Foto: Lotta Söderlund

Nya Naturum

Nya Naturum är ett utvecklingsprojekt med Leader-stöd från Pomoväst och Svenska kulturfonden. Projektets mål är att skapa en vision om hur verksamheten vid Naturum i Ekenäs skulle kunna utvecklas samt att förankra visionen hos centrala aktörer i regionen.

Naturum har under årens lopp utvecklats till en regional knutpunkt för undervisning och information, en samlingspunkt för naturintresserade personer och ett offentligt vardagsrum för barnfamiljer. En utgångspunkt för detta projekt är Raseborgs stads och Forststyrelsens naturtjänsters nya strategier gällande Gnägget-fastigheten i Ekenäs gästhamn. En annan utgångspunkt är att det i regionen finns en stor mängd kommunala, statliga och privata aktörer och aktörer från tredje sektorn med intresse för naturturism, friluftsliv, miljöpedagogisk verksamhet och spridning av information om naturen och miljön. Samarbetet mellan dessa aktörer kunde gynnas av en gemensam plats för olika typer av kundservice, möten och kontorsfunktioner.

Under projektets gång förs en dialog mellan olika intressenter, aktörer och allmänheten om hur behov och intressen skulle kunna sammanjämkas till en gemensam vision. Målet är att utveckla Nya Naturum till ett nytt center för naturinformation och naturpedagogik. Projektet genomförs under år 2020 och resulterar i en projektrapport som beskriver visionen av Nya Naturum.

Delta i diskussionen om visionen och bidra med idéer i Facebook-gruppen Vision Nya Naturum. Välkommen med i gruppen!

Frågor? Kontakta oss!

  • Ylva Rancken-Lutz

    Projektchef

    Nya Naturum

    E-postadress: ylva.rancken (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 050 3302109