Utlåtande om utkast till förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåren 2016–2018

Utlåtande , Publicerat:

Till jord- och skogsbruksministeriet
Dnr 1723/01.03/2016

Natur och Miljö har bekantat sig med utkastet till ministeriets förordning (inkl bakgrunds-PM daterat den 9.11.2016) och vill som sin åsikt framföra följande:


Allmänt om förslaget
Natur och Miljö har kritiserat beslutet att pröva så kallad stamvårdande jakt under åren 2015–2016. Utvärderingen av försöket visar att vargjakten misslyckades på många kritiska punkter. Särskilt bekymmersamt var det stora antalet dödade alfadjur år 2016. Försöket visade tydligt att vargjakten måste begränsas och regleras mycket noggrant av myndigheter för att vargstammen skall ha en chans att överleva i Finland. Förslaget att återgå till renodlade undantagstillstånd är ur detta perspektiv välkommet.


Maximalt antal vargar som får dödas årligen
Natur och Miljö har i många år föreslagit att jord- och skogsbruksministeriet skall fastställa ett bindande tak för det totala jakttrycket, d.v.s. att de vargindivider som dödas på andra grunder än jaktlagens 41a § skall dras av från antalet undantagstillstånd som beviljas. Vi välkomnar varmt att förslaget till förordning om bygger på denna princip.
Enligt utkastet skulle det högsta tillåtna antalet vargar som får dödas årligen uppgå till 40 individer. Såvida kontakten mellan vargstammarna i Finland och i Ryssland inte bryts, såvida krafttag vidtas mot illegal vargjakt i Finland och såvida jakten inte alls riktas mot alfaindivider kan stammen klara av ett så här stort uttag, men eftersom vi bedömer att detta scenario är osannolikt, föreslår Natur och Miljö av försiktighetsskäl ändå att kvoten skulle sänkas till 30 individer år 2017.


Samma kvot två år
Natur och Miljö ställer sig kritisk till förslaget att fastställa det högsta tillåtna antalet djur för två år, i stället för tidigare praxis om ett år i taget. Vargpopulationen är så starkt hotad att ministeriet borde förbehålla sig möjligheten att minska jaktkvoten, exempelvis om den illegala jakten igen skjuter i höjden. En annan ny riskfaktor är den ökade vargjakten i gränsområdet mellan Finland och Ryssland, som på ett fundamentalt sätt rubbar grunden för skötselplanen för den finländska stammen. Det är bra att ministeriet i sitt PM understryker att Finlands viltcentral i sin behandling av ansökningar om undantagslov bör beakta frågor gällande gynnsam skyddsstatus och därmed kan välja att bevilja färre lov är det maximala antalet som anges i förordningen.


Motiveringar till undantagslov
Enligt förslaget skulle undantagsloven huvudsakligen beviljas på basen av jaktlagens 41a § 3 mom, i praktiken på sociala grunder. Tidigare har Finlands viltcentral inte beviljat tillstånd på dessa grunder, vilket betyder att rättspraxis saknas. Natur och Miljö ställer sig mycket tveksam till förslaget och föreslår att undantagslov för att döda vargar huvudsakligen skall beviljas i syfte att förebygga skador. Trots att attitydundersökningarna visar att inställningen till vargar har blivit positivare under de senaste åren förekommer fortsättningsvis ett utbrett hat mot vargen. Detta får inte styra hela samhällets inställning till en djurart som är en viktig del av vår natur. Natur och Miljö ifrågasätter logiken i EU-kommissionens anvisningar, enligt vilka undantagslov för att döda vargar på sociala grunder skulle öka landsbygdsbefolkningens acceptans för vargfamiljer.


Skydd av alfadjur

Natur och Miljö anser att ministeriet bör ge mycket strikta anvisningar till Finlands viltcentral gällande skydd av de ledande alfaparen i vargfamiljegrupperna. Den grundläggande principen i skötselplanen är att familjegrupper som förökar sig skall bevaras. Denna målsättning hotas allvarligt om jakten riktas mot de förökande individerna. Denna risk förverkligades under den så kallade stamvårdande jakten år 2016. En upprepning av detta bör undvikas.


Samarbetsgrupper för vargrevir
Natur och Miljö vädjar till jord- och skogsbruksministeriet att representanter för registrerade lokalföreningar till etablerade naturskyddsorganisationer som Finlands naturskyddsförbund och Natur och Miljö skulle bjudas in till alla samarbetsgrupper kring vargrevir. Den kraftigt polariserade vargdebatten skulle gynnas av att samarbetsgruppernas kunnande om stora rovdjur och naturskyddslagstiftningen på detta sätt skulle stärkas och att det fanns ett forum för dialog mellan människogrupper med olika värderingar.


Högaktningsfullt,
Natur och Miljö rf
Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...