Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare och vissa lagar som har sammanband med den

Utlåtande , Publicerat:

till jord- och skogsbruksministeriet
MMM051:00/2013

Natur och Miljö har bekantat sig med utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare och vissa lagar som har sammanband med den. Vi vill som vår åsikt framföra följande:

I motiveringstexten till regeringens proposition nämns nivån på finansieringen som står till buds för de olika stödformerna. Finansieringen av miljöersättningar minskar drastiskt jämfört med nivån under programperioden 2007-2013. Däremot bibehålls finansieringen av bl.a. kompensationsersättningen på en hög nivå. Den här nedprioriteringen av miljöanpassningen av jordbruket är inte acceptabel. Risken är stor att Finland inte kommer att kunna uppfylla målsättningarna i olika internationella avtal Finland förbundit sig till.

Under åren 2013 och 2014 var det pga. bristande finansiering endast i mycket begränsad utsträckning möjligt att ingå nya avtal om de ur miljösynpunkt effektivaste åtgärderna, dvs. miljöspecialstöden. Med tanke på att finansieringen ytterligare minskar bör det i lagen skrivas in att det varje år under programperioden ska vara möjligt att ingå miljöavtal gällande nya områden, ingå nya förbindelser om ekologisk produktion och ekologisk husdjursproduktion, icke-produktiva investeringar, samt möjligt att göra en ikraftvarande miljöförbindelse effektivare genom att välja nya effektiva åtgärder såsom skyddszoner på åkrar invid vatten. Det här måste beaktas då resurserna allokeras.

Närmare bestämmelser om bl.a. miljöersättningarna kommer att utfärdas i Statsrådets förordning. Eftersom de här sakerna är väsentliga för miljön önskar Natur och Miljö få möjligheten att bli hörd då Statsrådets förordning utarbetas.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...