Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Regeringen planerar lagändringar som skulle försvaga vattenskyddet i vårt land. Foto: Wikimedia Commons / De Geer

Regeringen vill försvaga vattenskyddet

Utlåtande , Publicerat:

Nyckelorden ”flexibilitet” och ”smidigare bestämmelser” verkar vara eufemismer som används i betänkandet för att omskriva sådana åtgärder som försvagar vattenskyddet.

TILL: Miljöministeriet

ÄRENDE: Utlåtande om miljömålen för vattenvården och avvikelser från dem; arbetsgruppens betänkande

DIARIENUMMER: VN / 30326 / 2022

Natur och Miljö tackar för möjligheten att ge ett utlåtande om planerna på att revidera miljömålen för vattenvården.

Vi noterar med bedrövelse att vattenskyddet hör till de största förlorarna i regeringens budgetproposition och att dessa nedskärningar nu påkallar ett behov att försämra den lagstiftning som styr miljömålen.

Eftersom budgetanslagen för vattenskyddet minskar med 85 procent kan miljömyndigheterna inte längre upprätthålla den tidigare ambitionsnivån.

Det mångordiga betänkandet visar med önskvärd tydlighet att det egentliga syftet med de planerade lagändringarna är att luckra upp nuvarande strikta miljöbestämmelser och underlätta avvikelser från miljömålen i vattenskyddet i samband med stora infrastrukturella projekt.

Paragraf 20b som berör förbudet att försvaga vattenskyddet hjälper föga om paragrafen inte preciseras och förtydligas ytterligare.

Paragraf 20c, som ger fri passage för avvikelser från miljömålen i samband med stora projekt, tillintetgör i själva verket det förbud som nämns i paragraf 20b.

Paragraf 24 ger därtill fria händer för regeringen och landets miljömyndigheter att försvaga de nuvarande miljömålen.

Nyckelorden ”flexibilitet” och ”smidigare bestämmelser” verkar vara eufemismer som används i betänkandet för att omskriva sådana åtgärder som försvagar vattenskyddet.

Natur och Miljö motsätter sig såväl paragraf 20c som 24 så som de beskrivs i betänkandet.

Den planerade revideringen av vattenlagstiftningen i kombination med massiva nedskärningar av budgetanslagen för miljöområdet kommer utan tvekan att utöka avrinningen av övergödande fosfor och kväve från kusttrakterna till Östersjön.

Det finns skäl att påminna att Finland redan nu har stora problem att leva upp till sina utfästelser i Östersjökommissionen Helcom och handlingsprogrammet Baltic Sea Action Plan som förpliktar alla Östersjöstater att se över sina utsläpp av fosfor och kväve.

Helcom konstaterade så sent som den 30 oktober i år att Östersjöns tillstånd inte har förbättrats nämnvärt åren 2016–2021. Helcom efterlyser av samma anledning kraftfulla åtgärder av alla Östersjöstater för att uppnå gynnsam ekologisk status i Östersjön.

Statsrådets planer att luckra upp miljömålen för vattenskyddet skulle försämra Östersjöns tillstånd ytterligare.

Natur och Miljö vädjar av ovan nämnda skäl till regeringen att skrinlägga sina planer på att ändra lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen, miljöskyddslagen och vattenlagen eftersom ändringarna skulle försvaga de nuvarande miljömålen med ödesdigra följder för vattenskyddet i vårt land.

Med vänlig hälsning,

Camilla Sederholm

Verksamhetsledare

Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...