Bemötande av komplettering till ansökan om muddring av en båtled i Rosklax i Korpo kommun

Utlåtande , Publicerat:

Till Västra Finlands miljötillståndsverk
Referens: LSY-2007-Y-363

Natur och Miljö vill fortsättningsvis vidhålla att en bibehållen geomorfologisk tröskel i inloppet mellan Rosklaxviken och Fladan är avgörande i bevarandet av Fladans naturliga ekologiska funktioner och succession. En muddring av tröskeln medför att Fladan inte längre är en flada, utan en öppen vik där de karaktäristiska funktioner som en flada besitter går förlorade.

Tröskeln vid inloppet har betydelse för fiskleken och yngelproduktionen i området. Det grunda inloppet gör att vattnet i Fladan värms upp tidigare på våren än det omkringliggande vattenområdet. Detta medför bland annat att fiskleken kan påbörjas tidigare på våren inne i Fladan. Inloppet är i dagens läge tillräckligt djupt för att tillåta fiskvandringar in och ut ur Fladan eftersom fisk kan ta sig över mycket grunda områden.

Fladan fungerar också som ett filter och sedimentationsfälla för den näring som rinner ut i Fladan och förhindrar på detta sätt en belastning av havet utanför. Sötvattentillrinningen från åtminstone ett större dike från omgivande åker- och skogsområde samt fritidsbosättning påverkar vattenkvaliteten. På detta sätt hindrar Fladan även i sitt nuvarande tillstånd med en mynningströskel att vattenkvaliteten vid den närbelägna simstranden utanför Fladan förändras.

En muddring av mynningströskeln kommer också att medföra en ökad motorbåtstrafik, som i sin tur leder till att sediment och näringsämnen som redan bundits i sedimentet rörs upp av propellervirvlarna från motorbåtstrafiken. Detta, i kombination med en ökad vindexponering och vattenströmmar, grumlar ytterligare upp vattnen.

Natur och Miljö anser att argumentet som nämns i kompletteringen, att mudderverket och pråmen inte får rum om inte båtleden grävs tillräckligt bred och djup, är ytterst svagt. Dimensioneringen av en muddring bör göras på helt andra grunder.

Högaktningsfullt,
Lotta Nummelin
tf verksamhetsledare
Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...