3.2.1). Gällande anmälningsförfarande (3.2.2) anser Natur och Miljö att detta system inte borde tillämpas för verksamhet där normer saknas. Natur och Miljö anser, att den administrativt lättaste formen, dvs registrering (3.2.3) borde utvidgas till att gälla fler och mindre verksamheter, i syfte att samla in information om potentiella källor till förorening eller dylikt.

Natur och Miljö är oroad över att en överflyttning av verksamheter från tillstånd till anmälning och registrering i praktiken kan minska medborgarnas besvärsmöjligheter. Natur och Miljö kräver, att arbetsgruppen i sitt slutliga betänkande analyserar de slutliga förslagens konsekvenser i detta hänseende.

Beträffande arbetsgruppens förslag till lättare procedurer för förnyelse och ändring av miljötillstånd (3.3), anser Natur och Miljö, att arbetsgruppens bör förtydliga sina oklara formuleringar gällande tillämpning av förenklad procedur för begränsade relevanta ändringar (s 6).

Arbetsgruppen presenterar även en lista över kriterier för när förnyelse/ förlängning av tidigare tillstånd endast skulle kräva en anteckning (s 6). Natur och Miljö motsätter sig punkt 4, dvs att verksamhetsidkaren själv skulle få bedöma om en anteckning skulle räcka.

Arbetsgruppen föreslår, att ansvarsfördelningen mellan kommun och staten i tillståndsfrågor skulle ses över och signalerar, att den del mindre tillståndsärenden kunde flyttas över till kommuner (3.4). Natur och Miljö bedömer, att detta är en synnerligen svår fråga, som bör analyseras som en skild helhet oberoende av reformen av den statliga miljötillståndsprocessen.

2.2 Rapporten från delprojekt II

Natur och Miljö stöder förslaget, att sammanslå de nuvarande tre miljötillståndsverken samt de regionala miljöcentralernas tillståndsavdelningar till en enda myndighet med flera verksamhetspunkter. Natur och Miljö bedömer att en tydligare uppdelning mellan tillståndsmyndigheter och övervakande myndigheter förbättrar förutsättningarna för en effektiv miljöförvaltning. Natur och Miljö håller med arbetsgruppens bedömning, att det inom ramen för ett enda tillståndsverk vore lättare att forma optimala team för handläggning av olika typer av miljötillstånd.

Det föreligger en uppenbar risk kunskap om lokala särförhållanden i mindre grad beaktas inom det nya miljötillståndsverket jämfört med de nuvarande regionala miljöcentralerna. Detta kan dock lindras genom att miljöcentralernas sätter mera resurser på utlåtanden till miljötillståndsverket.

Natur och Miljö välkomnar, att arbetsgruppens mellanrapport skrivits i formen av en regeringsproposition.

I de allmänna motiveringarna, avsnitt 1.1 presenteras bl.a. den pågående beredningen av en reform av vattenlagen. Natur och Miljö vill här påminna om att förbundet har föreslagit en revidering av tillståndssystemet för muddringar.

Natur och Miljö anser, att arbetsgruppen på ett riktigt sätt beaktat den svenskspråkiga befolkningens behov av service på svenska. Den föreslagna grundstrukturen, som följer gränserna för de nuvarande tre miljötillståndsverken, är tillfredsställande ur ett språkligt perspektiv i och med att de flesta aktörer som arbetar på svenska fungerar inom Västra Finlands miljötillståndsverks område.

Natur och Miljö stöder i princip förslaget, att öka flexibiliteten gällande sammansättningen på det team som behandlar miljötillståndsansökan. Det är dock viktigt, att skapa tydliga ramar för flexibiliteten, så att den inte kan missbrukas i syfte att försämra miljöskyddets nivå.

Natur och Miljö stöder förslaget, att förvaltningstvång förknippas med den övervakande myndigheten, d.v.s. den regionala miljöcentralen.

2.3 Rapporten från delprojekt III

Natur och Miljö stöder förslagen gällande förnyade format och procedurer för miljötillståndsansökan.

Vid den fortsatta beredningen bör större uppmärksamhet fästas vid definiering av ramar för val av vem som behandlas miljötillståndsansökan, eftersom detta kan ha en stor inverkan på kvaliteten på miljötillståndsbesluten.

Natur och Miljö välkomnar varmt förslaget till en offentlig databas över givna miljötillstånd. Detta förbättrar även medborgarnas möjligheter hitta relevant information och engagera sig i miljötillståndsfrågor.

Gällande behandlingen av miljötillståndsansökan föreslår Natur och Miljö, att större vikt skulle fästas vid hörande av intressenter. Utlåtanden från intressenter förbättrar informationsbasen för tillståndsbesluten och höjer därmed deras kvalitet. Samtidigt minskar sannolikt besvären. Natur och Miljö föreslår, att utlåtanden om miljötillståndsbeslut i högre grad och mera systematiskt skulle inbegäras av miljöorganisationer på nationell, regional och lokal nivå. Den föreslagna elektroniska behandlingen av ärendet kunde medföra, att kostnaderna för hörande (kopiering och utskick av handlingar) kunde hållas på en rimlig nivå.

I arbetsgruppens mellanrapport ingår en analys av behandlingstider. Enligt arbetsgruppens bedömning skulle reformen leda till kortade behandlingstider. Natur och Miljö anser, att kortade behandlingstider inte är ett särskilt väsentligt mål och att en del av den förväntade tidsinbesparingen från den tekniska behandlingen av tillståndshandlingar kunde kompenseras med längre tider för hörande. Tiden för utlåtanden och kommentarer kunde förlängas med 50 %.


Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf
Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...