vad_vi_gor/skog_och_mark/jordbruk
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Skog_och_mark/Senvar_fraken.jpg
 

Hållbar matproduktion och mångsidigt landskap

Foto: Magnus Östman

Ett mångformigt jordbrukslandskap är en del av en välmående miljö. Många arter har sin hemvist i gamla kulturlandskap och mångsidiga landskap har även ett stort rekreationsvärde. För att garantera ren och närproducerad mat även i framtiden, är det viktigt att jordbruket är miljöanpassat. Det finns stor potential för odling av råvaror för ekologiska energiprodukter.

Jordbruket i Svenskfinland har en betydande inverkan på kustvattnens tillstånd eftersom jordbruket är den största källan till näringsämnesutsläpp som förorsakar övergödning. Vattenmiljön hotas även av sura utsläpp som uppkommer då sura alunjordar längs kusten dräneras. Både näringsämnen och sura utsläpp måste åtgärdas för att undvika miljöskada.

Inom jordbruket används betydande mängder fossila bränslen såväl direkt (traktorer, uppvärmning av växthus) som indirekt (produktion av konstgödsel). Dessa koldioxidutsläpp bidrar till klimatförändringen och bör minimeras. Genom att vårda markkvaliteten inom jordbruket och inte bryta ny odlingsmark för att utvinna torv, kan jordbruket bidra till att minska koldioxidutsläppen.

Användningen av bekämpningsmedel inom konventionellt jordbruk bidrar till kemikaliseringen av miljön. Många kemikaliers inverkan på naturen är okända och kan få oanade följder. Biologiska bekämpningsmetoder och skiftesbruk är mer hållbara lösningar. Försiktighetsprincipen borde även styra odlingen av genetiskt modifierade grödor eftersom man ännu inte kan garantera att den naturliga genetsika mångfalden inte påverkas negativt.

Natur och Miljös målsättningar för utvecklingen av det finländska jordbruket är att
  • Näringsämneskretsloppet sluts inom jordbruket.
  • Den ekologiska produktionens andel ökar inom både växtodling och djurhållning.
  • Efterfrågan på närproducerade ekologiska livsmedel ökar
  • Sura utsläpp från odlingsmarker förhindras.
  • Kulturlandskapets vårdbiotoper vårdas så att den biologiska mångfalden bevaras.
  • Användningen av fossila bränslen inom jordbruket minskar.