Utlåtande om utkast till proposition om ändringar i Kyotoprotokollet

Utlåtande , Publicerat:

till miljöministeriet
hänsvinsning: YM6/34/2013

Natur och Miljö har bekantat sig med förslaget (UTKAST 27.6.2014) och vill som sin åsikt framföra följande:

Natur och Miljö anser att utkastet till proposition är tydligt formulerat och ger riksdagen tillräckligt med information om bakgrund och konsekvenser.

Natur och Miljö stöder de beslutsförslag som ingår i beredningen. Det är viktigt att Finland som en del av EU ratificerar Dohabesluten som innebär en fortsättning för Kyotoprotokollets mekanismer åren 2013–2020, trots att endast 9 andra avtalsparter kommer att delta.

Kyotoprotokollet är fortfarande den enda bindande delen av det internationella klimatavtalet. Finland bör genom sitt agerande visa att länder med högt materiellt välstånd har beredskap att fatta bindande beslut om utsläppsminskningar. Det är en viktig förutsättning för den överenskommelse om ett globalt och bindande nytt klimatavtal som borde nås senast på klimattoppmötet i Paris år 2015.

Ratificeringen av Dohabesluten betyder inte i sig några betydande nya åtaganden för Finland. Natur och Miljö anser att bedömningen av konsekvenserna (sid 14) är realistiska.

Natur och Miljö ställer sig också positivt till att Island inkluderas i EU-gruppen i den internationella klimatpolitiken.

Högaktningsfullt

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...