Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utkast till lagstiftning gällande omorganisering av Forststyrelsen (version 14.10.2015)

Utlåtande , Publicerat:

Till Kimmo Tiilikainen, miljöminister samt jord- och skogsbruksminister

Natur och Miljö vill komplettera de kommentarer som framfördes muntligt på hörandet i Helsingfors den 19.10.2015 med följande skriftliga utlåtande:

Allmänna synpunkter på processen

Beredningen av en reform av Forststyrelsens organisation har pågått länge och väckt ett stort intresse bland olika intressenter. Regeringen Sipiläs sätt att hantera frågan kan inte anses vara förenlig med god förvaltningssed. Det förslag som offentliggjordes den 14.10.2015 innehåller så många väsentliga förändringar jämfört med tidigare förslag, att en serie muntliga höranden under en vecka och endast ett par veckor innan regeringens förväntas godkänna sin proposition (muntlig information av kanslichef Husu Kallio på hörandet 19.10.2015) inte kan anses ge utrymme för en tillräcklig intressentdialog i en så här viktig fråga.

Syften med reformen

Natur och Miljö har förståelse för behovet att omorganisera skogsbruksverksamheten, som opererar på en öppen marknad (kapitel 3.1, sid 15). Förslaget att skapa ett 100 % statligt ägt bolag som skulle ha ensamrätt att idka skogsbruk är ett ändamålenligt sätt att möta kraven från EU. Natur och Miljö stöder förslaget att grunda bolaget och sluta ett avtal före den 30.3.2016 för att minska riskerna för att arrangemanget försvåras av det nya EU-direktivet om offentlig upphandling.

I regeringsprogrammet ingår en målsättning om att förtydliga Forststyrelsens ledningssystem. Natur och Miljö anser att en reform av ledningssystemet inte får minska Naturtjänsternas autonomi. Det är av största vikt att Naturtjänsternas verksamhet även i fortsättningen styrs av miljöministeriet genom resultatstyrningsmekanismer samt att Naturtjänsternas chef inte är underställd koncernens ledning. Bara på detta sätt kan man säkerställa en balans mellan de olika sinsemellan motstridiga intressena som gäller vård och nyttjande av statens vatten- och markområden.

Centrala förslag

Administration

Natur och Miljö anser att den verksamheten som idag genomförs av Naturtjänster även i fortsättningen bor ha en egen bokföring (33 §). Verksamheten är till sin karaktär så olik den övriga verksamheten att det är motiverat. Det är också viktigt att Naturtjänsternas (YHT) ekonomi är helt åtskild från den vinstbringande verksamheten och att ekonomiförvaltningen är anpassad till den mångsidiga projektverksamheten som i betydande utsträckning är externt (inkl EU) finansierad.

Ledning

Natur och Miljö stöder förslaget att avdelningen för offentliga förvaltningsuppgifter skall bibehållas som en självständig del av Fortsstyrelsen (15 §) och att ledningen inte skall vara underställd koncernens styrelse (17 §) och skötas av ministerierna (19 §). Det är av största vikt att det finns en tydlig och trovärdig brandmur mellan de offentliga tjänsterna och den kommersiella verksamheten.

Allmänna vattenområden

Enligt utkastet skulle förvaltningen av de allmänna vattenområdena inte höra till Naturtjänsternas ansvarsområde (5 §). Natur och Miljö motsätter sig starkt detta förslag. De allmänna vattenområdena är förknippade med en stor mångfald av allmänna intressen.

Naturresursplaneringen

Natur och Miljö stöder förslaget att stärka den övergripande naturresursplaneringens roll, bl.a. genom att krav att de fastställs av koncernens styrelse (12 §, punkt 9). Eftersom medborgarna kommer att ha betydligt mindre insyn i den operativa skogsbruksverksamheten efter reformen är det viktigt att planeringen av hur olika områden utnyttjas blir betydligt mera öppen än idag. Till denna del är utkastet till ny lag om Forststyrelsen helt otillräckligt.

Natur och Miljö föreslår att man i lagen skriver in tydliga krav på hur medborgare och olika intressenter skall höras i processen och hurudana konsekvensbedömningar som bör göras för att säkerställa hållbarhetskrav. Natur och Miljö anser, att planerna för utnyttjande av statens egendom bör godkännas genom beslut som kan överklagas.

Ändringar i Forststyrelsens balans

Det är självklart viktigt att i det här skedet av beredningen klargöra vilket kapital som skall placeras i det nya skogsbruksbolaget. Värdet på den maskinpark, arbetsverktyg etc som skall flyttas från den nuvarande koncernen till det nya bolaget bör definieras, liksom frågor om hur mycket övrigt kapital det nya bolaget behöver.

Däremot motsätter sig Natur och Miljö bestämt att man parallellt med omorganiseringen bereder en omfattande reform av klassificeringen av statens vatten- och markområden (motiveringarna till § 16 punkt 2, sis 46 i utkastet). I dag är egendomen indelas i två kategorier (”korgar”) i Forststyrelsens balans. Endast den ena korgen, som huvudsakligen består av ekonomiskogar, har krav på ekonomisk vinst. Områdena i den andra korgen förvaltas av Naturtjänster, som fungerar utgående från helt andra målsättningar, där rekreationsbruk och naturens biologiska mångfald står i fokus.

Enligt förslaget skulle egendomen omfördelas så att man skapade en tredje korg, som inte skulle förvaltas av Naturtjänster utan av koncernen. Till denna kategori skulle exempelvis allmänna vattenområden höra. Natur och Miljö anser att utkastet inte innehåller några starka motiveringar för en sådan reform. Den här frågan skulle kräva en omfattande och bred samhällsdebatt. Natur och Miljö ser stora risker för att den föreslagna modellen skulle leda till en betydligt hårdare exploatering av vattenområden, vilket skulle inverka negativt på rekreation och naturvård. Forststyrelsens ekologiska kunnande skulle inte heller lika tydligt synas i utlåtanden om planer gällande verksamhet i närliggande områden.

Natur och Miljö anser, att förslaget till 26 § inte automatiskt förutsätter än ändring av nuvarande praxis gällande fördelningen av egendomen.

Natur och Miljö anser, att det föreslagna avtalet mellan ministeriet och det nya skogsbruksbolaget gällande ensamrätt till skogsbruksverksamhet kan göras utan att man ändrar på fördelningen av mark- och vattenegendomen i balansen.

När en omfördelning av balanser genomförs, vilket enligt Natur och Miljö kräver en grundlig specifik beredning, bör den ledande principen vara den, att endast de områden som skall bidra till att gemerera en ekonomisk vinst för koncernen skall finnas utanför den korg som förvaltas av Naturtjänsterna.

Sammanfattning

Natur och Miljö anser att det är motiverat att i snabb takt genomföra en delreform som går ut på att med en snabb tidtabell skapa ett nytt bolag som sköter och virkesodling och försäljning. När detta är genomfört kan beredningen av övriga förändringar fortsätta.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...