Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utkast till proposition om utvidgat miljöskyddsansvar för myndigheter (daterat 2.7.2015)

Utlåtande , Publicerat:

till miljöministeriet
Dnr YM9/400/2015

Natur och Miljö har bekantat sig med förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö ser propositionen som synnerligen välkommen och befogad. Det finns uppenbara brister i miljömyndigheternas nuvarande befogenheter och därmed föreligger en onödig risk för människors hälsa och naturen tar skada. Av motiveringarna framgår att det under de senaste åren finns flera dokumenterade fall (bl.a. Talvivaarakatastrofen) där man stött på problem som den föreslagna lagändringen skulle åtgärda. Natur och Miljö hoppas att regeringen Sipilä ger den här typen av förbättringar högsta prioritet när det gäller att utveckla den finländska miljölagstiftningen.

Mellan olika lagar (miljöskyddslagen, miljöansvarighetslagen, räddningslagen och avfallslagen) finns idag en gråzon som kräver en lagändring. Enligt utkastet till proposition skulle en statlig myndighet snabbare än hittills kunna skrida till åtgärder för att skydda miljön och människors hälsa i situationer där den ansvariga är insolvent, okänd eller omöjlig att nå. Det är viktigt att myndigheterna har sådana befogenheter, även om de förhoppningsvis behöver utnyttjas ytterst sällan. I värsta fall kan miljöproblemen förvärras om byråkratiska hinder sätter stopp för ett snabbt agerande.

Natur och Miljö vill fästa uppmärksamhet vid att den föreslagna nya paragrafen också kan tillämpas i fall där en verksamhet förorsakar ett allvarligt hot mot särskilda naturvärden. Det vore bra att i den slutliga versionen av propositionen klargöra gränsdragningar mellan naturvårdslagen och miljöskyddslagen.

Problematiken kring miljöansvar i situationer då verksamhetsidkare är inte kan bära sitt lagstadgarde ansvar för miljöskydd är ofta komplex. TOVA-arbetsgruppens betänkande ger en bra helhetsbild och innehåller många goda förslag. Enligt Natur och Miljö borde även det försäkringsbaserade systemet utvecklas. TOVA-arbetsgruppen identifierade emellertid många juridiska och praktiska frågor som ännu kräver vidare utredning. Därför är det motiverat att gå vidare med denna enskilda lagändring.

I utkastet till proposition har man lyckats undvika problemet att samhället tar över en större del av ansvaret för miljöskyddet. Genom att i den föreslagna paragrafen fastställa att kostnaderna för åtgärder alltid skall faktureras av den som ansvarar för verksamheten säkerställer man att principen om att förorenaren betalar (PPP) inte försvagas. Detta ser Natur och Miljö som något synnerligen viktigt.

Av propositionen framgår tydligt att den nya paragrafen kan tillämpas endast i undantagsfall.

Detaljerade kommentarer

Natur och Miljö anser att utkastet till ny paragraf (182 a) är väl formulerat. Det är bra att man tydligt hänvisar till räddningslagen för att klargöra när den nya paragrafens kan tillämpas.

Sammanfattning

Natur och Miljö anser att miljöministeriet utan dröjsmål kan och bör föra vidare den föreslagna reformen till behandling i statsrådet.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...