Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Kommentarer till förslaget gällande nationell implementering av ramdirektivet för vatten

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
Hänvisning: Ert brev 19.11.2003 Dnr: YM007:00/2001

Natur och Miljö rf har tagit del av utkastet och önskar i detta skede av beredningen som sin åsikt framföra följande synpunkter:

Allmänt

Natur och Miljö anser att förslaget till ny lag om vattenförvaltningen är en välkommen reform. Konkreta regionala åtgärdsprogram och ett system som bygger på delaktighet och en bred bas där alla relevanta intressenter kan delta i beredningen är en positiv utveckling för vattenskyddet.

Natur och Miljö konstaterar, att reformen huvudsakligen ger nya administrativa verktyg och skapar nya ramar för vattenskyddet. Dessutom innehåller lagförslaget även har en viss kvalitativ förbättring då den ställer bindande miljömål (20 §). Natur och Miljö förväntar sig, att lagen om vattenförvaltning skall ge nya möjligheter att minska den diffusa belastningen, som styrs av miljötillståndsförfarandet enligt miljöskydds- och vattenlagstiftningen. De nuvarande styrmekanismerna inklusive nationella mål och åtgärdsprogram för vattenskydd har inte heller till alla delar varit tillräckliga.

Enligt tidtabellen för implementeringen av vattenramdirektivet, borde såväl lagar som förordningar godkännas inom detta år. Det faktum, att det grundläggande lagförslaget är kraftigt försenat, väcker en del frågor om miljöministeriet allokerat tillräckligt med resurser för denna centrala reform.

Enlgt Natur och Miljö är det synnerligen beklagligt, att det i detta skede endast finns ett lagutkast till handa, medan beredningen av statsrådets förordningar, som på många avgörande punkter kommer att precisera bl.a. miljömål, inte ännu inletts. Förbundet förutsätter därför, att även statsrådets förordningar bereds i en öppen process och att samtliga förslag sänds på remiss.

Både typindelningen och klassificeringen av vattendragens status är en enorm uppgift för miljömyndigheterna. Det måste göras med yttersta noggrannhet vilket kommer att kräva betydande resurser. Utan ett noggrant arbete från början är risken stor att reformens förväntade förbättringar kommer att utebli. Natur och Miljö har med oro fäst uppmärksamhet vid att miljöförvaltningen enligt motiveringarna (kapitel 4.1) inte kommer att få några tilläggsresurser, trots att reformen fordrar en avsevärd arbetsinsats

Detaljkommentarer

1 §

Tillämpningen av direktivet bristfällig: Enligt den föreslagna formuleringen i 2 mom skulle lagen endast omfatta sådana våtmarker som står i direkt kontakt med akvatiska ekosystem. Enligt direktivet artikel 1 skall skyddet även gälla terrestra ekosystem som är direkt beroende av akvatiska ekosystem. Exempel på dessa är svämskogar och –ängar samt källpåverkade myrar.

2 §

Natur och Miljö anser att det fortfarande finns orsak att revidera den administrativa överenskommelsen, att i Östersjön inte särskilja vatten i övergångszon. Älv- och åmynningar har många specifika karaktärer, som skulle förutsätta en särbehandling. Om Finland väljer att hålla fast vid den föreslagna linjen bör motiveringarna innehålla tydligare redogörelser över hur områdena i övergångszon skall karaktäriseras.

Natur och Miljö vill ytterligre påpeka att definitionerna i 2 § 1 mom och 3 mon står i konflikt med varandra. Definitionen av ytvatten i 1 mom skiljer åt vatten i övergångszonen från kustvatten. Däremot innefattas vatten i övergångszon i definitionen för kustvatten i 3 mom. Natur och Miljö vill framhålla kravet på entydig lagtext.

8 §

Karaktäriseringen av vattendrag utgör en viktig grund för vattenförvaltningen. Med beaktande av de finländska förhållandena kommer avgränsningen av olika delar av vattendragshelheter att bli en stor utmaning. Det vore därför ändamålsenligt att i lagen tydligare precisera paragrafens sista mening bl.a. i frågan om helheter, där endast vissa delar av vattendraget kan definieras som kraftigt modifierade vattenförekomster (jrf 21 §).

10 §

Natur och Miljö anser, att kvalitetsnormerna inte bör avgränsas till endast ämnen upptagna i gemenskapslagtiftningen, utan att listorna bör kunna kompletteras med nationella beslut.

Enligt motiveringarna till denna paragraf skulle den första klassificeringen göras på basen av gammal data, utan kompletterande analyser av relevanta biologiska parametrar. Natur och Miljö anser, att en sådan strategi skulle hota trovärdigheten i reformen.

12 §

Natur och Miljö anser, att de nationella miljömål, som föreslås fastställas i 4 kap, i förvaltningsplanen bör specificeras för respektive vattenförekomst. Även vattenramdirektivets bilaga VII förutsätter att förvaltningsplanen innehåller en förteckning över de miljömål som fastställts. Miljömålen bör vara bindande för beslutsfattandet inom vattenvårdsområdet. Enligt förslaget (2 mom) skulle det räcka med en uppskattning över hur miljömålen avses att uppnås.

13 §

Den i 3 mom föreslagna avgränsningen av de alternativ som skall analyseras i miljökonsekvensbeskrivning skapar en mängd praktiska problem och motsvarar inte utkastet till lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning av planer och program. Kostnadseffektiviteten måste analyseras i relation till de fastställda miljömålen. En bättre formulering vore:

Miljöeffekterna av olika åtgärder, som leder till att de i förvaltningsplanen fastställda miljömålen uppnås, skall läggas fram i en miljökonsekvensbeskrivning såsom föreskrivs i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av planer och program.

14-16 §

EU-direktivet talar sitt tydliga språk om vikten av en stark delaktighet från medborgarsamhället i processen. Förbundet anser att de i 14-16 § definierade ramarna ger goda förutsättningar för detta. Speciellt viktigt är i 16 § kravet på att de åsikter som framkommit i beredningen samt hur åsikterna är beaktande är beaktade finns redogjorda för i planen. Natur och Miljö anser att de i 16 § nämnda samarbetsgrupperna i praktiken är nödvändiga och att den nuvarande formuleringen som ger rum för en behovsprövning bör strykas.

22 §

Hänvisningen till 2 mom i 3 mom är felaktig, eftersom 2 mom inte innehåller några godtagbara orsaker till projekt, utan förutsättningar att ändringen av statusen kan accepteras. Även i övrigt bör formuleringarna preciseras så, att det tydligt framgår att samtliga villkor i EU-direktivet art 4 punkt 7 bör uppfyllas.

Som helhet utgör denna paragraf ett uppenbart hot mot de grundläggande avsikterna med den nya lagen och mot de uppställda miljömålen. Behovet av denna paragraf bör ytterligare analyseras vid den fortsatta beredningen.

23 §

Paragrafen bör förtydligas i enlighet med direktivets 4 art 5 mom där det entydigt står att alla förutsättningar bör uppfyllas.

Högaktningsfullt,

Bernt Nordman
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...