Utlåtande om budgetpropositionen (HE 134/2016 vp) avsnitt 35.01

Utlåtande , Publicerat:

Till riksdagens finansutskott, bostads- och miljödelegationen

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande i ärendet och vill som sin åsikt framföra följande:


Allmänna synpunkter om avsnitt 35.01
Natur och Miljö är synnerligen oroad över miljöförvaltningen knappa resurser. Enligt regeringens proposition skulle antalet årsverk vid miljöministeriet fortsättningsvis minska. Natur och Miljö bedömer att det här utgör ett allvarligt hot mot regeringens ambition att göra miljöförvaltningens processer smidigare utan att ge avkall på ambitionsnivån för miljövård och skydd av den biologiska mångfalden. Antalet årsverk vid Finlands miljöcentral SYKE skulle också minska till följd av förslaget. Detta försvagar på längre sikt miljöförvaltningens förmåga att identifiera, förstå och lösa problem i människans förhållande till naturen.
Av de nyckeltal som presenteras i propositionen vill Natur och Miljö särskilt lyfta upp den kraftigt sänkta ambitionsnivån för METSO-programmet. Syftet med programmet är att minska förlusten av biologisk mångfald i finländska skogar. Enligt förslaget skulle målet vara att skydda endast 3000 hektar år 2017. Det är bara en bråkdel av den mängd som årligen borde skyddas för att det ursprungliga METSO- programmet, som även Natur och Miljö medverkade i, skall förverkligas. När regeringen samtidigt på många olika och kraftfulla sätt agerar för att öka skogsavverkningarna uppstår ett akut hållbarhetsproblem. Det finns en uppenbar risk för att exporten av finländska skogsförädlingsprodukter kan påverkas negativt om Finland inte satsar på skydd av skogsnaturens biologiska mångfald.

Moment 35.01.65
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att anslagen för moment 35.01.65 skall öka med 496 000 euro till 2,23 miljoner euro år 2017. Av detta är dock 500.000 euro reserverat för ett engångsunderstöd till Håll Skärgården Ren rf, som planerar att köpa ett nytt fartyg för transport av avfall. Natur och Miljö anser att investeringen i ett nytt fartyg är synnerligen viktig för skärgårdsmiljön och förordar varmt att staten bidrar med finansiering, men vill peka på att förslaget som helhet innebär att resurserna för de vanliga statsbidragen till miljöorganisationer skulle hållas kvar på samma nivå som år 2016. Vi vill också påminna om att anslagen har minskat dramatiskt sedan den förra regeringsperioden. År 2016 erhöll Natur och Miljö 100.000 euro i statsbidrag från detta moment. År 2014 var statsbidraget 135 000 euro. Minskningen har varit
synnerligen kännbar. Statsbidraget för miljöorganisationsverksamhet är fortsättningsvis en viktig källa till grundfinansiering för Natur och Miljö. Natur och Miljö arbetar kostnadseffektivt och volontärer bidrar på många sätt till resultaten. Natur och Miljö fungerar med sina 3000 personmedlemmar och 20 lokalföreningar som en länk mellan förvaltningen och medborgarsamhället. Genom att medverka i kommittéer och arbetsgrupper, genom att ge utlåtanden och andra typer av ställningstaganden samt genom att delta i den offentliga miljödebatten bidrar Natur och Miljö med sakkunskap och ett medborgarperspektiv till beredning av strategier, program och lagstiftning på nationell nivå. Genom publikevenemang, tidskriften Finlands Natur och andra tryckta publikationer, webbportalen www.naturochmiljo.fi samt via sociala medier sprider vi information på svenska till allmänheten. Om vi fick mera resurser kunde vi i ännu högre utsträckning komplettera miljöförvaltningens kommunikation på svenska. Ett annat centralt arbetsfält för Natur och Miljö är miljöfostran för barn och unga. Natur och Miljö driver tre svenskspråkiga naturskolor som årligen betjänar cirka 4000 elever samt fortbildar hundratals lärare. Vi producerar undervisningsmaterial och stöder miljöarbete i daghem och skolor. Vi ordnar också naturläger samt ordnar andra fritidsaktiviter för barn och unga som är intresserade av naturen och miljöfrågor.


Natur och Miljö anser att budgetmomentet 35.01.65 har en synnerligen stor betydelse för arbetet för en mer hållbar utveckling i Finland genom att skapa förutsättningar för långsiktig och mångsidig medborgaraktivitet. Natur och Miljö vill också fästa riksdagens uppmärksamhet vid det faktum att många nationella natur- och miljöorganisationer bedriver en omfattande verksamhet inom miljöfostranfältet. Det vore därför viktigt att förtydliga huruvida medel avsatta för projekt enligt punkt 5) även kan beviljas till organisationer som erhåller statsbidrag enligt punkt 1). Natur och Miljö anser att organisationer som erhåller statsbidrag även bör kunna ansöka om projektbidrag för miljöfostran.


Högaktningsfullt,
Natur och Miljö rf
Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...