Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket

Utlåtande , Publicerat:

Till jord- och skogsbruksministeriet
MMM045:00/2013

Natur och Miljö har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning omstrukturstöd till jordbruket. Vi har fokuserat på vissa delar av förordningen som har en klar koppling till miljöns tillstånd. Vi vill som vår åsikt framföra följande:

Allmänt om förslaget

Det finländska jordbruket förknippas idag med många miljöproblem, t.ex. utsläpp av näringsämnen till vattendragen, utsläpp av växthusgaser och minskad biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Natur och Miljö anser, att samhället mer än hittills borde kunna stöda en miljöanpassning av jordbruket genom strukturstöd för jordbruket. Natur och Miljö välkomnar de förbättrade möjligheterna för jordbrukare att erhålla stöd för investeringar som främjar miljön. Vi efterlyser noggrannare miljökriterier för de projekt som beviljas stöd.

Paragrafvisa kommentarer

8 § och 17 §

Enligt förslaget behövs ingen affärsplan för investeringar som främjar miljöns tillstånd (§ 17). Stödsökanden behöver inte uppnå en viss företagarinkomst (8 § mom. 1 ). Natur och Miljö understöder varmt dessa lättnader för erhållande av stöd som gäller investeringar som främjar miljön.

24 §

Den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet lider om öppna diken ersätts med täckdiken. En stor del av åkermarken har redan täckdikats, men det betyder att de kvarvarande öppna dikena har en särskild betydelse. Dränering av sura sulfatjordar medför en avsevärd risk för förorening av vattendrag. Å andra sidan kan täckdikning förbättra jordstrukturen och minska urlakningen av fosfor till vattendrag. Det är således synnerligen viktigt att man med investeringsstöd stöder endast sådana täckdikningsprojekt som har en positiv effekt på miljöns tillstånd. Natur och Miljö föreslår därför att en plan som gäller åkerdränering bör innehålla en bedömning av projektets konsekvenser för miljön och landskapet.

44 § och 45 §

I 44 § fastställs hurudan anbudsförfrågan bör vara och i 45 § grunderna på basis av vilka anbud bör väljas. Enligt 45 § ska det anbud antas som totalekonomiskt sett är det mest fördelaktiga för upphandlaren eller som har det lägsta priset. Natur och Miljö anser att det i anbudsförfrågan bör vara möjligt att ställa miljökrav.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...