vad_vi_gor/miljo_och_livsstil
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Rodgulhorisont(1).jpg

Lämna bilen hemma - åk med andra!

Trots att bilarna tack vare den tekniska utvecklingen har blivit miljömässigt bättre, har miljönyttan blivit betydligt mindre eftersom bilarna används mer och mer. Visa miljöhänsyn genom att använda dig av kollektivtrafik eller åka till jobbet tillsammans med en kollega. Kortare sträckor kan du gå eller cykla.
Nuläge
Trafiken ökar. År 1980 uppgick personbilstrafiken i Finland till 35 miljarder km på årsnivå och år 2010 hade den ökat till 65 miljarder km. Av Finlands koldioxidutsläpp härstammar ungefär en sjundedel från vägtrafiken. Av utsläppen kommer två tredjedelar från personbilar. I Finland kör vi med stora och bränsletörstiga bilar. Koldioxidutsläppen per km för våra nya bilar är de näst högsta i EU. Av våra resor görs 66 % med personbil, 26 % med kollektivtrafik och 5 % med lätt trafik.

Bilens negativa miljöeffekter
Trots mycket snofsig teknik är dagens bilar riktiga fossiler. Förnybara energikällor som t.ex. biodiesel, biogas och etanol är på kommande, men än så länge drivs fordonen på de finländska landsvägarna huvudsakligen av fossil olja, som är en ändlig resurs.
Förbränningsmotorernas avgaser innehåller bl.a. koldioxid, kväveföreningar och olika skadliga partiklar och föreningar. Utsläppen av växthusgasen koldioxid står helt i proportion till bränsleförbrukningen och minskar endast genom att köra mindre med bränslesnålare bilar. Kväveoxider bidrar till sura nedfall och orsakar övergödning av vattendragen. Kväveoxider och kolväten kan också reagera och ombildas till marknära ozon, som är hälsoskadligt. De senaste åren har utsläppen av kväveoxider minskat kraftigt tack vare bättre katalysatorer.
I biltrafikens miljöbalans måste man även beakta allt det utrymme som krävs för vägar och parkeringsplatser. Infrastrukturen minskar och splittrar grönområden. Bilarna är också en stor källa till buller. Under hela sin livstid ger bilen även upphov till avfall, t.ex. skrotade fordon och däck, olja och lösningsmedel från rengöringsmedel.

Åk kollektivt, d.v.s. med buss eller tåg, till jobbet då du har möjlighet. I tätorter är kollektivtrafiken i allmänhet välfungerande. Fördelarna är många (se rutan invid). Särskilt under rusningstider är kollektivtrafiken ofta snabbare än den egna bilen eftersom bussarna i många fall har egna filer. Ta reda på olika typer av rabattbiljetter som månadskort, seriebiljetter och regionbiljetter.

Varför ta bussen eller tåget?

  •     Du sparar på miljön
  •     Du slipper stå i rusningstrafik
  •     Du sparar tid och pengar
  •     Du behöver inte fundera på parkeringsplats
  •     Du behöver inte skotta snö och skrapa rutor
  •     Du behöver inte koncentrera dig på trafiken utan kan läsa eller vila


Bussar är inte utsläppsfria, men de negativa miljöeffekterna fördelas mellan alla passagerare. Ju fler privatbilister som fyller bussarna, desto större blir miljönyttan. Om bussen har minst 20 passagerare är utsläppen mindre än om alla skulle åka i halvfulla personbilar. På en sträcka på 30 km är energikonsumtionen per person per kilometer 4,5 kWh för tåg, 7,3 kWh för buss medan den för bil är 17 kWh. Energimässigt är cykel och promenader allra effektivast.

Plats
I stadstrafik sitter i medeltal 1,2 personer i varje bil på väg till jobbet. I bussen sitter i medeltal 20 personer d.v.s. lika många som i 16 bilar. Om avståndet mellan två bilar i rusningstrafik är 10 meter blir en bilkö på 16 bilar närmare 250 meter, dvs 10 gånger längre än vad en buss behöver.

Bussrutter, tidtabeller och priser finns lättillgängliga i elektronisk form på internet och som service på mobiltelefonen. Det är lätt att hitta rätt!
Kolla med din arbetsgivare om du kan få en bussbiljett som förmån. För arbetsgivaren är biljetter till kollektivtrafiken avdragsgilla, precis som bilförmånen.

Samåk!
I glesbygden är inte alltid kollektivtrafiken tillräcklig. Då är samåkandet ett bra alternativ. Hör dig för på din arbetsplats om du kunde samåka med din kollega eller be arbetsgivaren organisera samåkningsringar och vidarebefordra information åt intresserade.

Cykla eller gå!
Bilen används ofta för korta sträckor. Korta sträckor belastar miljön mera i proportion eftersom en kall bilmotor släpper ut mer skadliga ämnen än en varm. Speciellt katalysatorn måste vara varm för att fungera bra. Därför drar startandet av bilen och de första kilometrarna mer bränsle och förorenar miljön proportionellt sett mer än längre sträckor. Välj därför att cykla, gå eller åka rullskridskor kortare sträckor. Du rör dig utan utsläpp och får samtidigt motion. I städer kan cykeln t.o.m. vara snabbare än bilen på sträckor under 7 km, då medelhastigheten i Helsingfors centrum bara är 16 km/h med bil. I många fall går det också bra att kombinera kollektivtrafiken med cykeln.

Behöver jag verkligen en egen bil?
Den egna bilen är en stor kostnad, både för miljön och för den egna plånboken. Det lönar sig att fundera mycket noga på om bilen verkligen behövs i familjen. Istället för att äga en egen bil kan man för motsvarande kostnader åka taxi flera gånger i veckan. I större städer finns också sk. bilpooler där man som medlem får tillgång till bil när man behöver det.