Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om rapporten Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa

Utlåtande , Publicerat:

Till miljöministeriet
YM4/065/2014

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om rapporten. Vi vill som vår åsikt framföra följande:


Natur och Miljö vill tacka arbetsgruppen för ett omsorgsfullt arbete. Den digra rapporten är en synnerligen intressant sammanställning av de senaste årens diskussioner gällande principen om betjäning från ”en enda lucka”. Arbetsgruppen har även tillfört många nya element i sitt diskussionsunderlag. I rapporten varvas stora, principiella frågeställningar med små detaljer, vilket är en stor utmaning för denna remissrunda och för politiska behandlingen av förslagen i fortsättningen.


Natur och Miljö understöder de allmänna principer och målsättningar (avsnitt 10.5) som har ställts upp för detta projekt. Projektets höga ambitionsnivå är dock väldigt svår att förena med den nuvarande verkligheten inom miljöförvaltningen. Den står just nu inför enorma utmaningar i form av kraftigt nedskurna personalresurser och en stundande reform av de regionala strukturerna. Under de närmaste åren finns det därför inga förutsättningar att genomföra en grundläggande reform av lagstiftningen utan att miljövårdens nivå allvarligt skulle hotas, vilket inte ligger i samhällets helhetsintresse.


Natur och Miljö föreslår att den fortsatta beredningen av ärendet skulle fokusera på att främja en bättre koordinering av tillståndsprocesser samt framför allt på att utveckla kundbetjäningen.
Enligt Natur och Miljö är det uppenbart att näringsidkare inte känner till lagstiftningen, dess bakgrund och motiveringar tillräckligt bra, vilket leder till många missförstånd. Näringslivets intresseorganisationer har kraftigt har överdrivit den administrativa bördan av den finländska miljölagstiftningen. Dessutom är det uppenbart att såväl statliga som kommunala miljömyndigheter inte har satsat tillräckligt på kommunikation och på att utveckla sin kundbetjäning. Missnöjda kunder har lett till en negativ publicitet för miljölagstiftningen. Även regeringsprogrammet bör läsas mot den här bakgrunden.


Det centrala för såväl enskilda medborgare och näringsidkare är att man får tydlig information om gällande lagar och normer samt en smidig betjäning. Natur och Miljö efterlyser betydligt mera fokus på servicedesign som komplement till den omsorgsfulla juridiska analys som nu har gjorts gällande miljötillståndsprocesserna.

Natur och Miljös vision är att miljöförvaltningens intressenter skulle kunna få betjäning från en särskild kundbetjäningsavdelning inom miljöförvaltningen. Den har organisationen skulle primärt fokusera på processer och tidtabeller, d.v.s. det som i rapporten kallas för ”koordinerande funktioner”. I stället för att olika substansmyndigheter, beroende på vilket det primära tillståndet är, skulle turas om att sköta koordineringen (vilket föreslås i Avsnitt 7.4), borde man försöka bygga upp en organisation som skulle vara helt fokuserad på att koordinera samverkan mellan kunden och myndigheten/ myndigheter.

Arbetsgruppen föreslår att man kunde göra dialogen mellan olika myndigheter smidigare genom att frångå formell korrespondens i form av t.ex. skriftliga utlåtanden och i stället skapa arbetsgrupper som skulle processa frågeställningar tillsammans (7.11). I rapporten behandlas dock inte den centrala frågan om hur man då kunde synliggöra de faktiska intressekonflikter som är en grundläggande del av miljövårdens arbetsfält och hur de skall påverkar beslut gällande miljötillstånd.

Arbetsgruppen lyfter förtjänstfullt upp problematiken om att näringsidkare ofta upplever att det är oklart hur man lämnar in en tillståndsansökan och hur den vid behov skall kompletteras (Avsnitt 7.11). Den uppenbara lösningen är att satsa på bättre servicedesign och rådgivning. Natur och Miljö understöder också varmt förslagen gällande bättre elektroniska användargränssnitt (Avsnitt 6.4).
Natur och Miljö anser att det inte är lämpligt att nu börja spinna vidare på förslagen (7.13) gällande en fullständig reform, t.ex. i form av en miljöbalk enligt svensk
modell. En sådan här grundläggande kodifieringsprocess kan starta först när organisationsstrukturerna är mer stabila än de är i dag.

Natur och Miljö förespråkar fortfarande en modell där miljökonsekvensbedömning kvarstår som en skild process i förhållande till tillståndsprocesser. (Se Natur och
Miljös utlåtande om förslaget till revidering av MKB-lagen) Natur och Miljö förespråkar att man i samband med att de regionala NTMcentralerna slopas skulle bilda en enda nationell organisation för miljöförvaltningen.
Det skulle sköta såväl rådgivning, förhandsövervakning, tillstånd samt övervakning av dessa. Liknande modeller finns inom skogsbruket (Finlands skogscentral) och viltvården (Finlands viltcentral).
Natur och Miljö ser inte ett akut behov av att förenhetliga bestämmelser gällande besvär inom alla olika delar av miljölagstiftningen. Vi vill dock lyfta fram den bekymmersamma trenden att tidsfrister för både utlåtanden och besvär verkar fortkortas i samband med alla reformer. Det här hotar på ett allvarligt sätt både medborgarnas och medborgarorganisationernas rättigheter.


Högaktningsfullt,
Natur och Miljö rf
Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...