Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om kompensationsbidrag

Utlåtande , Publicerat:

till jord- och skogsbruksministeriet
hänvisning: diarienummer 2393/12/2014

Natur och Miljö har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om kompensationsbidrag. I det här skedet kommenterar Natur och Miljö endast paragraferna tre och tolv. Vi vill som vår åsikt framföra följande:

Allmänt om förslaget

Stödnivåer

Finansieringen av kompensationsbidraget hålls på en fortsatt hög nivå samtidigt som finansieringen av miljöersättningar minskar drastiskt jämfört med nivån under programperioden 2007-2013. Natur och Miljö kan inte acceptera den här fördelningen av resurser, eftersom den betyder att miljöanpassningen av jordbruket nedprioriteras.

Paragrafvisa kommentarer

Natur och Miljö understöder varmt att permanenta gräsmarker i fortsättningen skall berättiga till kompensationsbidrag. Skötseln av permanenta gräsmarker är viktig för att bevara den biologiska mångfalden i jordbruksmiljön.

12§

Enligt utkastet till förordning ska utbetalningen av kompensationsbidrag begränsas till de trädes- och naturvårdsåkerarealer som utgör högst 25 procent av gårdens stödberättigande areal. Tidigare utbetalades kompensationsbidrag för den här formen av markanvändning då arealen utgjorde högst 50 procent av gårdens stödberättigande areal (exklusive vissa undantag). Trädes- och naturvårdsåkrar är av stor betydelse för den biologiska mångfalden i jordbruksmiljön. Natur och Miljö anser att kompensationsbidrag bör utbetalas till alla trädes- och naturvårdsåkrar.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...