Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om den andra Sibbo Storskog –arbetsgruppens betänkande

Utlåtande , Publicerat:

Utlåtande om den andra Sibbo Storskog –arbetsgruppens betänkande (version 19.12.2003)

Natur och Miljö vill högaktningsfullt framföra följande synpunkter på betänkandet av den andra Sibbo Storskog –arbetsgruppen (Sipoonkorpi II -työryhmä):

1. Allmänt

Framtidsvisionerna för Sibbo storskog bör utvecklas genom bredbasigt samarbete. Natur och Miljö vill tacka Östra Nylands förbund för initiativet att sammankalla denna arbetsgrupp och satsa resurser på processen.

Natur och Miljö anser att betänkande är ett viktigt steg i rätt riktning. Förbundet förväntar sig dock, att arbetsgruppen på basen av remissvaren ytterligare fördjupar och preciserar de konkreta åtgärdsförslagen.


2. Sibbo Storskog har betydande natur- och rekreationsvärden

De enda kvarvarande enhetliga skogsområdena i huvudstadsregionen är Sibbo Storskog och Noux. Dessa har med fog kallats huvudstadsregionens lungor, som regionen utan tvekan behöver för att må bra.

Sibbo Storskog har en stor betydelse för naturskydd och rekreation. Med tanke på bevarandet av skogsnaturens mångfald har området många synnerligen viktiga egenskaper:
· det enhetliga skogsområdet omfattning
· skogspartier i naturliknande tillstånd
· rikligt med grankärr och lundar
· mångsidig artrikedom, som även omfattar hotade och krävande arter.

Betydelsen av Sibbo storkog som ett skogligt rekreationsområde kommer ytterligare att öka, i synnerhet såvida huvudstadsregionens nuvarande rekreationsområden krymper till följd av byggnadsverksamhet och invånarantalet fortsätter att öka. Detta omfattande skogliga rekreationsområde, som kan utnyttjas året om, har en särskilt stor betydelse för
befolkningen i östra delarna av huvudstadsregionen.

Än så länge har rekreationspotentialen inte utnyttjats till fullo. Sommartid har utnyttjandet begränsats av bristen på utmärkta vandringsleder och annan service. Rekreationsleder är viktiga även för att styra rekreationstrycket till mindre känsliga delar.


3. Starka sidor i betänkandet

Av betänkandet framgår tydligt hur stor betydelse Sibbo Storskog har som en mångsidig skogskontinent och som det viktigaste skogliga rekreationsområdet i huvudstadsregionens östra delar.

Beskrivningen av områdets natur är grundlig i fråga om olika naturtyper och artgrupper. Emellertid förbises det faktum att omfattningen av det enhetliga skogsområdet är en central aspekt som markant höjer områdets värde med tanke på bevarandet av skogsnaturens mångfald på nationell nivå samt för rekreationsbehovet i huvudstadsregionen.

Såvida framtida markanvändningsbeslut i betydande grad minskar det enhetliga skogsområdets areal, försvagas dess betydelse som skogskontinent. Redan i dag är Sibbo storskog endast en fjärdedel av hela Nouxplatån. Såvida arealen sjunker betydligt under 50 kvadratkilometer, förlorar området sin karaktär av skogskontinent, vilket hotar livsförutsättningarna för arter som exempelvis tjädern.


4. Brister i åtgärdsförslagen

Natur och Miljö efterlyser betydligt mera konkreta åtgärdsförslag för att bevara natur- och rekreationsvärdena i Sibbo Storskog. Förbundet vill även påpeka, att flera av de frågor som hörde till arbetsgruppens mandat blivit obesvarade.


4.1 Skogsbruket och skogsplaneringen

Omkring hälften av skogsmarken inom Sibbo Storskog är i privat ägo. Trots detta innehåller betänkandet ytterst få åtgärder för att befrämja bevarandet av natur- och rekreationsvärden på dessa områden.

Vi förutsätter, att arbetsgruppen kraftigare skulle föra fram Sibbo storskog som ett särskilt område, till vilket Kustens Skogscentral skulle rikta positiva insatser så som exempelvis marknadsföring av skogsbrukets miljöstöd, utarbetande av skogsbruksplaner med betoning på naturvård och mångbruk samt olika typer av naturvårdsprojekt.

Vi hoppas, att kreativa och ändamålsenliga metoder att såväl bevara naturvärden som garantera privata markägare ersättningar och verksamhetsförutsättningar skulle tillämpas i Sibbo storskog, där rekreationsutnyttjande och naturskydd utan tvivel kommer att ha en allt större roll i framtiden.


4.2 De olika samfundens åtgärder

Vanda stad är det enda samfund, som i arbetsgruppen aktivt lyft fram skyddet av naturvärden och även förbundit sig vid att genomföra särskilda åtgärder för att befrämja rekreation och naturvård (nya skyddsområden, slutavverkningsstopp) på områden som ägs av staden.

Natur och Miljö är besviken över att Helsingfors stad har intagit en betydligt mer passiv roll. Beslutet om att uppgöra en skogsbruksplan har tagits redan för två år sedan. Helsingfors stad bör likt Vanda stad bl.a. genomföra grundliga naturinventeringar av livsmiljöer och arter. Staden bör avstå från slutavverkningar i alla skogar inom Sibbo storskog, eftersom den huvudsakliga nyttjandeformen är rekreation. Stadens ansvar förstärks av att de privatägda skogarna avverkas i rasande takt inför skogsskattereformen.

Med tanke på att Sibbo kommun tidigare har värnat om natur- och rekreationsvärdena i Sibbo storskog är det förvånande, att kommunen nu valt en passiv linje. Sibbo kommun ämnar endast sköta sitt lagstadgade ansvar för generalplaneringen. Natur och Miljö vill påpeka, att de övergripande besluten gällande markanvändningen i fråga om ett område med så stor regional och nationell betydelse bör göras på en annan nivå.

Natur och Miljö anser, att betänkandet för samfundens del bör kompletteras med konkreta åtgärder inklusive ekonomiska satsningar för att skydda natur- och rekreationsvärdena i Sibbo Storskog.


4.3 Förslagens effekter på den offentliga ekonomin

Eftersom åtgärdsförslagen hittills varit ospecificerade har arbetsgruppen följaktligen inte heller kunnat presentera en bedömning av kostnaderna. Natur och Miljö efterlyser en klar prislapp för bland annat naturinventeringar, skyddet av nyckelbiotoper och värdefulla naturobjekt samt för uppgörandet av en helhetsplan för utveckling och styrning av rekreation.

En grundlig naturinventering är av största vikt. Ju förr dessa uppgifter finns tillhanda, desto bättre och snabbare går planeringsprocessen.

Resurser krävs även för att bevara naturskyddsmässigt värdefulla nyckelbiotoper och hotade arter. Såväl Nylands miljöcentral som Kustens skogscentral behöver tilläggsfinansiering. Det vore viktigt att hitta statlig finansiering för markköp på frivillig bas.

Ett tredje behov av resurser gäller utarbetandet av en plan för utveckling och styrning av rekreation. Arbetsgruppen har tangerat frågan, men tyvärr saknas såväl en ansvarig instans som finansiering.


4.4 Centrala åtgärder för naturen och rekreationen i Sibbo Storskog

Trots att gruppen arbetat i två år har den inte lyckats utarbeta konkreta förslag till utveckling av rekreationsförutsättningarna i Sibbo Storskog.

Ett annan grundläggande brist är att arbetsgruppen inte har presenterat åtgärder för att bevara de livsviktiga ekologiska korridorerna mellan Sibbo storskog och andra viktiga skogsområden ( i synnerhet Svarta berget – Kasaberget - Husö, Rörstrand samt skogarna kring E18 i riktning mot Borgå). Natur och Miljö anser, att denna fråga inte kan lösas enbart av den kommunala detaljplaneringen. Östra Nylands förbund bör fästa uppmärksamhet vid de ekologiska korridorerna i kommande planeringsprocsesser. Även staten kan befrämja ekologiskt hållbara lösningar genom markköp i ekologiska korridorer.

Natur och Miljö förutsätter att arbetsgruppen utarbetar konkreta förslag till hur de ekologiska korridorerna kan bevaras och förbättras. De samfund som äger mark på korridorerna bör i sina egna beslut gällande inrättande av skyddsområden och begränsning av avverkningar förbättra korridorernas ekologiska funktioner.


5. Indelning av området

Kartan på sid 31 stämmer inte till alla delas överens med förklaringarna på följande sida. Som samfundens rekreationsskogar bör utmärkas de av Helsingfors och Vanda stad ägda som rekreationsområden utmärkta delarna inom Vanda stad, samt de områden i Sibbo kommun som i landskapsplanen och regionplanen för Östra Nyland utmärkts som rekreationsområden. På motsvarande sätt bör skyddsområdesreserveringarna på Vandasidan (Brudbrinken, Flatberget, Högberget) samt åtminstone skyddsområdesreserveringen för Stora Dammen i regionplanen höra till områdeskategori a.

Område d, som skall utmärka områden med förändringstryck, är alldeles för stort. Från detta område bör avgränsas de nuvarande rekreations- och skyddsområdesreserveringarna i region- och landskapsplanerna för Östra Nyland, Natura 2000 –områdena samt skydds- och rekeationsområdesreserveringarna i den färska generalplanen för sydöstra Vanda.


Högaktningsfullt,


Bernt Nordman
Verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...