Inbegärda synpunkter på förslaget till statsrådets principbeslut ”Vattenskyddets riktlinjer 2015"

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
Referens: Dnr 4M6/400/2006

Natur och Miljö har tagit del av förslagen och vill som sin åsikt framföra följande:

De tidigare nationella målen och åtgärdsprogrammen för vattenskydd (inklusive Östersjöprogrammet) har varit milstolpar i den finländska miljöpolitiken. De av statsrådet fastställda kvantitativa målen har haft en styrande verkan på vattenskyddet, även om alla målsättningar inte uppfyllts inom utsatta tidsramar. En grundlig utvärdering av det senaste åtgärdsprogrammet (2005) har utförts och mycket resurser har satsats på utredningar för riktlinjerna 2015.

Jämfört med de tidigare statsrådsbesluten har utgångspunkten för vattenskyddet ändrats fundamentalt i och med den nya lagen om vattenvårdsförvaltning. Det övergripande miljömålet för vattenskyddet är inskrivet i lagen och det finns ett system för regional vattenvårdsförvaltning, som med beaktande av regional och lokala förhållandet kan optimera vattenskyddsåtgärder. Så som Natur och Miljö redan ansåg i sitt utlåtande om bakgrundsrapporten på våren 2006, finns det dock ett stort behov av politiskt fastställda nationella riktlinjer, som skulle ge ramar för regionala förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Natur och Miljö anser, att riktlinjerna för vattenskydd 2015 skall utarbetas utgående från en nationell bedömning av vilka utsläppsmål och åtgärder som krävs för att alla vattendrag skall vara i minst god ekologisk status. Riktlinjerna skall styra dels utarbetandet av de regionala förvaltningsplanerna, men även nationella beslut om exempelvis jordbrukets miljöstöd eller stöd till skogsbruket.

Mot denna bakgrund är miljöministeriets förslag till riktlinjer 2015 ett stort bakslag för vattenskyddet. Förslaget saknar helt den ambitionsnivå, som ännu fanns med i vissa förslag i bakgrundsrapporten. Framför allt saknas relevanta och mätbara mål gällande utsläppsminskningar och restaurering. Enligt förslaget räcker det att nuvarande lagar följs och att tidigare uppställda målnivåer uppnås någon gång i framtiden. Statsrådsbeslut behövs inte heller för att fastställa utredningsbehov eller ambitionen att ta i bruk frivilliga åtgärder.

Natur och Miljö bedömer, att det inte finns någon klar koppling mellan de positiva effekter som räknas upp i avsnitt 5 och substansen i de föreslagna riktlinjerna.

Natur och Miljö anser, att miljöministeriets förslag inte kan ligga som grund för ett statsrådsbeslut. En ny beredning borde ha som målsättning att på basen av bakgrundsundersökningarna utarbeta ett konkret och ambitiöst dokument, som skulle visa att Finland verkligen har förbundit sig vid vattenramdirektivets miljömål.


Högaktningsfullt,


Bernt Nordman, verksamhetsledare
Natur och Miljö rf

Taggar

Du kanske också är intresserad av...