Utlåtande om revidering av de riksomfattande målen för områdesanvändningen

Utlåtande , Publicerat:

Miljöministeriet
Hänvisning: YM1/521/2007

Natur och Miljö har bekantat sig med förslaget till revidering, och de i anslutning till detta presenterade bilagorna, och avger följande utlåtande.


2. Utlåtande

Allmänt

Natur och Miljö anser att flere av de föreslagna förändringarna gagnar en hållbar utveckling då man strävar till att förtäta bebyggelsen och satsa på en fungerande kollektivtrafik. Också i övrigt är strävandena att minimera privatbilismen i tätorter, spara energi och satsa på fjärrvärme och förnyelsebara energikällor. Samtidigt beaktas även klimatförändringen och den därav följande risken för översvämningar. Strävan att förtäta bebyggelsen bör dock kombineras med en ambitiös styrning som innebär att man samtidigt kan bevara den biologiska mångfalden även i de mest tättbebyggda delarna av Finland.


Kommentarer om enskilda kapitel

Kapitel 4.3. Utveckling av samhällsstrukturen och boendemiljöns kvalitet

En jämförelse visar att från punkt 4.3. i den existerande målsättningen avlägsnats ett stycke som hänvisar till att ”man skall bevara boendemiljöns trevnad genom planlösningar som beaktar den lokala historiken och medför mänskonära och småskaliga lösningar som är anpassade till landskapet”.

Den sista meningen i denna punkt ” Då man utvecklat tätorter bör man förverkliga grönområdena så att de bildar ett nätverk” har flyttats till pkt 4.3.20 i det nya förslaget.

Natur och Miljö anser att strävande till ett ”landskapsanpassat, mänskonära och småskaligt byggande” skall återinföras i texten. Med beaktande av att de skogar som finns i närheten av tätorter i dag ofta förskonats från det moderna skogsbruket och därmed är potentiellt viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden bör målsättningarna för grönområden kompletteras enligt följande: De skall anläggas och skötas så att de kan bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden och de bör vara förenade med ändamålsenliga ekologiska korridorer.

Kapitel 4.4. Kultur- och naturarv, rekreation och naturtillgångar

Pkt 31: Texten om ekologiska korridorer bör kompletteras med åtgärdsförslag som innebär att de ekologiska korridorerna blir mera än bara rekommendationer.

Pkt 35: Dokumenten som i fotnoten presenterar myndigheters utredningar angående det nationella kultur- och naturarvet bör kompletteras med utredningar av värdefull natur utanför skyddsområden:

1. FINIBA-områden
2. Områden som ingår i åskyddsprogrammet
3. Utredning över värdefulla klippformationer
4. Skogar som uppfyller METSO II kriterier

Dessa områden bör också beaktas i den nationella områdesanvändningen t.ex. vid avgränsan- det av enhetliga skogskontinenter.

Pkt 43: Torvtäkt är enligt Natur och Miljös bedömning en markanvändningsform som med det snaraste borde avvecklas. Torvförbränningens inverkan på klimatet motsvarar effekterna av andra fossila bränslen. Styrningen av torvtäktsområden till redan dikade områden, som redan finns i målsättningsprogrammet fungerar inte. Inverkan på möjligheterna att bevara mångformigheten i myrmarksnaturen i t.ex. Österbotten är mycket negativ. I dagens läge undviker exploatörerna miljökonsekvensbedömningar av torvtäkter genom att spjälka upp projekten i delar som underskrider den lagstadgade gränsen för en miljökonsekvens-bedömning. På detta sätt erhålls heller inga basuppgifter för en vattendragsbaserad eller en översiktlig regional miljökonsekvensbedömning av verksamheten. Dessutom har vatten-skyddsfrågorna ännu inte fått en hållbar lösning. Möjligheterna att använda översilningsområden begränsas flerstädes av utrymmesbrist.

Natur och Miljö anser att man inte bör anvisa möjligheter till torvtäkter ens åt redan dikade områden innan man utrett bakgrunden till dikningen och möjligheterna att återställa myrmarken som en del i ett fungerande nätverk av myrskyddsområden. Det finns myrmarker som dikats ut mot bättre vetande och därefter lämnats obehandlade. Vidare är en del myrmarkstyper i sig skyddsvärda och de borde återställas även om dikningen orsakat stora förändringar i myrmarken. Av de föreslagna objekten borde endast övergivna torvmarksåkrar tillsvidare få användas.


Kapitel 4.5. Kommunikationer och energiförsörjning

Pkt 49 samt pkt 66 i 4.6: Natur och Miljö kan inte godkänna att man i ett nationellt program stadgar att Malm flygfält skall flyttas någonstans till Helsingforsnejden. En sådan procedur bör baseras på mer ändamålsenliga miljöutredningar och miljökonsekvensbedömningar än de som nu är tillgängliga

Kapitel 4.6. Specialfrågor för Helsingforsnejden

Helsingforsnejden är dokumenterat viktig för bevarande av skogsnaturens mångformighet. Därför borde avgränsningarna av enhetliga skogsområden kombineras med ekologiska korridorer, som är bindande i planläggningen.

Natur och Miljö anser att en mycket viktig fråga för utvecklandet av naturskyddet i Helsingforsnejden är, att man i samband med den riksomfattande målsättningen för områdesanvändningen gör ett principbeslut att, i likhet med Noux, utveckla också Sibbo storskog för naturskydd och rekreation


Högaktningsfullt

Lotta Nummelin
t.f. verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...