Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk

Utlåtande , Publicerat:

till jord- och skogsbruksministeriet
MMM045:00/2013

Natur och Miljö har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk. I det här skedet kommenterar Natur och Miljö endast paragraferna 16 och 18 samt bilagan. Vi vill som vår åsikt framföra följande:

Allmänt om förslaget

För att kompensera den betydande minskningen i miljöersättningar borde en betydande del av investeringsstöden för gårdsbruk riktas till ändamål som främjar miljöns tillstånd. Natur och Miljö anser att förslaget till förordning innehåller betydande brister i detta hänseende.

Paragrafvisa kommentarer

16 §

Enligt 16 § kan stöd beviljas för bygginvesteringar som behövs vid jordbruksenhetens energiproduktion. Enligt mom. 3 är ett villkor för att stöd ska beviljas att förnybara energikällor utnyttjas i energianläggningen. I gårdsbruksenhetens värmecentral kan dock även torv utnyttjas, om värme kan produceras även med hjälp av förnybara energikällor. Natur och Miljö stöder förslaget att bevilja stöd för investeringar till energiproduktion med förnybara energikällor. Däremot motsätter Natur och Miljö att torv är ett tillåtet bränsle anläggningar som har beviljats understöd. Förbränningen av torv ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser och går således emot landsbygdsprogrammets övergripande målsättningar.

Enligt förslaget skulle stödet begränsas till energi som används i byggnader. Natur och Miljö anser att stödet borde utvidgas till att gälla även energi som används i fordon, t.ex. el och biogas.

Natur och Miljö anser också att jordbrukare borde kunna få investeringsstöd för åtgärder som minskar energiförbrukningen på gården. En effektivare användingen av energin är en viktig konkurrensfaktor särskilt i framtiden när energiprisen förväntas stiga.

18 §

Natur och Miljö understöder varmt att stöd kan beviljas för bygginvesteringar och anskaffning av maskiner eller anordningar när syftet är att förbättra miljöns tillstånd.

I förslaget nämnds olika miljöinvesteringar bara som en enda punkt (4). Natur och Miljö anser att flera betydande miljöinvesteringar bör nämnas skilt i form av egna paragrafer, på samma sätt som §§ 3–17. En viktig grupp investeringar gäller anläggningar som effektiverar användningen av gödsel. Till dessa hör anläggningar där man bl.a. separerar gödseln i torra och våta fraktioner, processerar gödseln för att underlätta transport (t.ex. pelletering) eller förvarar gödsel (så kallade fjärrgödselstäder). Man borde också kunna få stöd för kostnader som uppstår när man täcker gödselstäder ordentligt.

Vi anser att också anläggningar där man behandlar avrinningsvatten från rastgårdarna bör nämnas som en skild åtgärd.

Finland har uppställt som mål att det finländska jordbruket skall bli värdsledande modelland på att cirkulera näringsämnena. Särskilt viktigt är att sluta forsforns kretslopp, eftersom mineralfosforresursen globalt sett håller på att ta slut. En effektivare återvinning av näringsämnen gynnar även målsättningar gällande vattenskyddet.

Bilaga

I bilagan nämns alla olika miljöinvesteringar på en enda rad, där man hänvisar till § 18 i förordningen. Natur och Miljö anser att § 18 bör spjälkas upp i flera olika egna paragrafer. Sålunda skall också tabellen omarbetas.

Enligt förslaget (fotnot 4) skulle man kunna få ett högre stöd för investeringar i anläggningar som behandlar gödsel på styrningsområdet för åtgärden växttäcke vintertid (miljöersättningar). Natur och Miljö anser att denna koppling inte är motiverad ur miljösynpunkt. Investeringar i anläggningar som behandlar gödsel borde fokuseras till områden med särskilt mycket djurhållning. På så sätt kunde man skapa bättra förutsättningar för att gödselprodukter används vid växtodling längre bort.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...