Reform av miljötillståndssystemet och -förvaltningen

Utlåtande , Publicerat:

Miljöministeriet

Natur och Miljö har bekantat sig med slutrapporterna för reform av miljötillståndssystemet och -förvaltningen och vill som sin åsikt framföra följande:


Bakgrund

Miljöministeriet inledde i november 2005 ett projekt för att effektivera och förenkla miljötillståndsförvaltningen och behandlingen av miljötillstånd. Syftet var att ersätta tillståndsförfarandet med andra, administrativt lättare förfaranden, att minska antalet tillståndspliktiga ärenden och att koncentrera tillstånden till en enda statlig tillståndsmyndighet och kommunerna. Grundförutsättningen för effektiveringen och förenklingen var att nivån på miljöskyddet inte skulle sänkas och att medborgarnas möjligheter att påverka och delta skulle tryggas. Projektet var ett produktivitetsprojekt under miljöministeriets förvaltningsområde och klara produktivitetsmål har lagts upp.


Normstyrning framom miljötillstånd

Normstyrning, som skulle kodifiera den rättspraxis som uppstått i nuvarande miljötillståndssystem, skulle ge tydligare spelregler och större förutsägbarhet. Miljöskyddet skulle i vissa fall förstärkas då förordningar sätter vissa minimikrav för alla aktörer.

Natur och Miljö befarar dock att de nu framförda förslagen på ökad normstyrning inte kommer att medföra någon effektivering för statsförvaltningen. Ett omfattade arbete kommer att krävas för att utarbeta de nödvändiga förordningarna. Resurser kommer att krävas inom justitieförvaltningen framom miljöförvaltningen. Förslagen kan också leda till ökade kostnader för verksamhetsidkaren som uppkommer i efterhand, då verksamheten redan inletts.

Normstyrning medför en märkbar försämring i jämförelse med tillståndsförfarandet då man inte kan ta fallspecifika frågor i beaktande, som t.ex. placeringen av en verksamhet. Miljöskadan av en verksamhet kan variera beroende på om den t.ex. befinner sig nära ett känsligt område som ett skyddsområde eller när bosättning. Även trenderna i markplaneringen bör tas i beaktande i pågående reform. Landskaps- och generalplanerna blir allt allmännare till sin karaktär varvid allt fler frågor och utredningar avgörs på detaljplanenivå. Placeringen av olika anläggningar bestäms allt oftare i detaljplaner som numera kan ändras med snabba beslut. Då man dessutom planerar att inskränka besvärsrätten i markanvändnings- och bygglagen (MBL) kan man inte förutsätta att MBL är ett sätt att lösa placeringsproblematiken. Normstyrningen och ändringar av MBL kan leda till att placering av verksamheter inte kan behandlas ändamålsenligt enligt vare sig MBL eller miljöskyddslagen.

I den pågående reformen av miljötillståndssystemet och -förvaltningen bör alla styrmekanismer tas i beaktande, som t.ex. ekonomiska styrmedel.


Registrering

En övergång till registrering (motsvarar det som idag kallas anmälan) istället för tillståndsförfarande ökar eftertillsynen framom förhandstillsyn. I dagens läge hinner inte miljöförvaltningen med alla övervakningsuppgifter. Då eftergranskningen blir den enda och i många fall en mer komplicerade övervakning försvåras förvaltningens uppgift ytterligare.

Registrering innebär också att medborgarnas påverkningsmöjligheter minskar. Registren bör vara öppna för allmänheten och god tid bör ges för allmänheten att påkalla brister och oegentligheter. Registreringen får inte leda till en förhandlingskultur, där oklara riktlinjer för förfaranden gäller. I dagens läge är t.ex. småskaliga muddringar anmälningsärenden. Behandlingspraxis varierar oerhört mellan kommunerna och miljöcentralerna och miljön får betala ett högt pris för oklar lagstiftning.


Produktivitetsmål

Projektet uppdrag var att utreda hur miljötillståndsförfarandet kunde förenklas utan att sänka nivån på miljöskyddet och medborgarnas möjligheter att påverka och delta. Detta är dock inte möjligt på basen av det nu presenterade förslaget.

Utgångspunkten för reformer bör vara de miljömål Finland nationellt och genom EU har förbundit sig att uppnå inom t.ex. biodiversiteten, vattenskyddet, utsläpp av växthusgaser etc. Då man ytterligare eftersträvar en nedskärning av miljöförvaltningens resurser och som utgångspunkt strävar efter produktivitetsmål är grundförutsättningen felställd.


Högaktningsfullt,

Lotta Nummelin
tf verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...