Utlåtande om kommissionens förslag till fiskemöjligheter i Östersjön (TAC) 2016 (COM(2015) 413 final)

Utlåtande , Publicerat:

till jord- och skogsbruksministeriet hänvisning: MMM2015-00679

Natur och Miljö vill uttrycka sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande. Vi har tagit del av förslaget och vill som vår åsikt framföra följande:


Allmänt

Natur och Miljö noterar med tillfredsställelse att kommissionens förslag gällande begränsning av fiskemöjligheter (”fiskekvoter”) år 2016 på den flesta punkter följer rekommendationerna från ICES. Det visar att EU:s fiskepolitik har tagit viktiga steg i rätt riktning. Problem kvarstår dock i hanteringen av särskilt svaga fiskstammar som torsken och hotade arter som laxen.


Förslag gällande enskilda arter


Strömming

Natur och Miljö stöder kommissionens förslag enligt vilket den gemensamma fiskekvoten för Bottniska viken (Delområdena 30 och 31) sänks till 103.353 ton, vilket är helt i linje med ICES rekommendation. Natur och Miljö anser, att Finland borde arbeta för att Bottenhavets (30) och Bottenvikens (31) stammar skulle förvaltas separat, eftersom de har så olika dynamik.

Torsk

Torsken har en viktig roll i Östersjöns ekosystem. Det ligger i alla östersjöländers intresse att torskstammarna skulle repa sig. Saltvattenpulsen från Atlanten år 2014 har gett bättre förutsättningar för förökningen, men därtill behövs en kraftig reglering av fisket, såväl i fråga om torsken själv som för de viktigaste födoarterna (inkl vassbuk). Det vore viktigt att utveckla metoderna for gemensamma förvaltningsplaner för arter med stark ekologisk koppling (multispecies-approach).

För den östra torskstammens (Delområden 25–32) del överskrider kommissionens förslag till fiskekvoter klart rekommendationen från ICES. Natur och Miljö anser att Finland borde stöda en sänkning av fiskekvoterna till 30.000 ton.

För den västra stammens del (Delområden 22–24) har kommissionen inte presenterat ett förslag, utan ger bollen till medlemsländerna. Natur och Miljö anser med hänvisning till ICES att fiskekvoten inte borde överstiga 5.200 ton.

Natur och Miljö hoppas att Finland lyfter upp problemen med bristande faktabas för vården av torskstammarna. Besluten om kvoter försvåras av att de interagerar i gränsområdet (Delområde 24).

Lax

Den vilda laxen i Östersjön är fortfarande klassad som hotad och de enskilda genetiskt unika stammarna är mycket sårbara. ICES rekommenderar att det icke-selektiva laxfisket till havs inte borde öka. Enligt ICES borde den totala mortaliteten av kommersiellt fiske inte överstiga 116.000 individer i huvudbassängen och i Bottniska viken (Delområden 22–31). Landningstvånget som trädde ikraft år 2015 kommer att ändra rapporteringen av fångst, men fortfarande kvarstår osäkerhet gällande fångst i ryssjor och fångst som äts upp eller skadas av sälar. Därför anser Natur och Miljö, att fiskekvoterna inte borde höjas från nivån år 2015, d.v.s. 96.000 laxar.

Kommissionen föreslår att fiskekvoten för Finska viken (Delområde 32) hålls kvar på nuvarande nivå, d.v.s. 10.000 laxar. Denna volym är i linje med rekommendationen från ICES, men däremot har man inte hörsammat rekommendationen att styra fisket så att man minimerar fångsten av de naturliga laxstammarna. Natur och Miljö föreslår att all vild lax borde släppas tillbaka i havet oskadad. Detta kräver i praktiken att man använder redskap som möjliggör frisläppande utan ökad mortalitet och att alla planterade laxar är fenklippta. På så sätt kunde man skapa förutsättningar för de naturliga stammarnas tillväxt.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf
Bernt Nordman,
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...