Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Inbegärt utlåtande om PAKKA II –arbetsgruppens förslag

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
Hänvisning: YM027:00/2004

Natur och Miljö har tagit del av PAKKA II-arbetsgruppens förslag och vill som sin åsikt framföra följande:

1. Utkastet till ändring av statsrådets förordning

Enligt arbetsgruppens förslag till § 4 skulle miniminivåer för materialåtervinning vara bindande för alla förpackare. De föreslagna nivåerna ligger emellertid långt under resultatet år 2003, vilket innebär att förpackarna kunde sänka sin återvinningsgrad. Detta är helt oacceptabelt. Enligt Natur och Miljö bör förordningen tvärtom innehålla bindande krav, som leder till en förbättring av återvinningen. Ett sätt vore att i § 4 fastställa kravnivåer som skall uppnås före utgången av år 2006 och vilka skulle ligga ungefär halvvägs mellan nuvarande nivå och målen för år 2008 (§ 6).

Arbetsgruppen föreslår vidare, att allmänna målsättningar för undvikande och återvinning av förpackningsavfall samlas till en ny § 5. Natur och Miljö anser att arbetsgruppens förslag är otydligt beträffande tidpunkten då olika mål skall uppfyllas. Natur och Miljö anser, att alla målsättningar i paragrafen skall fixeras vid en tidpunkt, d.v.s. att samtliga mål bör uppnås före slutet av år 2008.

I § 5 1 mom föreslår arbetsgruppen att målsättningen för undvikande av avfall skall kopplas till BNP. Detta strider mot en av de grundläggande principerna i bl.a. Johannesburgavtalet och EU:s sjätte miljöprogram, d.v.s. att miljöbelastningen skall frikopplas från BNP-utvecklingen. Ur miljövårdssynpunkt bör målsättningarna för undvikande av avfall formuleras i absoluta tal. Natur och Miljös förslag är att den totala mängden förpackningsavfall år 2008 får vara högst 90 % av nivån år 2001. Natur och Miljö vill betona, att undvikande av avfall bör vara den primära målsättningen i avfallspolitiken. Det övergripande målet för
undvikande av avfall kunde även specificeras för olika material i likhet med återvinningsmålsättningarna i § 6.

Natur och Miljö anser, att förslagen till målnivåer för återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning i 5 § 2-3 mom i är alltför lågt ställda. Uppföljningen av situationen år 2003 visar, att de föreslagna målsättningarna redan överskridits. Natur och Miljö anser, att målen bör ligga på en nivå, som innebär en verklig utmaning och drivkraft för förbättring av avfallshanteringen. De nationella målen kan och bör vara högre än direktivet. Vid fastställande av målnivåer, bör man beakta att ambitiösa nationella mål fungerar som en sporre för utveckling av miljöteknik och –kunnande, som kan utgöra en exportprodukt.

Indikator Arbetsgruppens målförslag Resultat 2003 NoMs förslag till mål år 2008
Återanvändning av förpackningar samt återvinning och energiutvinning av förpackningsavfall (2 mom) 82% 91% 95%
Materialåtervinning+energiutvinning av allt förpackningsavfall (3 mom) 61% 70% 75%
Materialåtervinning av allt förpackningsavfall (4 mom) (42%) 55% 52% 55%

Arbetsgruppen föreslår, att målen för materialåtervinning av förpackningsavfall (4 mom) även skall inbegripa maxnivåer. Natur och Miljö anser att maxnivån (80 % av avfallsvikten år 2008) bör strykas som miljömässigt omotiverad ur förordningen.

Arbetsgruppen föreslår i § 6, att ansvaret för återvinning av olika förpackningsmaterial tydligare (än i nuvarande förordning) skall åläggas förpackaren. Natur och Miljö stöder förslaget att uppställa bindande mål som skall uppnås före utgången av 2008, men anser däremot, att de föreslagna nivåerna är oacceptabelt låga i förhållande till nuvarande situation. Exempelvis är arbetsgruppens förslag till återvinningsmålsättningar till år 2008 för såväl fiber- som glasförpackningarnas del lägre än resultaten år 2003, då även de föreslagna målen för metall uppnåddes. Lämpliga mål för materialåtervinning skulle vara:

Förpackningsmaterial materialåtervinnings-% år 2008
Fiber (1 mom) 75
Glas (2 mom) 71
Metall (3 mom) 65
Plast (4 mom) 30
Trä (5 mom) 20

Enligt Natur och Miljös bedömning skulle de av arbetsgruppen föreslagna materialvisa återvinningsnivåerna i 6 § inte leda till att den föreslagna totala målsättningen på 55 % i 5 § 4 mom uppfylls, även om målåret är det samma (2008). I den fortsatta beredningen bör denna fråga utredas grundligt och redovisas öppet.

Arbetsgruppen föreslår ett frivilligt system för märkning av förpackningsmaterial (§ 13). Natur och Miljö anser att det föreslagna märkningssystemet är bra, men att det bör vara obligatoriskt.

2. Analys av direktivändringarna

I bilaga 3 har arbetsgruppen analyserat huruvida direktivändringarna kräver nationella åtgärder. Natur och Miljö vill särskilt fästa uppmärksamhet vid ändringarna 2004/12/EG i direktivets 6 artikel, enligt vilken medlemsstaterna skall främja utnyttjande av material från förpackningsavfall. Natur och Miljö anser i motsats till PAKKA II-arbetsgruppen, att denna punkt skulle kräva nya nationella åtgärder i form av exempelvis skattelättnader. I dag finns brister i utnyttjandet av bland annat insamlade glasförpackningar.

3. Producentansvar

Miljöministeriet önskar även kommentarer till pro memorian gällande partiellt producentansvar. Dokumentets status är oklar och därför vill Natur och Miljö i detta skede endast generellt konstatera, att det rådande partiella producentansvaret är problematiskt. Förbundet anser, att miljöministeriet bör inleda beredning av övergång till fullständigt producentansvar för förpackningsavfall. Endast på detta sett skapas tillräckliga initiativ att förebygga avfall.


Högaktningsfullt,


Bernt Nordman
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...